Verksamhetsmiljö

Verksamhetsmiljö

Spårtrafik är en växande framtidsbransch. Förutom smidig trafik i vardagen och stöd till industrins konkurrenskraft handlar det om att förbättra trafiksäkerheten och minska trafikutsläppen. Ju mer finländarna och industrin använder tåg i stället för andra trafikslag, desto mer gynnas samhället.

Spårtrafiken måste växa för att klimatförändringen ska kunna bekämpas. Förebyggandet av klimatförändringen förutsätter att trafikutsläppen minskas och att energieffektiviteten ökas. Eltåget är ett miljövänligt alternativ eftersom det producerar mindre utsläpp och förbrukar mindre energi än andra trafikslag. I redan över tio år har vi använt el som producerats genom förnybar energi, dvs vattenkraft. Dessutom har vi på många sätt vidare förbättrat tågtrafikens energieffektivitet.

Utöver bromsandet av klimatförändringen inverkar även andra megatrender på vår verksamhet. I och med urbaniseringen rör sig passagerarna mellan de stora städerna och de vill ha snabba direktförbindelser. Digitaliseringen för med sig nya servicebehov och -förväntningar samt möjligheter att utveckla kundservice och verksamhetens effektivitet.

Ändringar i marknadsmiljön och i regleringen av trafiksektorn speglas i vår bransch och vårt bolag på många nivåer. Den allmänna ekonomiska konjunkturen, händelserna i internationell politik och utvecklingen av världsmarknadspriser påverkar marknadsefterfrågan på produkter och därigenom t.ex. volymerna för järnvägslogistik. Vår verksamhetsmiljö påverkas också betydligt av EU-lagstiftningen.

Tillväxt för spårtrafik genom investeringar i bannätet

Flera av våra affärsverksamhetområden har redan fria marknader, konkurrensen för godstrafik på spår är på väg att bli intensivare och persontrafiken på spår håller på att öppnas för konkurrens. Det räcker ändå inte enbart till att konkurrensen öppnas när målsättningen är att öka miljövänlig spårtrafik. Man måste investera i infrastrukturen så att spårtrafiken kan växa och därigenom gynna passagerarna och samhället.

Bannätet belastas av reparationsskulden och kapacitetsbristen som försvagar verksamhetsförutsättningar för tågtrafiken genom att påverka framför allt punktligheten och leveranssäkerheten. En betydande del av förseningarna i tågtrafiken beror på störningar i spårinfrastrukturen.

Långsiktiga satsningar på finansieringen av grundläggande trafikledsunderhåll och att nya, framtida spårinvesteringar främjas gör det möjligt för spårtrafiken att växa. Samhället får nytta av miljövänlig och trygg spårtrafik som utgör stommen för det nationella trafiksystemet.