Ratapihatyöntekijä ja tavaravaunu

Säkerhet

Vi ser till att passagerare och gods kommer fram på ett säkert sätt. Vi minimerar också säkerhetsriskerna på arbetsplatserna.

Vårt säkerhetsarbete handlar inte bara om att förebygga olyckor och tillbud. Vårt syfte är att under alla förhållanden säkerställa koncernens verksamhetsförutsättningar.

Vi ser till att tågtrafiken och resandet går på ett säkert sätt. Vi säkerställer också att arbetsmetoderna och arbetsförhållandena är säkra. 

I vårt säkerhetsarbete ingår även informationssäkerhet och lokalernas säkerhet. På så sätt skyddar vi koncernens tillgångar.  

Vi skapar en säkerhetskultur tillsammans

Säkerhet är en väsentlig del av det dagliga arbetet – vi tar hand om det hela tiden och utan avkall på kvaliteten.

En fungerande säkerhetskultur kräver samarbete: hela personalens aktiva agerande och ansvar för den egna verksamhetens säkerhet. 

Trafiksäkerhet

Vårt mål är att, genom att säkerställa järnvägssäkerheten, förhindra att kunder, personal, miljö och koncernens tillgångar utsätts för skador. Personer som arbetar med järnvägssäkerhet är proffs inom sitt område och säkerställer säkerheten varje dag.

Vi är förberedda på en fara eller olycka som hotar järnvägen och kan förebygga faror och miljöskador orsakade av det gods som transporteras eller den materiel som används. Vi förbereder också omedelbara inledande åtgärder på olycksplatsen och hjälper de myndigheter som ansvarar för räddningsarbetena.  

Säkerhet är en väsentlig del av det dagliga arbetet – vi tar hand om det hela tiden och utan avkall på kvaliteten.

Passagerarnas säkerhet

Vi ser till att kunderna kan resa säkert med tåg – och också känna sig trygga. Ur kundens synvinkel är det kanske inte tillräckligt att resandet är statistiskt säkert. Du måste också känna dig trygg när du reser.

Att upprätthålla och utveckla tågpersonalens yrkeskunskaper är en grundläggande förutsättning för passagerarnas säkerhet. 

Inom bevakning och ordningsövervakning ligger fokus på synliga patruller och teknisk övervakning, såsom kameraövervakning.

På större stationer förändras traditionell ordningsövervakning alltmer mot en serviceinriktad verksamhet där passagerarna får aktiv hjälp.  

 

Piirretty kuvituskuva: ratapihatyöntekijä

Ansvarslöfte för säkerhet

Vi tar människor och varor fram till målet på det säkraste sättet – säkerhet är vårt sätt att arbeta.

Arbetarskydd

Det grundläggande arbetet för att förbättra säkerheten görs dagligen på arbetsplatser – i affärsverksamheter, enheter och verksamhetsställen.

Företagets ledning och chefer har det övergripande ansvaret för arbetarskyddet, men även varje anställd har sitt eget ansvar.

Det är viktigt att de anställda känner till riskerna med sitt eget arbete och kan utföra sitt arbete på ett säkert sätt. Det är allas ansvar att ingripa i riskfylld verksamhet och rapportera eventuella brister som de har observerat.

Arbetarskydd bygger på förutseende. Vi har förbundit oss till principen för noll olyckor, enligt vilken alla olyckor kan förhindras. Vi vill lära av de riskfyllda situationer och misstag som har inträffat.

Vi lyfter fram arbetarskyddet och uppmuntrar personalen att delta i utvecklingen av arbetarskyddet.

Informationssäkerhet

Vi tar hand om informationssäkerhet och dataskydd. På detta sätt undviker vi att information missbrukas eller förstörs. 

Det är viktigt att de datasystem och nätverk som är nödvändiga för affärsverksamheten och kundservicen fungerar utan avbrott.

Genom vår informationssäkerhetspolicy och vårt dagliga informationssäkerhetsarbete ser vi till att information och datasystem är tillgängliga och inte används utan tillstånd. På så sätt förhindrar vi också att information förstörs och förvrängs.  

Vi vill minimera skadorna. Dessutom säkerställer vi skyddet av koncernens och dess kunders konfidentiella uppgifter.

I VR Group utförs informationssäkerhetsarbetet i enlighet med standarden ISO/IEC 27000.

VR etusivu VR Transpoint etusivu VR Fleetcare etusivu Pohjolanliikenne etusivu Avecra etusivu