Ansvar

Ansvarsfullhet – framgång för det gemensamma bästa

Ju bättre vi i VR Group lyckas, desto mer gynnas samhället omkring oss. Välbefinnandet ökar när vardagens resor och industrins transporter går smidigt. Miljön tackar också då våra kunder allt oftare väljer tåget. Tillsammans minskar vi på trafikens utsläpp och påskyndar resan mot ett kolneutralt Finland.

Vi fortsätter vår ansvarsfulla resa som ett finskt och framgångsrikt företag, som har hållit samhället i rörelse under nästan 160 års tid. Ansvarsfullhet är en central del av vårt bolags strategi samt ett samlande tema för vår affärsverksamhet och våra tillväxtområden. Vi vill vara en föregångare när det gäller ansvarsfull affärsverksamhet och som bolag visa riktningen också för andra.

Vi arbetar mot gemensamma mål för världens bästa. Detta betyder att vi siktar mot toppen. Samtidigt ökar vi vårt handavtryck och hjälper våra kunder och samhället att lyckas vidare med sina mål som gäller hållbar utveckling. Detta är möjligt då tågresande och annan kollektivtrafik vinner alltmer mark och industrins ton går alltmer på spår.

Klimatvänligt på spåren

Spårtrafik har en avgörande roll för målet är att bekämpa klimatförändringen. Spårtrafiken producerar i princip mindre utsläpp och förbrukar mindre energi än andra trafikslag. Vi har i VR Groups trafik redan länge och på bred skala använt elektricitet som producerats genom förnybar energi. Finlands utsläpp har tack vare oss minskat med en mängd som motsvarar två städer i storleken av Vasa.

Även om tågresande är kolneutralt och VR:s tåg redan är det grönaste valet, förbinder vi oss till att göra ännu mer för miljöns skull. Ansvarsfullhet betyder för oss inte bara hållbar verksamhet för miljön utan också till exempel långsiktigt arbete för att utveckla trafik- och arbetarskydd och att säkerställa en god upplevelse hos anställda.

Vi anser att alla vinner på ansvarsfull affärsverksamhet. Förutom att ansvarsfullhet i sig är viktig värdebaserad verksamhet, är det också motiverat ur affärsverksamhetens synvinkel. Inte sällan går effektivitet och klimatvänlighet hand i hand. Bra upplevelser hos anställda reflekteras i kundupplevelsen och till slut också i bolagets resultat. Dessutom öppnar ansvarsfullhet upp nya möjligheter inom affärsverksamhet och kan ge ett försprång i jämförelse till andra.

Hållbar utveckling i fokus

Enligt det som skrivits in i Finlands regeringsprogram ska samhällsansvar vara en grundläggande värdering inom alla statliga bolag. I beslutsfattandet beaktar vi ekonomiska, sociala och miljömässiga effekter av vår verksamhet. Som bolag har vi också förbundit oss till regeringens ambitiösa mål om ett kolneutralt Finland år 2035 och ett kolnegativt Finland snart efter det.

Dessutom grundar sig vårt ansvarsarbete på FN:s mål för hållbar utveckling, av vilka vi har identifierat sex stycken som för oss är de mest centrala. De hänför sig till klimatgärningar samt hållbara städer och gemenskaper. Mål i anslutning till anständigt arbete och ekonomisk tillväxt, samarbete och partnerskap samt att minska ojämlikhet är också centrala. Dessutom satsar vi på målsättningen för en hållbar ekonomi, innovation och infrastruktur.

Hållbara val i vardagen

Ansvarsprogrammet som uppdateras årligen samlar arbetet som sker i vår koncern till fördel för människor, miljön och hela samhället. Det skapar en struktur i vårt bolag för att genomföra ansvarsarbetet. De väsentliga delområdena gällande ansvarsfullheten för vårt företag är säkerhet, kundorientering, anställdas upplevelse, miljöansvar och samhällsansvar. Dessa teman har valts genom att lyssna på våra intressentgrupper. Till de väsentliga delområdena har vi skapat måltillstånd samt ansvarslöften som hänför sig till dem och som sträcker sig fram till år 2030.

Vi uppfyller våra löften med konkreta ansvarshandlingar som vi genomför i alla våra affärsenheter. Tanken är att vi konsekvent granskar alla våra vardagliga val och beslut ur ett ansvarsfullhetsperspektiv. Varje VR-anställd gör ansvarsfullhet till en verklighet inom sin egen roll varje dag.


Vårt ansvarslöfte:   

 1. Säkerhet
  Vi tar människor och varor fram till målet på det säkraste sättet – säkerhet är vårt sätt att arbeta
 2. Kundorientering 
  Vi är våra kunders första val
 3. Upplevelser hos anställda 
  Tillsammans bygger vi en inspirerande arbetsplats där var och en har det bra
 4. Miljöansvar 
  Vi minskar trafikens miljöeffekter och samhällets koldioxidavtryck
 5. Samhällsansvar 
  Vi ökar Finlands välbefinnande