Tietoja hallinnosta

VR Groupin emoyhtiö on VR-Yhtymä Oyj, joka on liikenne- ja viestintäministeriön toimialaan kuuluva, Suomen valtion kokonaan omistama osakeyhtiö.

Yhtiö perustettiin vuonna 1995 jatkamaan Valtionrautateiden toimintaa, ja sille luovutettiin lain mukaan Valtionrautateiden hallinnassa ollutta valtion omaisuutta. Rataverkon välitön omistus ja hallinnointi jäivät edelleen valtiolle. Tehtävää hoitaa liikenne- ja viestintäministeriön alainen Väylä.

Yhtiökokous

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi. Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Hallintoneuvosto

Yhtiön hallintoneuvostoon voi kuulua vähintään kuusi (6) ja enintään kaksitoista (12) jäsentä. Hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenet valitsee yhtiökokous. Hallintoneuvoston puheenjohtajaksi tai jäseneksi ei voida valita 68 vuotta täyttänyttä henkilöä. Hallintoneuvosto valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallintoneuvoston jäsenten toimikausi on yksi (1) vuosi. Hallintoneuvoston jäsenten palkkioista päättää varsinainen yhtiökokous.

VR-Yhtymä Oyj:n hallintoneuvostossa ovat mukana myös henkilöstöjärjestöjen edustajat. Hallintoneuvostossa ovat edustettuina Rautatieläisten Liitto, Veturimiesten Liitto, Rautatiealan Teknisten Liitto, Rautatievirkamiesliitto ja VR Akava. Henkilöstöjärjestöjen edustajilla on kokouksessa puhe- ja läsnäolo-oikeus, mutta he eivät ole hallintoneuvoston täysivaltaisia jäseniä.

Hallintoneuvoston tehtävänä on:

  • valvoa hallituksen ja toimitusjohtajan vastuulla olevaa yhtiön hallintoa ja että yhtiön asioita hoidetaan terveitä liikeperiaatteita ja kannattavuutta silmällä pitäen sekä lain, yhtiöjärjestyksen ja yhtiökokousten päätösten mukaan;
  • antaa hallitukselle ohjeita asioissa, jotka ovat laajakantoisia tai periaatteellisesti tärkeitä;
  • antaa varsinaiselle yhtiökokoukselle lausuntonsa tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen johdosta; sekä
  • käsitellä talous- ja vuosisuunnitelmat, joihin sisältyvät peruspalvelutarjonnan laajakantoisia muutoksia koskevat esitykset, ja seurata mainittujen suunnitelmien toteutumista.

Hallitus

Yhtiön hallitus voi yhtiöjärjestyksen mukaan muodostua puheenjohtajasta sekä vähintään neljästä (4) ja enintään kahdeksasta (8) jäsenestä, jotka yhtiökokous valitsee vuosittain varsinaisessa yhtiökokouksessa. Hallituksen puheenjohtajaksi tai jäseneksi ei voi valita 68 vuotta täyttänyttä henkilöä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.

Hallituksen valiokunnat

Hallitus muodosti keskuudestaan henkilöstövaliokunnan sekä tarkastusvaliokunnan. Valiokuntien toimikausi on yksi vuosi. Toimikausi alkaa VR-Yhtymä Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen tapahtuvasta valiokunnan nimeämisestä ja kestää seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. Valiokunnat kokoontuvat 4–7 kertaa vuodessa. Valiokuntien työjärjestykset ovat hallituksen vahvistamat, ja valiokunnat raportoivat työstään hallitukselle.

Toimitusjohtaja ja johtoryhmä

VR-konsernissa on johtoryhmä, jonka muodostavat toimitusjohtaja (pj.), matkustajaliikenne- ja logistiikkadivisioonien johtajat sekä konsernin talous- ja rahoitus-, henkilöstö-, viestintä-, liikenne- sekä kunnossapitojohtajat.

Johtoryhmä käsittelee VR-Yhtymän toimintaa koskevia strategisia ja liiketoiminnan kannalta merkittäviä asioita sekä laatii ja seuraa suunnitelmien toteutumista. Lisäksi johtoryhmä käsittelee tärkeimpiä päivittäisiä toimintoja ja operatiivisia kysymyksiä. Johtoryhmä kokoontuu pääsääntöisesti kerran viikossa.

Tarkastustoiminta ja riskienhallinta

Yhtiöjärjestyksen mukaisesti yhtiössä on oltava vähintään yksi Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. VR-konserniin kuuluu sisäisen tarkastuksen yksikkö, jonka tehtävä on tarkastaa ja arvioida konserniyhtiöiden sisäisen valvonnan asianmukaisuutta ja toimivuutta, toimintojen tehokkuutta, riskienhallinnan riittävyyttä, taloudellisen ja operatiivisen tiedon oikeellisuutta ja täsmällisyyttä, varojen turvaamista sekä lakien, asetusten ja sisäisten ohjeiden noudattamista.

Sisäisen tarkastuksen toimintaperiaatteet on määritelty toimintaohjeessa. Toimintaohjeen ja sisäisen tarkastuksen vuotuisen toimintasuunnitelman hyväksyy VR-Yhtymä Oyj:n hallitus. Sisäinen tarkastus toimii hallinnollisesti konsernin emoyhtiön toimitusjohtajan alaisuudessa ja raportoi VR-Yhtymä Oyj:n hallituksen tarkastusvaliokunnalle. Sisäinen tarkastus noudattaa alan kansainvälisiä ammatillisia ja eettisiä standardeja.

Valtiontilintarkastajilla on oikeus saada VR-konsernilta tehtävänsä hoitamiseksi tarpeelliset tiedot. Valtiontalouden tarkastusvirastolla on tarkastusoikeus erityisesti sen selvittämiseksi, miten valtion omistajaohjausta ja osakasvaltaa on käytetty. VR-Yhtymä Oyj:n hallituksen vahvistaman riskienhallintapolitiikan mukaan huolehditaan siitä, että toiminnoista ei aiheudu sellaisia riskejä, joiden toteutumisten seuraukset olisivat epäsuhteessa toiminnan tulokseen tai riskinkantokykyyn. Riskienhallinnan järjestämisestä konsernissa vastaa VR-konsernin toimitusjohtaja, ja konserniyhtiöiden toimitusjohtajat vastaavat riskienhallinnasta yhtiöissään. Erillistä riskienhallintaorganisaatiota ei ole, vaan kussakin yhtiössä riskienhallinta on annettu toimivan johdon vastuulle. Vuosittaisissa riskikartoituksissa konserni- ja konserniyhtiökohtaiset riskit on määritelty ja priorisoitu ja niille on laadittu hallintatoimenpiteet. Suurimmille riskeille tehdään vuosittaiset riskianalyysit. Riskikartoituksista ja riskien seurannasta raportoidaan VR-Yhtymä Oyj:n hallitukselle.

VR etusivu VR Transpoint etusivu VR Fleetcare etusivu Pohjolanliikenne etusivu Avecra etusivu