Iso Paja

Koncernledning

VR Group är helägt av finska staten. För ägarstyrningen ansvarar avdelningen för ägarstyrning vid statsrådets kansli.

Koncernens moderbolag är VR-Group Abp. Utöver moderbolaget omfattar koncernen totalt sex dotterbolag, som till 100 procent ägs av koncernen, samt tre intresseföretag. Dessutom kommer fyra gemensamma arrangemang att slås samman i koncernen.

VR etusivu VR Transpoint etusivu VR Fleetcare etusivu Pohjolanliikenne etusivu Avecra etusivu