Juna osa ratkaisua ilmastonmuutoksen hillitsemisessä

Ihmisen toiminta kuormittaa ympäristöä aina vain enemmän.

Liikkumisen ja kulutuksen lisääntyminen kasvattaa energiankulutusta ja kasvihuonekaasupäästöjä. Se muuttaa maapallon ilmastoa. Samalla luonnonvarat vähenevät ja jätemäärät kasvavat.

Fossiilisten polttoaineiden eli öljyn käyttö kiihdyttää ilmastonmuutosta merkittävästi. Liikennesektori on lähes täysin riippuvainen öljystä, ja liikenne on ainoa sektori, jonka kasvihuonekaasupäästöt ovat kasvaneet viime vuosina. Liikenne tuottaa viidenneksen ilmastonmuutosta voimistavista kasvihuonekaasuista, mutta raideliikenteen osuus liikenteen päästöistä on vain prosentin verran.

Tulevien vuosikymmenten trendinä on uusiutumattomien luonnonvarojen käytön sekä energiankäytön ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen. Kansallisen energia- ja ilmastostrategian tavoitteena on vähentää liikenteen päästöjä 50 prosenttia vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuoden 2005 tilanteeseen ja nostaa liikenteen biopolttoaineiden osuus 30 prosenttiin. 

Rautatieliikenteessä uusiutuvan energian osuus junaliikenteen energiankäytöstä on yli 70 prosenttia. Matkustajaliikenteessä hiilidioksidipäästö on noin 2 grammaa henkilökilometriä kohden ja tavaraliikenteessä 7 grammaa tonnikilometriä kohden.   

Juna on osa ratkaisua

Juna on osa ratkaisua ilmastonmuutoksen hillitsemisessä, sillä se tuottaa vähemmän päästöjä ja kuluttaa vähemmän energiaa kuin muut liikennemuodot. VR Group haluaa omalla ympäristötyöllään hillitä ilmastonmuutosta vieläkin enemmän. Keskeisiä keinoja ovat energiatehokkuuden parantaminen ja uusiutuvan energian osuuden kasvattaminen. VR Group pyrkii myös materiaalitehokkuuteen jätemäärän vähentämiseksi.

Ympäristöystävällisyys on VR Groupin yrityskuvatutkimusten mukaan junaliikenteen ylivoimainen kilpailuvaltti suhteessa muihin liikennemuotoihin. Ihmisten kasvanut huoli ympäristöstä ja tietoisuus ilmastonmuutoksesta vaikuttavat kulutustottumuksiin ja kulkumuotovalintoihin.

Tulevaisuuden kuluttajat ovat entistäkin valistuneempia ja tekevät ostopäätöksiä arvojensa perusteella. Se tarjoaa joukkoliikenteelle ja erityisesti ympäristöystävälliselle junaliikenteelle kasvumahdollisuuksia.

Tavaraliikenteessä raide- ja autoliikenteen yhteistyöllä voidaan löytää sekä ympäristön että asiakkaiden kannalta järkevin ratkaisu.

Ympäristötekijät vaikuttavat myös poliitikkojen ja virkamiesten päätöksiin, mikä voi vahvistaa rautateiden asemaa. Uusia ohjauskeinoja, kuten päästöverojen lisäämistä ja tietulleja, harkitaan Suomessakin.

Energian hinta osa palapeliä

Öljyn hinnan odotetaan tulevaisuudessa kallistuvan, kun helposti saavutettavat öljylähteet ehtyvät. Sen vuoksi muita liikenteen energianlähteitä kehitetään jatkuvasti. Ympäristötekijöiden korostuminen globaalitaloudessa vaikuttaa energian hintaan.

EU:ssa kasvihuonekaasupäästöjä rajoitetaan EU:n päästökauppajärjestelmällä. Rautatieliikenne oli vuoteen 2012 asti ainoa liikennemuoto, joka kuului välillisesti EU:n päästökaupan piiriin, koska se hyödyntää energiana sähköä.

EU:n päästökauppa alkoi vuonna 2005, ja siitä johtuva sähköenergian hinnan nousu on rasittanut rautateiden kilpailukykyä. Lentoliikenteen kasvihuonekaasupäästöt otettiin mukaan EU:n päästökauppaan vuoden 2012 alussa.

Sään ääri-ilmiöt haittaavat liikennettä

Ilmastonmuutos ja sen aiheuttamat muutokset luonnonoloissa hankaloittavat liikenteen järjestämistä Suomessa. Sään ääri-ilmiöt, kuten rankat lumisateet, aiheuttavat eniten kustannuksia juuri raide- ja maantieliikenteelle. Ilmastonmuutoksen edetessä Suomeen on odotettavissa entistä rankempia lumisateita ja esimerkiksi puiden kaatuminen tulee yleistymään. Kovasta lumisateesta ja radalle kaatuneista puista on ollut viime vuosina haittaa junaliikenteelle. Luonnonolojen muutoksiin on varauduttava pitkällä tähtäimellä ratojen rakentamisessa, radanpidossa ja liikenteen harjoittamisessa.