Koncernledning

VR Group ägs av staten.

VR Group är ett företag som ägs helt av finska staten. Koncernens moderbolag är VR-Group Ab, och i koncernen ingår sammanlagt 23 bolag. Koncernen har även åtta intresseföretag. För ägarstyrningen ansvarar avdelningen för ägarstyrning vid statsrådets kansli.

VR-koncernens största dotterbolag är VR Track Oy, som underhåller och bygger järnvägar. I VR-koncernen ingår även Pohjolan Liikenne-bolagen, som bedriver passagerartrafik.

Det finländska bannätet ägs och administreras av Trafikverket, som lyder under Kommunikationsministeriet. Järnvägssäkerheten och förenligheten mellan järnvägssystemen kontrolleras och utvecklas av Trafiksäkerhetsverket, som likaså lyder under Kommunikationsministeriet.

Förvaltningsråd

VR-Groups förvaltningsråd har i uppgift att övervaka att koncernens ärenden sköts i enlighet med sunda affärsprinciper och på ett lönsamt sätt samt att bolagsordningen och bolagsstämmans beslut följs.

Förvaltningsrådet ger styrelsen anvisningar om principiellt viktiga frågor av stor räckvidd, behandlar ekonomi- och årsplaner samt ger bolagsstämman utlåtanden om bokslutet och revisionsberättelsen. Förvaltningsrådet fattar även beslut om frågor som rör avsevärd minskning eller utvidgning av bolagets verksamhet eller väsentliga ändringar av bolagets organisation.

Styrelse

VR-Group Ab:s styrelse sköter bolagets administration och organisering av verksamheten, utser och avsätter verkställande direktör och vice verkställande direktör, fastställer deras löner och bereder ärenden som ska behandlas av bolagsstämman och förvaltningsrådet.

Dessutom tar styrelsen hand om de administrationsuppgifter som enligt aktiebolagslagen ska skötas av styrelsen och som inte särskilt har tilldelats förvaltningsrådet eller verkställande direktören.

Ledningsgrupp

Ledningsgruppen för VR-Group behandlar strategier som berör VR-Groups verksamhet och andra betydande ärenden samt viktigare dagliga funktioner och operativa beslut.

Ledningsgruppen samlas vanligtvis en gång i veckan, och VR-Group Ab:s verkställande direktör fungerar som ordförande för ledningsgruppen.

Verkställande direktören sköter koncernens löpande förvaltning i enlighet med styrelsens anvisningar och föreskrifter. Verkställande direktören utses och avsätts av bolagets styrelse, som även bestämmer lönen.