VR-koncernen Uppförandekod

1. Varför har vi en Uppförandekod?

VR-koncernen (VR) strävar efter att uppnå sina långsiktiga lönsamhetsmål på ett etiskt och ansvarsfullt sätt. Denna Uppförandekod gynnar VR samt dess anställda och andra intressegrupper.

Genom att agera ärligt, behåller vi vårt goda rykte. Dessutom säkerställer vi att vi är en intressant arbetsgivare för både nuvarande och potentiella medarbetare.

Samtidigt lever vi upp till våra intressegruppers förväntningar, såsom kunder, leverantörer och tjänsteleverantörer samt myndigheter. För anställda är Uppförandekoden viktig, eftersom den främjar en gemensam kultur som värdesätter ärlighet och ansvar samt hjälper oss att fatta rätt beslut i de situationer som uppstår i vårt arbete.

2. Vem skall följa Uppförandekoden?

Uppförandekoden är baserad på VR:s grundvärden; kundorienterade verksamheter, säkerhet och ansvar, framgång tillsammans, förnyelse och målinriktning. Uppförandekoden är tillämplig för alla anställda och chefer inom VR, med andra ord, styrelsen, ledningsgruppen, övriga chefer och anställda.

Alla på VR förväntas att i sitt arbete följa denna Uppförandekod samt bolagets övriga giltiga instruktioner. Anställda i arbetsledande ställning förväntas vara särskilt aktiva och beslutsamma i främjandet av VR:s värderingar och den företagskultur som kommer till uttryck i Uppförandekoden.

VR Group Oy:s styrelse har godkänt denna Uppförandekod och övervakar efterlevnaden av den. Uppförandekoden granskas regelbundet och uppdateras vid behov.

3. Vad ska jag göra i händelse av ett problem?

Vi uppmuntrar samtliga anställda att rapportera alla misstänkta tjänstefel eller brott mot Uppförandekoden. Brott mot Uppförandekoden tas på allvar. Varje anställd är skyldig att rapportera lagbrott eller andra allvarliga brott mot Uppförandekoden.

Du kan rapportera sådana frågor personligen, per telefon, per post eller per e-post till din närmaste chef, närmaste HR chef, intern revision (sisainen.tarkastus@vr.fi) eller VR:s jurister.

Alla seriösa rapporter kommer att utredas och nödvändiga åtgärder kommer att vidtas. Du kommer inte att drabbas av några negativa konsekvenser för att du har lämnat en rapport. Rättigheter till integritet för den person som rapporterat kommer att skyddas i samband med behandlingen av ärendet. Brott mot Uppförandekoden kan leda till disciplinära åtgärder. VR accepterar inte olämpliga rapporter.

4. Affärsetik

Vi är fast beslutna att göra affärer ärligt och etiskt. Vi efterlever lagar och myndighetsbestämmelser i all vår verksamhet. Om reglerna i hemlandet för en av VR:s dotterbolag är strängare än i Finland, uppfyller vi de strängare reglerna i det aktuella landet.

Varje medarbetare måste känna till lagstiftningen och de instruktioner och regler som påverkar hans eller hennes arbete. Varje arbetsledare och chef ska se till att deras egna gruppmedlemmar känner till reglerna och följer dem. Det är viktigt att förstå att underlåtenheten att följa lagar och regler kan få allvarliga konsekvenser både juridiskt och i fråga om företagets rykte.

Vår verksamhet måste bygga på objektivitet. Vi måste undvika situationer där våra personliga intressen står i konflikt med VR:s intressen. (för mer detaljerade instruktioner se: ”Riktlinjer för transaktioner som involverar närstående”).  Ingen anställd skall sträva efter att utnyttja eller hjälpa andra att utnyttja möjligheter relaterade till information som är konfidentiell inom VR. Genom vår verksamhet, kan vi komma att ta emot insiderinformation om börsnoterade företag. I sådana situationer, måste förbudet mot utnyttjande och utlämnande om insiderinformation följas.

Vi erbjuder inte, ger, kräver eller accepterar gåvor, betalningar, tjänster eller andra förmåner som rimligen kan anses påverka en affärsrelation och som överskrider gränserna för vad som kan anses utgöra sedvanlig gästfrihet. Den andra parten i sådana situationer kan vara en affärspartner, potentiell affärspartner eller tjänsteman. (för mer detaljerade instruktioner se: ”Anti-mutor riktlinjerna”).

Vi stöder inte politiska partier, kandidater eller organisationer.

Vi accepterar inte illojal konkurrens eller förhindrandet av konkurrens och vi följer konkurrenslagstiftningen i alla våra aktiviteter. (för mer detaljerade instruktioner se: ”Riktlinjer för efterlevnad av konkurrenslagar”).

5. Anställda

Vi är fast beslutna att försvara mänskliga rättigheter såsom jämställdhet och icke-diskriminering. Vi erbjuder alla lika rättigheter och möjligheter oavsett ras, kön, nationalitet, religion eller andra motsvarande egenskaper. Vi accepterar inte någon form av diskriminering, trakasserier eller mobbning av våra medarbetare.

Varje anställd är skyldig att agera till säkerställande av att ingen kund, kollega eller annan person diskrimineras eller utsätts för annat olämpligt beteende.

Vi anställer inte människor som är yngre än den lokala minimiåldern för anställning.

Vi respekterar de anställdas rätt att bilda eller ansluta sig till fackföreningar.

6. Säkerhet

Säkerheten är alltid en prioritet inom VR och säkerheten får aldrig äventyras.

I all vår verksamhet strävar vi efter att främja säkerhet och förebygga olyckor. Varje medarbetare är skyldig att följa angivna säkerhetsanvisningar inom sin verksamhet.

7. Miljö

Vi har åtagit oss att agera ansvarsfullt och att beakta miljöperspektivet i våra affärsbeslut. Vi är ett miljömedvetet företag i alla led från produktion till företagsimage. Vi tar hela livscykeln för en produkt och dess effekter på miljön i beaktande i vår verksamhet, särskilt i vår inköpsverksamhet. I linje med VR:s miljöåtaganden, strävar vi efter att styra våra upphandlingar mot produkter och tjänster som belastar miljön så lite som möjligt.

8. Personuppgifter och kommunikation

Vi är fast beslutna att upprätthålla sekretess för VR:s, våra kunders och våra affärspartners affärshemligheter och annan konfidentiell information samt konfidentiell information om våra medarbetare.

Affärshemligheter och andra konfidentiella uppgifter hänförliga till VR:s affärsverksamhet, kunder eller anställda får inte lämnas ut till tredje part av en person under dennes anställning eller under tid därefter.

Affärshemligheter och andra konfidentiella uppgifter måste hanteras på ett sådant sätt att endast de anställda som behöver dem för sitt arbete har tillgång till dem. Varje medarbetare måste följa gällande instruktioner för datasäkerhet.

Vår kommunikation är ansvarsfull, öppen, kundorienterad och dynamisk. Offentliga uttalanden på uppdrag av VR ges endast av de anställda vars jobb är att göra det. Vi säkerställer ett effektivt informationsflöde inom företaget. Vår interna kommunikation är öppen, ärlig och respektfull gentemot kollegor. När vi deltar i diskussioner i sociala media, måste gällande instruktioner följas.

9. Business Partners

Vi kräver att våra affärspartners agerar etiskt. Vi arbetar inte med företag som agerar oetiskt och inte efterlever lagar inom ramen för deras verksamhet.

Vi kräver att våra leverantörer och tjänsteleverantörer, underleverantörer, representanter, partners i konsortier och andra affärspartners följer de etiska villkoren för VR:s upphandlingsförfaranden eller etiska riktlinjer vilket motsvarar innehållet i denna Uppförandekod.

10. Mer information

Du kan få mer information om efterlevnaden av denna Uppförandekod från din närmaste chef, närmaste HR chef eller VR:s jurister.