Kuva satamasta

Verksamhetsmiljö

Vi utvecklar miljövänlig spår- och stadstrafik i en verksamhetsmiljö som förändras kontinuerligt. Vårt bolag påverkas av globala megatrender, ekonomiska händelser och kriser. Även politiska beslut och förändringar i regleringen är av central betydelse för vår verksamhet och för förutsättningarna för hållbar mobilitet och logistik.

Konsument- och företagskunder, intressentgrupper, ägare och arbetstagare har allt högre förväntningar vad gäller företagens ansvarsfullhet. Här på VR Group utgör ansvarsfullhet kärnan av vår affärsverksamhet och är ett samlande tema för koncernens affärsverksamhets- och tillväxtområden. I vårt beslutsfattande beaktar vi de ekonomiska, sociala och miljömässiga konsekvenserna av vår verksamhet.

Vi tror att spårtrafiken är framtidens växande bransch och att den har en avgörande roll när målet är att bekämpa klimatförändringen och öka välbefinnandet i samhället. Ju mer finländarna och industrin använder tåg i stället för andra trafikslag, desto mer gynnas samhället. Förutom smidig trafik i vardagen och industrins konkurrenskraft handlar det också om att minska trafikutsläppen.

Som bolag har vi förbundit oss till regeringens ambitiösa mål om ett kolneutralt Finland år 2035 och ett kolnegativt Finland snart efter det. Dessutom grundar sig vårt ansvarsarbete på FN:s mål för hållbar utveckling.

Megatrender styr utvecklingen

Klimatförändringen är en av de viktigaste megatrenderna av vår tid, och dess bekämpning förutsätter spårtrafikens tillväxt. Eltåget är det miljövänligaste alternativet eftersom det producerar mindre utsläpp och förbrukar mindre energi än andra trafikslag. Vi har redan länge använt el som produceras med förnybar energi och har förbundit oss att målmedvetet förbättra energieffektiviteten.

En annan betydande megatrend som påverkar vår verksamhet är urbaniseringen. I och med urbaniseringen rör sig passagerarna mellan de stora städerna och förväntar sig bra och snabba förbindelser. Digitaliseringen å sin sida medför nya möjligheter för kundservicen, verksamhetens effektivisering och affärsverksamheten, exempelvis för smidiga resekedjor.

 

Vi tror att spårtrafiken är framtidens växande bransch och att den har en avgörande roll när målet är att bekämpa klimatförändringen och öka välbefinnandet i samhället.

Många fenomen överskrider landsgränser

Den allmänna ekonomiska konjunkturen och utsikterna för exporten, händelserna i den internationella politiken och utvecklingen av världsmarknadspriserna påverkar marknadsefterfrågan på produkter och därigenom t.ex. transportvolymerna. Förändringar i regleringen inom trafiksektorn speglas å sin sida i vårt bolag på flera nivåer via lagstiftningen både i Finland och på EU-nivå.

I en global värld överskrider även kriser landsgränserna. Företagsverksamheten ska fortsätta under till exempel hot och osäkerhet som förknippas med epidemier. Coronakrisen och de därtill relaterade begränsningsåtgärderna har på ett aldrig tidigare skådat sätt påverkat antalet resor och medfört utmaningar för kollektivtrafiken som helhet. I denna situation är det viktigt att på en omfattande front förstärka förtroendet för kollektivtrafiken vars säkerhet månas om på många sätt och på så sätt även förstärka förtroendet för framtiden av hållbara färdsätt.

Den växande konkurrensen på marknaden

Våra affärsverksamhetområden inom järnvägs- och landsvägslogistik, passagerartrafik med tåg och buss samt underhåll har fria marknader. Spårtrafikens konkurrens hårdnar i Finland. I en föränderlig marknadsmiljö koncentrerar vi oss på att kontinuerligt förbättra vår egen verksamhet och kundupplevelsen och på att söka efter ny tillväxt.

Våren 2020 vann vi ett historiskt anbudsförfarande gällande drift och underhåll av huvudstadsregionens HRT-närtrafik. I andra avseenden öppnades persontrafiken för konkurrens slutgiltigt från och med 1.1.2021 då VR:s ensamrätt till fjärrtrafiken upphörde. I Finland har persontrafiken öppnats med Open Access-principen som innebär att operatörerna kan konkurrera marknadsmässigt på samma banavsnitt med egen materiel.

I en föränderlig marknadsmiljö koncentrerar vi oss på att kontinuerligt förbättra vår egen verksamhet och kundupplevelsen och på att söka efter ny tillväxt.

Insatser i bannätet lönar sig

Nya framtidsinvesteringar och insatser på lång sikt i underhållet av det nuvarande bannätet möjliggör spårtrafikens tillväxt och på så sätt minskningen av hela samhällets koldioxidavtryck. I Finland belastas bannätet av det eftersatta underhållet och kapacitetsbristen som försvagar verksamhetsförutsättningarna för tågtrafiken genom att påverka punktligheten och leveranssäkerheten. En betydande del av förseningarna beror på störningar i spårinfrastrukturen. Vi förbättrar trafikens pålitlighet kontinuerligt tillsammans med andra aktörer inom järnvägsbranschen.

Beslut som är centrala för spårtrafik fattas i förhandlingar som gäller såväl nationell trafiksystemplanering, avtal om markanvändning, boende och trafik som framtida spårinvesteringar, projektbolag medräknade. En betydande roll innehas också av beslut om kollektivtrafikens finansiering och återupplivande investeringar i trafikleder under kristider. Det som är säkert är att samhället gynnas av miljövänlig och trygg spårtrafik som utgör stommen för det nationella trafiksystemet.

VR etusivu VR Transpoint etusivu VR Fleetcare etusivu Pohjolanliikenne etusivu Avecra etusivu