Rautatiealan keskeiset toimijat

Rautatiealalla toimii useita eri toimijoita. Säännöllinen yhteistyö alan toimijoiden kesken on tärkeää, jotta VR Group voi vastata eri sidosryhmien odotuksiin ja toisaalta parantaa omia toimintaedellytyksiään.

Liikennevirasto omistaa rataverkon ja muun infrastruktuurin

Suomen rataverkon ylläpito, kehittäminen ja kunnossapito ovat Liikenneviraston vastuulla. Sen vastuulla on myös asemilla annettava matkustajainformaatio: asemien ja laitureiden kuulutukset, infonäytöt ja opasteet.

Liikennevirasto aloitti toimintansa vuoden 2010 alussa. Liikennevirastoon yhdistyivät Merenkulkulaitoksen väylätoiminnot, Ratahallintokeskus sekä Tiehallinnon keskushallinto.

Liikennevirasto on VR Trackin suurin asiakas. 

www.liikennevirasto.fi

Rataliikennekeskus valvoo liikennettä rataverkolla

Rataliikennekeskuksen tehtävänä on huolehtia liikenteen sujuvuudesta rataverkolla. Rataliikennekeskus on osa Liikennevirastoa.

Liikenteenohjaus jakautuu kahteen osa-alueeseen. Rataliikennekeskukseen Helsingin Pasilaan on keskitetty valtakunnallinen liikenteen kokonaishallinta. Varsinainen operatiivinen ohjaustyö taas hoidetaan ympäri Suomen sijaitsevissa aluekeskuksissa ja yksittäisissä liikenteenohjauspisteissä.

Trafi on viranomainen, joka valvoo rautatieturvallisuutta

Liikenteen turvallisuusviraston Trafin keskeisenä tehtävänä on valvoa ja kehittää rautatieturvallisuutta ja rautatiejärjestelmän yhteentoimivuutta sekä valmistella normeja. Viraston moniin tehtäviin kuuluu mm. myöntää rautatieyrityksille turvallisuustodistukset ja hoitaa rautatiehenkilöstön kelpoisuus- ja koulutusasioita. Lisäksi Trafissa toimii rautatiealan sääntelyelin, jonka tehtävänä on huolehtia markkinoiden toimivuudesta ja siitä, että alan toimijoita kohdellaan tasapuolisesti ja syrjimättömästi. Trafi on itsenäinen ja riippumaton rataverkon haltijasta ja rautatieliikenteen harjoittajista. 

www.trafi.fi

HSL ostaa VR:ltä lähijunaliikenteen

Helsingin seudun liikenne (HSL) on kuntayhtymä, jonka jäseniä ovat Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen, Kerava, Kirkkonummi ja Sipoo. Vuoden 2018 alusta mukana ovat myös Tuusula ja Siuntio. HSL ostaa VR:ltä lähijunaliikenteen. Lisäksi HSL-kunnat ja VR omistavat yhteisen kalustoyhtiön kautta uudet Flirt-lähijunat. HSL:n lipuntarkastajat toimivat koko junaliikenteessä – myös kaukojunissa. 

www.hsl.fi

Liikenne- ja viestintäministeriö hallinnoi rataliikennettä

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalaan kuuluu Liikenneviraston lisäksi kolme virastoa: Ilmatieteen laitos, Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi ja Viestintävirasto. Ministeriö vastaa myös Air Navigation Services Finland Oy:n, Cinia Oy:n ja Finrail Oy:n omistajaohjauksesta. Lisäksi hallinnonalaan kuuluu Yleisradio Oy. Ministeriön alaiset virastot, laitokset ja yhtiöt ovat itsenäisiä organisaatioita. 

www.lvm.fi

Valtion omistajaohjaus

VR-Yhtymän omistaa Suomen valtio. Omistajaohjaus on keskitetty Valtioneuvoston kansliaan. Omistajapolitiikkaa harjoitetaan hallitusohjelman mukaisesti. 

www.valtionomistus.fi