Sanasto 

Alle on koottu toimintaamme ja toimintaympäristöömme liittyvää sanastoa. 

A-D  E-G  H-J  K-L  M-P  R-T  U-Y

Baliisi

Baliisi on osa radan turvalaitetekniikkaa. Keltainen tai harmaa laatikko kiskojen välissä antaa junalle tietoa radan nopeusrajoituksista ja tulevista opastimista, jotka käskevät junaa pysähtymään. Mikäli kuljettaja ei syystä tai toisesta reagoi baliisin välittämiin tietoihin, puuttuu järjestelmä automaattisesti junan kulkuun.

Biodiesel

Uusiutuvista luonnon raaka-aineista jalostettu, dieselöljyä vastaava polttoaine.

CEE-alue

Itäisen Keski-Euroopan maat.

Cross border -liikenne

Rajat ylittävä logistiikkaliikenne Suomen ja Venäjän, Baltian maiden ja keskisen Itä-Euroopan välillä.

CER

Euroopan rautatie- ja infrastruktuuriyhtiöiden yhteisö (Community of European railway and infrastructure companies).

DuettoPlus-ravintolavaunu, ERd 

Kaksikerroksinen ravintolavaunu, jonka alakerrassa on Duetto-ravintola, välikerroksessa kioskipiste ja yläkerrassa vaunuosasto.

Ecodrive, taloudellinen ajotapa

Taloudellisella ajotavalla tähdätään energiankulutuksen vähentämiseen. Käytännössä se tarkoittaa maaston, käytettävissä olevan ajoajan ja junan liike-energian tehokasta hyödyntämistä sekä liikennetilanteiden ennakoimista.

Ekosähkö

Sähköä, joka tuotetaan uusiutuvilla energiamuodoilla, kuten vesi- tai tuulivoimalla, puupolttoaineilla tai aurinkokennoilla. Sen tuotanto ei aiheuta hiilidioksidin nettopäästöjä, eikä se siis vaikuta ilmastoon haitallisesti. Vesivoimasta ekosähköksi lasketaan vain niin sanottu vanha vesivoima, sillä uusien koskien valjastaminen ja tekoaltaiden rakentaminen aiheuttaa ympäristöhaittoja.

Energiatehokkuus

Tuotteen aiheuttama ympäristörasitus verrattuna sen tarjoamaan hyötyyn, kuten palveluun tai taloudelliseen tulokseen.

Fossiiliset polttoaineet

Hiilipohjaisia, uusiutumattomia polttoaineita tai niiden johdannaisia, kuten bensiini, dieselöljy, kevyt polttoöljy, kivihiili ja maakaasu.

Flirt, Sm5-juna

VR:n ja HSL-kuntien yhdessä omistama junatyyppi, jolla liikennöidään HSL-alueen lähiliikenteessä.

FTL-Rail

Logistiikka-asiakkaille tarjottava kokonaisratkaisu, jossa rautatie- ja maantielogistiikan palvelut täydentävät toisiaan.

GRI

GRI eli Global Reporting Initiative on kansainvälinen yhteiskuntavastuun raportointiohjeisto. Sen tavoitteena on muun muassa yhtenäistää raportoinnin mittaamista ja kehittää yhteiskuntavastuun raportoinnin käytäntöjä tilinpäätösraportointia vastaavalle tasolle maailmanlaajuisesti.

GSM-R 

Digitaalinen, GSM-verkossa toimiva liikenneviestintäjärjestelmä, jonka kautta veturinkuljettajat, vaihtotyönjohtajat ja liikenteenohjaajat pitävät yhteyttä.

Henkilökilometri, HKM

Henkilöliikenteen suoriteyksikkö, joka tarkoittaa yhden matkustajan kulkemaa yhden kilometrin matkaa.

Hiilidioksidi, CO2

Fossiilisten polttoaineiden käytöstä syntyvä kasvihuonekaasu, joka aiheuttaa ilmastonmuutosta.

Ilmastonmuutos

Maan ilmastossa tai paikallisissa ilmastoissa tapahtuva muutos. Suomen kielessä ilmastonmuutoksella on tarkoitettu viime aikoina yleensä ihmisen toimista johtuvaa globaalia ilmaston lämpenemistä.

InterCity-juna

InterCity-junat liikennöivät kaupunkien välillä. Junissa on yksi- ja kaksikerroksisia vaunuja. IC-junat sopivat liike- ja asiointimatkustajille. Myös perheiden, liikuntaesteisten, allergikkojen ja lemmikkien tarpeet on huomioitu.

InterCity2-juna, IC2-juna 

InterCity2-juna on kokonaan kaksikerroksinen ja savuton juna. Junan rakenteellinen nopeus on 200 km/h.

Kaupunkijuna

Pääkaupunkiseudun lähiliikenteen juna, jossa on matala lattia, väljät tilat ja ilmastointi. Junia käytetään myös pidemmillä matkoilla, esimerkiksi Helsinki–Tampere-välillä ja Kerava–Lahti-oikoradalla. Kaupunkijunan huippunopeus on 160 km/h.

Kaupunkirata

Rataosa, joka on varattu pääkaupunkiseudun lähiliikenteelle.

Kasvihuonekaasut

Kaasuja, jotka ilmakehään päästyään voimistavat ilmastonmuutosta. VR Groupin toiminnan seurauksena kasvihuonekaasuista syntyy lähinnä hiilidioksidia.

Kehärata

Rakenteilla oleva, noin 18 kilometriä pitkä rautatieyhteys Vantaalla Martinlaakson radan päästä Helsinki-Vantaan lentoaseman kautta pääradalle.

Kiskobussi

Dieselkäyttöinen kiskobussi on suunniteltu vähäliikenteisille, sähköistämättömille rataosille. Niiden huippunopeus on 120 km/h.

Liikennevirasto

Liikennevirasto on Suomen rataverkon omistaja ja ylläpitäjä. Se vastaa kaikesta ratainfrasta: myös asemien matkustajainformaatiosta, kuulutuksista ja opastuksista.

Liikenneviraston rautatieosasto huolehtii rataverkon ylläpitämisestä, rakentamisesta ja kehittämisestä. Virasto vastaa myös rataverkon kunnosta ja liikenteenohjauksesta. www.liikennevirasto.fi

Lipasto

VTT:n Suomen liikenteen pakokaasupäästöjen ja energiankulutuksen laskentajärjestelmä. http://lipasto.vtt.fi/

Matkakeskus

Matkakeskus on liikenteen palvelupaikka, jossa vaihtaminen kulkumuodosta toiseen on vaivatonta. Matkakeskuksessa on saman katon alla kaikkien liikennemuotojen lipunmyynti, neuvonta, odotustilat ja muut palvelut. Matkakeskuksessa kohtaavat paikallinen, seudullinen ja valtakunnallinen henkilöliikenne.

Ohjausvaunu, Edo

Ohjausvaunussa yhdistyvät veturin ja matkustajavaunun ominaisuudet. Vaunussa on ohjaamo ja istumapaikkoja matkustajille. Ohjausvaunun avulla junaa voidaan ohjata molemmista päistä ilman veturinvaihtoa. Junan toisessa päässä tulee aina olla veturi.

Onnettomuustutkintakeskus (OTKES)

Oikeusministeriön alainen virasto, joka tutkii Suomessa sattuneet suuronnettomuudet riippumatta niiden laadusta sekä kaikki ilmailu-, vesiliikenne- ja raideliikenneonnettomuudet tai niiden vaaratilanteet. www.onnettomuustutkinta.fi

OSJD

Itä-Euroopan, IVY-maiden ja muutamien Aasian maiden rautateiden yhteistyöjärjestö (Organisation for Railway Cooperation).

Pendolino-juna

Pendolino-juna on suurimpien kaupunkien väliseen liikenteeseen tarkoitettu nopea juna. Sen huippunopeus on 220 km/h. Business-luokassa on hyvät palvelut liikematkustajille. Kallistuvan ja painetiiviin korin ansiosta matkustusmukavuus säilyy suurillakin nopeuksilla.

Perinnemaisema

Maaseutumaisema, joka on muovautunut perinteisten maankäyttötapojen, kuten laidunnuksen ja niiton seurauksena. Perinnemaisemia ovat muiden muassa niityt, kedot, hakamaat, metsälaitumet ja merenrantaniityt.

Päästökauppa

Järjestely, jossa haitallisia päästöjä tuottavat laitokset ovat velvollisia omistamaan kutakin tuottamaansa päästömäärän yksikköä kohti tietyn määrän päästöoikeuksia, joita nämä laitokset voivat ostaa ja myydä keskenään. Päästökaupalla pyritään kustannustehokkaalla tavalla rajoittamaan haitallisia päästöjä.

Radan päällysrakenne

Radan päällysrakenne koostuu tukikerroksesta sekä raiteesta. Tukikerros on yleensä sepeliä. Se pitää raiteen oikeassa asennossa, jakaa kuormia ja muodostaa raiteelle tasaisen ja kantavan alustan. Raide koostuu ratapölkyistä, ratakiskosta, kiinnitys- ja jatkososista sekä vaihteista ja muista erikoisrakenteista.

Radan turvalaitteet

Rataverkolla on erilaisia turvalaitteita, joiden tarkoituksena on osaltaan taata junien turvallinen liikennöinti. Ohjaus- ja turvalaitteisiin kuuluvat muun muassa junien kulunvalvonnan ratalaitteet, ratapihojen ja ratalinjojen ohjauslaitteet sekä tasoristeyksien varoituslaitteet.

Radio-ohjattava veturi

Miehittämätön veturi, jota ohjaaja hallitsee radiolähettimellä veturin läheisyydessä. Radio-ohjattavia vetureita käytetään vaihtotöissä järjestelyratapihoilla.

Ratapihatoiminnot

Matkustaja- ja tavarajunien valmisteluun ja huoltoon liittyviä toimenpiteitä. Pitää sisällään myös vaihtotyöt.

RFID

Radio Frequency IDentification eli radiotaajuinen etätunnistusmenetelmä. RFID-tekniikassa vaunuihin ja vetureihin kiinnitetään tunnisteet, jotka voidaan lukea liikkuvasta kalustosta käsipäätteen avulla tai rataan asennetulla lukupisteellä. Tekniikan avulla kuljetusten seuranta paranee ja vaunukierto tehostuu.

Sähkömoottorijuna

Sähkömoottorijunia ovat pääkaupunkiseudun lähiliikenteen Sm1-, Sm2- ja kaupunkijunat (Sm4, Sm5) sekä kaukoliikenteen Pendolino-junat (Sm3).

Sillansiirto

Silta rakennetaan valmiiksi tien tai rautatien sivussa ja siirretään valmiina paikoilleen erikoiskalustoa käyttäen. Sillansiirtotekniikan etuna on, että siltatöiden aikana liikennettä häiritään mahdollisimman vähän.

Sähköveto

Sähköenergiaa käyttävä sähköveturi tai sähkömoottorijuna.

Tapaturmataajuus

Kaikkien työtapaturmien määrä miljoonaa työtuntia kohti.

Telematiikka

Tietojen käsittelyn ja tiedonsiirtotekniikan samanaikaista käyttöä. Sana telematiikka on yhdistelmä sanoista teletekniikka ja informatiikka.

Tietelematiikka

Informaatio-, valvonta- ja turvalaitejärjestelmät maanteillä.

Tonnikilometri, TKM

Tavaraliikenteen suoriteyksikkö, joka tarkoittaa yhden tonnin kuorman kuljettamista yhden kilometrin matkan.

Trafi

Trafi on viranomainen, joka valvoo rautatieturvallisuutta. Trafissa toimii rautatiealan sääntelyelin, jonka tehtävänä on huolehtia markkinoiden toimivuudesta ja siitä, että alan toimijoita kohdellaan tasapuolisesti ja syrjimättömästi.

Transitoliikenne

Suomen kautta kolmanteen maahan suuntautuvaa liikennettä. Pääosa VR:n transitoliikenteestä tulee Venäjältä ja jatkaa Suomen satamien kautta länteen.

Työterveys- ja työturvallisuussertifikaatti

Osoitus siitä, että yrityksen työterveyden ja työturvallisuuden hallintajärjestelmä on auditoinnissa todettu OHSAS 18001 -standardin mukaiseksi.

Työturvallisuustuokio

Tilaisuus, jossa esimiehet käyvät henkilöstön kanssa läpi sattuneita työtapaturmia ja läheltä piti -tilanteita ja keskustelevat ajankohtaisista turvallisuuteen liittyvistä asioista.

Täyttöaste

Mittaa kuljetetun kuorman suhdetta maksimikuormaan.

UIC

Kansainvälinen rautatieliitto (International Union of Railways). www.uic.org

UITP

Kansainvälinen julkisen liikenteen liitto (International Association of Public Transport). www.uitp.org

Uusiutuva energia

Uusiutuva energia perustuu jatkuvasti uusiutuvien luonnonvarojen käyttöön. Uusiutuvia energiamuotoja ovat esimerkiksi aurinko- ja tuulivoima, vesivoima, maalämpö sekä biomassa.

Vaaralliset aineet, VAK

Aineet, jotka saattavat aiheuttaa vahinkoa ihmisille, ympäristölle tai omaisuudelle räjähdys-, palo- tai säteilyvaarallisuutensa, myrkyllisyytensä, syövyttävyytensä tai muun ominaisuutensa vuoksi. Vaarallisten aineiden kuljetuksista käytetään lyhennettä "VAK".

Vaihtotyö

Ratapihoilla tapahtuva vaunujen siirtely ja junien kokoonpano sekä vaunujen toimittaminen asiakkaiden käyttöön kuormaus- ja purkupaikoille.

Vetokalusto

Konevoimalla liikkuvat veturit, moottorijunat, pienveturit ja rata-autot.

Yhdistetyt kuljetukset

Yhdistetyissä kuljetuksissa tavara on koko kuljetuksen ajan samassa yksikössä ja kuljetukseen käytetään vähintään kahta eri kuljetusmuotoa. Pitkä runkokuljetus suoritetaan rauta- tai vesiteitse, lyhyet jakelu- ja noutokuljetukset maanteitse.

Ympäristösertifikaatti

Osoitus siitä, että yrityksen ympäristöasioiden hallintajärjestelmä on auditoinnissa todettu ISO 14001 -standardin mukaiseksi.