Ilmastonmuutos

 

Juna on osa ratkaisua ilmastonmuutoksen hillitsemisessä.

Ihmisen toiminta kuormittaa ympäristöä aina vain enemmän. Liikkumisen ja kulutuksen lisääntyminen kasvattaa energiankulutusta ja kasvihuonekaasupäästöjä, mikä muuttaa maapallon ilmastoa. Samalla luonnonvarat vähenevät ja jätemäärät kasvavat.

Fossiilisten polttoaineiden kuten öljyn käyttö kiihdyttää ilmastonmuutosta merkittävästi. Liikennesektori on lähes täysin riippuvainen öljystä, ja liikenne on ainoa sektori, jonka kasvihuonekaasupäästöt ovat kasvaneet viime vuosina. Liikenne tuottaa viidenneksen ilmastonmuutosta voimistavista kasvihuonekaasuista, mutta raideliikenteen osuus liikenteen päästöistä on vain prosentin verran.

Tulevien vuosikymmenten trendinä on uusiutumattomien luonnonvarojen käytön sekä energiankäytön ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen. Kansallisen energia- ja ilmastostrategian tavoitteena on vähentää liikenteen päästöjä vuoteen 2030 mennessä 50 prosenttia verrattuna vuoden 2005 tilanteeseen ja nostaa liikenteen biopolttoaineiden osuus 30 prosenttiin. 

Rautatieliikenteessä uusiutuvan energian osuus junaliikenteen energiankäytöstä on yli 70 prosenttia. Matkustajaliikenteessä hiilidioksidipäästö on noin 2 grammaa henkilökilometriä kohden ja tavaraliikenteessä 7 grammaa tonnikilometriä kohden.   

Junalla vähemmän päästöjä

Juna on osa ratkaisua ilmastonmuutoksen hillitsemisessä, sillä se tuottaa vähemmän päästöjä ja kuluttaa vähemmän energiaa kuin muut liikennemuodot. VR Group haluaa omalla ympäristötyöllään hillitä ilmastonmuutosta vieläkin enemmän. Keskeisiä keinoja ovat energiatehokkuuden parantaminen ja uusiutuvan energian osuuden kasvattaminen. VR Group pyrkii myös materiaalitehokkuuteen jätemäärän vähentämiseksi.

Ympäristöystävällisyys on VR Groupin yrityskuvatutkimusten mukaan junaliikenteen ylivoimainen kilpailuvaltti suhteessa muihin liikennemuotoihin. Ihmisten kasvanut huoli ympäristöstä ja tietoisuus ilmastonmuutoksesta vaikuttavat kulutustottumuksiin ja kulkumuotovalintoihin.

Tulevaisuuden kuluttajat ovat entistäkin valistuneempia ja tekevät ostopäätöksiä arvojensa perusteella. Se tarjoaa joukkoliikenteelle ja erityisesti ympäristöystävälliselle junaliikenteelle kasvumahdollisuuksia.

Tavaraliikenteessä raide- ja autoliikenteen yhteistyöllä voidaan löytää sekä ympäristön että asiakkaiden kannalta järkevin ratkaisu.

Energian hinta osa palapeliä

Öljyn hinnan odotetaan tulevaisuudessa kallistuvan, kun helposti saavutettavat öljylähteet ehtyvät. Sen vuoksi muita liikenteen energianlähteitä kehitetään jatkuvasti. Ympäristötekijöiden korostuminen globaalitaloudessa vaikuttaa energian hintaan.

Ympäristötekijät vaikuttavat myös poliitikkojen ja virkamiesten päätöksiin, mikä voi vahvistaa rautateiden asemaa. Uusia ohjauskeinoja, kuten päästöverojen lisäämistä ja tietulleja, harkitaan Suomessakin.

EU:ssa kasvihuonekaasupäästöjä rajoitetaan EU:n päästökauppajärjestelmällä.

Sään ääri-ilmiöt haittaavat liikennettä

Ilmastonmuutos ja sen aiheuttamat muutokset luonnonoloissa hankaloittavat liikenteen järjestämistä Suomessa. Sään ääri-ilmiöt, kuten rankat lumisateet, aiheuttavat eniten kustannuksia juuri raide- ja maantieliikenteelle.

Ilmastonmuutoksen edetessä Suomeen on odotettavissa entistä rankempia lumisateita ja esimerkiksi puiden kaatuminen tulee yleistymään. Kovasta lumisateesta ja radalle kaatuneista puista on ollut viime vuosina haittaa junaliikenteelle. Luonnonolojen muutoksiin on varauduttava pitkällä tähtäimellä ratojen rakentamisessa, radanpidossa ja liikenteen harjoittamisessa.