Kivimiesten kädet

Aktuell information till media

I nyhetsrummet finns information om vår affärsverksamhet.

Vår kommunikationsenhet betjänar media. Enhetens kontaktuppgifter hittar du här. 

Enligt vår kommunikationspolitik bygger VR Groups kommunikation på koncernens värderingar, vision, grunduppgift och affärsstrategier. Informationen är förutseende, interaktiv och pålitlig.

Vi informerar kunder, andra intressentgrupper och vår personal på eget initiativ. Informationen ges i ett så tidigt skede som möjligt utan att pruta på tillförlitligheten.