Yhteenveto sidosryhmistä

Liiketoimintaan liittyvät toimijat
Sidosryhmät Aiheet Kanavat
Matkustajat Matkustuskokemus, asiakaspalvelu, palveluiden laatu, kehittäminen, digitaalisuus, matkaverkot, esteettömyys, täsmällisyys, ympäristökysymykset, melun vähentäminen, turvallisuus ja vastuullinen toiminta Matkustajaliikenteessä asiakkaat on otettu mukaan eri tavoin palvelukehitykseen. Erilaiset kyselyt, tutkimukset ja selvitykset asiakkaiden keskuudessa. Asiakaspalautteet, sosiaalinen media ja kohdennettu markkinointi
Logistiikan
asiakkaat, liiketoimintakumppanit
VR Transpoint tekee asiakkaidensa kanssa jatkuvaa kehitystyötä esimerkiksi logistiikkaratkaisujen kehittämisessä sekä turvallisuuskysymyksissä Toimenpideohjelmia asiakkaiden kanssa. Toimintaa ohjaavat turvallisuus- ja ympäristöohjelmat
Henkilöstö Työkyky, työhyvinvointi, henkilökohtaiset tavoitteet, eettiset ohjeet, vuoropuhelun lisääminen johdon ja henkilöstön välillä, irtisanottujen työntekijöiden tukeminen työllistymisessä Intranet, sisäiset uutiskirjeet, Yammer (sisäinen verkkoyhteisöpalvelu), henkilöstökyselyt, työterveyshuolto, kehityskeskustelut ja keskustelut
työnantajajärjestöjen kanssa
Julkiset sidosryhmät
Sidosryhmät Aiheet Kanavat
Valtio-omistaja Markkinaympäristö ja kilpailutilanne, yhtiön toiminta, tavoitteet ja strategia Säännölliset keskustelut omistajan kanssa, osavuosikatsaukset, tilinpäätöstiedot, toimintakertomus ja tilinpäätös, selvitys yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä
Kansalliset päätöksentekijät Markkinaympäristö, ostoliikenne, radanpidon rahoitus ja rautatielainsäädännön muutokset Keskustelut viranomaisten kanssa, esimerkiksi liikenne- ja viestintäministeriö, eduskunta, kuntapäättäjät ja muut alueviranomaiset
Kansainväliset päätöksentekijät Rautatiealan kansainväliseen sääntelyyn liittyvät kysymykset Keskustelut EU:n komission, Euroopan unionin rautatieviraston kanssa
Muut viranomaiset, joita ovat Väylävirasto ja Liikenne- ja viestintävirasto Traficom Liikenneturvallisuus, liikennejärjestelmän toimivuus, liikenteen laatu, rataverkon parantaminen ja ympäristöasiat Yhteistyöryhmät ja muut säännölliset keskustelut viranomaisten kanssa
Konsernin toiminnasta kiinnostuneet järjestöt ja muut toimijat
Sidosryhmät Aiheet Kanavat
Henkilöstöjärjestöt Toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset, joilla vaikutusta
henkilöstön asemaan
Säännölliset keskustelut johdon ja henkilöstöjärjestöjen kanssa. Pääluottamusmiehet mukana laajennetussa johtoryhmässä. Henkilöstöjärjestöt osallistuvat konsernin hallintoneuvoston toimintaan
Kansalais- yms. järjestöt Suomessa Palvelut, esteettömyys, ympäristö ja toiminnan tehostaminen Yhteistyö Elinkeinoelämän keskusliiton ja Palvelualojen työntajien, Climate Leadership Councilin sekä WWF:n sekä Finnish Business & Societyn kanssa. Aktiivista vuoropuhelua vammaisjärjestöjen kanssa. Jäsenyys Logistiikkayritysten Liitossa
Kansainväliset järjestöt Rautatiealan EU-sääntely sekä yhteistyö Venäjän ja IVY-maiden
kanssa
Osallistuminen muun muassa CER:n, UIC:n ja CIT:n sekä IVY-maiden rautatieneuvoston toimintaan
Media Päivittäinen toiminta ja poikkeustilanteet, täsmällisyys, palvelutarjonta, henkilöstösuhteet, junaliikenteen vaikutukset alueiden kehittämiseen ja talouteen sekä ihmisten liikkumiseen Mediatiedotteet ja -tilaisuudet, haastattelut, palveleva mediapuhelinpäivystys, sosiaalinen media, verkkosivut