VR-Yhtymä Oy:n yksityisraiteiden verkkoselostus

1 Voimassaolo ja muutoksista tiedottaminen

Tämä VR-Yhtymä Oy:n (”VR”) verkkoselostus on voimassa rautatieliikenteen aikataulukauden 2020, 15.12.2019–12.12.2020.

Muutoksista tehdään merkintä tämän verkkoselostuksen etusivulle.

2 Rataverkko

2.1 Rataverkon kuvaus, laatu ja laajuus

Rautatieliikennepaikat ovat lueteltu tämän sivun lopussa.

Raiteistokaavioissa on annettu tiedot raiteiden teknisistä suurimmista nopeuksista sekä ohjaus-, hallinta- ja merkinantojärjestelmän laitteista. Raiteistokaaviot ovat saatavilla Väyläviraston verkkosivuilta osoitteesta https://vayla.fi/palveluntuottajat/aineistot/ratatiedon-extranet#.XW-MJWdlL-g (mahdolliset puuttuvat kirjautumistunnukset saa Väylävirastolta).

Rataverkko on toisen ja ensimmäisen luokan liikenteenohjauksen aluetta, jotka on esitetty raiteistokaavioissa. Liikennöinti on aina vaihtotyötä. Rataverkon haltija antaa käyttösopimuksella luvan vaihto- ja ratatyöhön, jonka lisäksi ensimmäisen luokan liikenteenohjauksen alueella vaihto- ja ratatöihin on oltava myös liikenteenohjauksen lupa, jonka yhteystiedot ovat Väyläviraston verkkosivuilla.

Rataverkolla kaluston suurin akselipaino on 225 kN tai valtion rataverkolta/-lle liikennöivällä kalustolla Liikenneviraston valtion rataverkolle antaman luvan mukainen. Jos raiteen suurin sallittu akselipaino on ratateknisistä syistä alempi, se osoitetaan Vaihto- ja ratatyörajoite -merkillä.

Radan merkit ja merkinnät sekä opasteet ovat samanlaiset ja tarkoittavat samaa kuin Väylävirasto ohjeistaa valtion rataverkolle.

Rataverkolla tehtävästä työstä aiheutuvat keskeytykset liikennöinnille merkitään valtion rataverkolle annetun ohjeen RATO 17, Radan merkit ja merkinnät, mukaisesti.

Rataverkon vaihdealueilla pienin kaarresäde on 150 m, raiteiden pienin kaarresäde on 150 m.

Rataverkon raiteista osalla on sähköistys ja sähköistysjärjestelmänä on 25kV/50 Hz AC.

Kaikki tässä verkkoselostuksessa viitatut Väyläviraston ohjeet löytyvät osoitteesta: https://vayla.fi/palveluntuottajat/ohjeluettelo#.XW-TS2dlL-i.

2.2 Rataverkon käyttämisen edellytykset

Rataverkolla liikennöimisen edellytys on tämän verkkoselostuksen kohdan 4 mukaisen rataverkon käyttösopimuksen tekeminen.

Liikennöinnissä on noudatettava kohdassa 8 mainittua VR-Yhtymä Oy:n Rataverkon vaihto- ja ratatyön turvallisuusohjetta sekä liikennepaikkakohtaisia ohjeita.

Rataverkolla liikkuvalla henkilöllä tulee olla näkyvillä henkilökortti ja suojavaatetus, josta kyseisen henkilön työnantaja on tunnistettavissa.

Kääntöpöytien käyttöohjeet ovat kääntöpöytien yhteydessä.

2.3 Rataverkon käyttämisen rajoitukset

Rataverkon ratatyöt voivat rajoittaa rataverkon käyttöä.

Myös erilaiset tekniset viat, rataverkon ominaisuudet, vauriot tai onnettomuudet voivat aiheuttaa rajoituksia rataverkon käyttöön.

Höyryveturilla ja sellaisella kalustolla, joka saattaisi aiheuttaa palovaaran, ei saa liikennöidä ilman liikennepaikkakohtaisen yhteyshenkilön lupaa.

Vaarallisia aineita ei saa kuljettaa ilman liikennepaikkakohtaisen yhteyshenkilön lupaa.

Yksiköiden tyhjäkäyntiä tulee välttää.

2.4 Rataverkon liikennöinnin prioriteettisäännöt

Rataverkko muodostuu useista erillisistä ja erilaisista liikennepaikoista. Liikenteen sujuvuuden varmistamiseksi rataverkolla priorisoidaan ensisijaisesti Väyläviraston rataverkon kapasiteettijaon mukaisen matkustajaliikenteen yksiköt ja toissijaisesti tavaraliikenteen yksiköt.

Palvelupaikoille liikennöivät yksiköt liikkuvat pääsääntöisesti palvelupaikkojen käytöstä sovittujen aikataulujen mukaisesti. Jos palvelut eivät ole aikataulutettuja, yksiköt liikkuvat saapumisjärjestyksessä. Yksiköiden tulee kaikin tavoin edesauttaa sujuvaa, turvallista ja esteetöntä liikennöintiä.

2.5 Kalustoyksiköitä koskevat vaatimukset

Rataverkolla saa liikennöidä kalustoyksiköllä, jolla on käyttöönottolupa ja joka on merkitty Liikenne- ja viestintäviraston (TRAFICOM) kalustorekisteriin.

2.6 Rataverkon muutokset

VR selvittää osana normaaleja prosessejaan rautatiejärjestelmän kannalta tarpeettomien raiteistojen poistamista kokonaan käytöstä.

3 Rataverkolle pääsy

Rautatieliikenteen harjoittajat, jotka ovat tehneet rataverkon käyttösopimuksen VR-Yhtymä Oy:n kanssa saavat liikennöidä sopimuksessa sovituilla liikennepaikoilla ja raiteilla.

Rautatieliikenteen harjoittajilla on oltava Liikenne- ja viestintäviraston (TRAFICOM) myöntämä turvallisuustodistus ja toimilupa. Turvallisuustodistusta haetaan Liikenne- ja viestintävirastolta (TRAFICOM) tai Euroopan rautatievirastolta (ERA) ja toimilupaa Liikenne- ja viestintävirastolta (TRAFICOM) (http://www.rautatiemarkkinoille.fi/luvat-ja-todistukset).

Rautatieliikenteen harjoittajilla tulee olla riittävä vastuuvakuutus tai muu sitä vastaava järjestely.

4 Rataverkon käyttösopimus

Rataverkon käyttösopimuksella sovitaan liikennöinnistä aikataulukaudella 2020.

Käyttösopimus tehdään liikennepaikkakohtaisesti ja tarvittaessa raidekohtaisesti.

Rautatieliikenteen harjoittajan on ilmoitettava käyttösopimuksen tekemisen tarpeesta käyttösopimuksien yhteyshenkilölle viimeistään 31.7.2019.

Rataverkolla liikennöinti on mahdollista vain, jos rautatieliikenteen harjoittaja allekirjoittaa käyttösopimuksen viimeistään 13.10.2019.

Kiireellisissä rataverkon käyttötapauksissa tulee ottaa yhteyttä käyttösopimuksien yhteyshenkilöön.

5 Ratakapasiteetin hakeminen

Rataverkolla ei jaeta ratakapasiteettia.

6 Palvelupaikkojen käyttöoikeus ja palvelujen tarjoaminen

VR-Yhtymä Oy tarjoaa seuraavia Rautatielain palveluvelvoitteen alaisia palveluja, joiden kuvaukset hinnoittelumalleineen löytyvät kyseisen palvelun nimeä klikkaamalla avautuvasta linkistä. Jokaisen palvelun ostajan kanssa tehdään palvelusopimus. Kaikki esitetyt hinnat ovat alvittomia (alv 0%).

1. Tilavuokraustoiminta

  • Matkustaja-asemat, niihin kuuluvat rakennukset ja muut tilat, mukaan lukien matkatietonäyttö- ja kuulutuspalvelut ja soveltuvat tilat lipunmyyntipalveluille.  
  • Huoltotilat (lukuun ottamatta perusteellisen huoltopalvelun tiloja, jotka on tarkoitettu suurnopeusjunien tai muuntyyppisten erityisiä tiloja edellyttävän liikkuvan kaluston huoltoon). 

2. Varikkosivuraiteet 

3. Tavaraliikenneterminaalit

4. Järjestelyratapihat ja junanmuodostuslaitteet, mukaan lukien vaihtotyölaitteet

5. Huolto- ja kunnossapitopalvelut

6. Pelastus- ja avustuspalvelut

7. Tankkauspalvelu

Palveluvelvoitteen alaisten palveluiden lisäksi VR Kunnossapito Oy tarjoaa myös muita huolto- ja kunnossapitotöitä kaikille niistä kiinnostuneille siinä laajuudessa kuin kalustotyyppikohtainen osaaminen sen mahdollistaa.

Huolto- ja kunnossapitokokonaisuuksien laajuudessa on eroja eri toimipisteiden välillä johtuen erityisosaamisten keskittämisestä sekä koneiden, laitteiden ja tilojen kapasiteettirajoitteista. Asiakkaan tulee huolto- ja kunnossapitopalveluihin liittyvissä asioissa olla aina ensin yhteydessä VR Kunnossapitoon, josta asiakas osataan ohjata tarpeen mukaan oikeaan toimipisteeseen ja antaa ensimmäinen mahdollinen ajankohta töiden tekemiselle.

Kullekin tilaajalle pyritään varaamaan ensisijaisesti toivottuja palveluajankohtia kapasiteetin rajoitteet huomioiden. Vapaat ajat täytetään tilausjärjestyksessä työjonoon vähintään seitsemän vuorokauden päähän varaushetkestä. Kapasiteetin salliessa ja tarpeen kiireellisyydestä riippuen, palveluja tarjotaan osassa toimipisteitä myös viikonloppuisin, ilta- ja yöaikaan, sekä edellä mainitun seitsemän päivän aikaikkunan sisään. Näissä tapauksissa VR veloittaa normaalin palvelun hinnan lisäksi kiireellisen työn lisän sekä ilta- yö- ja viikonloppulisät.

VR Kunnossapito tarjoaa kaluston huolto- ja kunnossapitotöitä Helsingin (henkilövaunut, nopeat junat, veturit, lähiliikenne, pyöräkerta- ja telityöt, sorvaus- ja pesupalvelu), Oulun (henkilövaunut, nopeat junat, veturit, pyöräkerta- ja telityöt, sorvaus- ja pesupalvelu), Kouvolan (veturit, tavaravaunut), Tampereen (dieselveturit, tavaravaunut), Joensuun (dieselveturit) ja Kokkolan (dieselveturit, tavaravaunut) varikoilla sekä  Pieksämäen konepajalla (dieselveturien huollot ja tavaravaunujen raskaat huollot).

Kunnossapidon yleinen tuntihinta tavallisimmille asentajatöille on 90e alv.0%. Hinta sisältää asentajatyön normaaleilla käsityökaluilla mutta ei erityistöitä tai niihin tarvittavia laitteita. Normaalien työaikojen ulkopuolisten asennustöiden tuntiveloitukset ovat seuraavat:

  • Arki-ilta €95
  • Arkiyö €101
  • Lauantai €99
  • Sunnuntai €127

Asiantuntijatöiden perustuntihinta on €128e alv. 0%. Näiden töiden osalta normaalien työaikojen ulkopuolisista töistä sovitaan tapauskohtaisesti. Kaikkiin kunnossapitopalvelujen myyntiin sovelletaan VR Kunnossapidon yleisiä sopimusehtoja.

7 Ratamaksut

Rataverkolla ei peritä ratamaksua tämän verkkoselostuksen mukaisella aikataulukaudella.

8 Rataverkon haltijan turvallisuusohjeet

Vaihto- ja ratatöissä noudatetaan VR-Yhtymä Oy:n rataverkon vaihto- ja ratatyön turvallisuusohjetta. Lisäksi VR-Yhtymä Oy:n rataverkolla on noudatettava rataverkonhaltijan antamia liikennepaikkakohtaisia ohjeita.

9 Vastuut ja erimielisyyksien ratkaiseminen

Rautatieliikenteen harjoittaja vastaa rataverkolle aiheuttamastaan vahingosta sekä VR-Yhtymä Oy:lle aiheutuvasta välillisestä vahingosta.

Ratatyön tekijä vastaa rataverkolle aiheuttamastaan vahingosta sekä VR-Yhtymä Oy:lle aiheutuvasta välillisestä vahingosta.

Rataverkon haltijana, VR-Yhtymä Oy, vastaa rataverkon haltijuuteen kuuluvan tehtävän tai vastuun laiminlyönnistä rautatieliikenteen harjoittajan kalustolle tai kaluston kuormalle aiheutuvasta välittömästä vahingosta.

Rataverkolle ja palvelupaikoille pääsyyn liittyvät erimielisyydet on ratkaistava ensisijaisesti neuvottelemalla. Jollei asiassa päästä yksimielisyyteen, ratkaisee rataverkon haltija asian huomioiden tasapuolisuuden ja syrjimättömyyden. Mikäli asianosainen on tyytymätön rataverkon haltijan päätökseen, se voi hakea oikaisua sääntelyelimeltä tai saattaa asian sääntelyelimen tutkittavaksi rautatielain 72 §:n tai 73 §:n mukaisesti.

Jollei raideliikennevastuulaista muuta seuraa, tämän verkkoselostuksen ehtoja rikkovan tulee korvata sopimusrikkomuksen VR-Yhtymä Oy:lle aiheuttamansa välittömät vahingot, paitsi milloin sopimusehdon laiminlyönti johtuu ylivoimaisesta esteestä.

Rautatieliikenteen harjoittaja vastaa kuitenkin myös välillisistä vahingoista silloin, kun kysymyksessä on sen aiheuttama ympäristövahinko tai muu ympäristöhaitta. Esimerkki tällaisesta vastuusta on pilaantuneen maamassan puhdistamisesta aiheutuneiden kustannusten täysimääräinen korvaaminen VR-Yhtymä Oy:lle.

Jollei raideliikennevastuulaista muuta seuraa, VR-Yhtymä Oy:n mahdollinen korvausvastuu rajoittuu kaikissa tapauksissa 20 000 euroon.

Mikäli rikkomus perustuu tahallisuuteen tai törkeään tuottamukseen, korvataan VR-Yhtymä Oy:lle välittömien vahinkojen lisäksi myös välilliset vahingot.

10 Yhteystiedot

Kiireelliset asiat: Operaatiokeskuksen kuljetuspäällikkö 0307 20568

Verkkoselostus, käyttösopimukset ja turvallisuus: Teemu Hyvönen, 040 8621401

Tilavuokrauspalvelut: Jarmo Korhonen, 040 8621 21297

Tankkauspalvelut: Janne Pusa, 040 8621030

Kunnossapidon palveluiden yhteyshenkilö: Timo Vuori, 050 5840 653

Sähköpostit ovat muotoa: etunimi.sukunimi@vr.fi

 

VR-Yhtymä Oy:n omistamat rautatieliikennepaikat

Katso tarkemmat kuvaukset: https://vayla.fi/palveluntuottajat/aineistot/ratatiedon-extranet#.XW-MJWdlL-g (mahdolliset puuttuvat kirjautumistunnukset saa Väylävirastolta)

Hamina
Helsinki (pslt)
Hyvinkää
Iisalmen teollisuusraiteet
Iisalmi
Ilmala
Imatra
Joensuu
Kaipiainen
Kemi
Kokkola
Komu
Kontiomäki
Kouvola
Kuopio
Lahti
Lappeenranta
Mikkeli
Oulu
Pello
Pieksämäki
Rauma
Riihimäki
Seinäjoki
Siilinjärvi
Soinlahti
Tampere
Tornio
Turku
Vammala
Varkaus
Yläkoski