Hallintoneuvoston kannanotto venäläisten tavaravaunujen käyttöön Suomen sisäisessä liikenteessä

VR-Yhtymän hallintoneuvosto on käsitellyt kokouksessaan 14.8.2018 liikenne- ja viestintäministeriön aloitetta venäläisten tavaravaunujen käytöstä laajasti Suomen sisäisissä kuljetuksessa ja toteaa sen johdosta seuraavaa:

Tällä hetkellä venäläisen kaluston käyttö Suomen rataverkolla on sallittu vain Suomen ja Venäjän välisessä yhdysliikenteessä. Hallintoneuvosto haluaa nostaa esille seuraavia huomioita venäläisten tavaravaunujen käyttöönottoon sisäisessä liikenteessämme:

Hallintoneuvosto toivoo aloitteen käsittelyssä huomioitavan turvallisuuteen, raidekapasiteetin käyttöön ja radan kulumiseen vaikuttavat tekniset erot venäläisten ja suomalaisten vaunujen välillä, mitkä Trafi on todennut esiselvityksessään vuonna 2016.

Venäläinen jarrujärjestelmä ja jarrujen suorituskyky eivät nykyisellään täytä EU-standardeja. Venäläistä kalustoa joudutaan kuljettamaan teknisten rajoitusten vuoksi alhaisemmalla nopeudella kuin suomalaista kalustoa, minkä vuoksi se varaa tavallista enemmän ratakapasiteettia ja hidastaa muuta liikennettä. Venäläinen pyöräprofiili kuluttaa rataa kotimaista kalustoa enemmän, mikä todennäköisesti johtaisi radan kunnossapitotarpeen kasvamiseen entisestään.

Venäläisvalmisteisten vaunujen käyttöönotto laajasti Suomen sisäisessä liikenteessä edellyttäisi joko venäläisten vaunujen huomattavia rakenteellisia muutoksia tai rautatielain muutosta ja EU:n teknisten säännösten uutta tulkintaa. Lisäksi vaarana on, että venäläisten vaunujen käyttö käytännössä lopettaisi suomalaisen vaunutuotannon.

VR-Yhtymä tiedostaa tavaravaunujen lisätarpeen. Tiiviin asiakasyhteistyön tuloksena VR-Yhtymä on kuluvan vuoden aikana hankkinut yhteensä 300 uutta vaunua, jolla vastataan erityisesti suomalaisen raakapuun kuljetusvolyymien merkittävään kasvuun. Viime keväänä otettiin käyttöön 100 saneerattua raakapuuvaunua. Lisäksi investoitiin 200 uuteen Pieksämäellä valmistettuun tavaravaunuun, jotka ovat käytössä ensi vuoden alkupuolella. Yhtiöllä on myös optio 100 vaunun lisätilaukselle ensi vuoden aikana.

Venäjä ei tiettävästi ole avaamassa suomalaisille vastavuoroista mahdollisuutta toteuttaa kuljetuksia suomalaisella kalustolla Venäjän sisäisessä liikenteessä, mikä johtaisi maiden väliseen epäsuhtaan.

Suomen rataverkon kunnossa on viime vuosina ollut ongelmia, jotka ovat heikentäneet liikenteen sujuvuutta ja aiheuttaneet vaaratilanteita. Onkin puhuttu liian vähäisistä kunnossapidon rahoista johtuvasta korjausvelasta. Rataverkon riittävän hyvä kunto on turvallisen junaliikenteen ehdoton edellytys, minkä vuoksi on syytä perusteellisesti arvioida aloitteen vaikutuksia ennen kuin lisätään rataverkkoa kuormittavia tekijöitä.


VR-etusivu VR Transpoint -etusivu VR FleetCare -etusivu VR Group -etusivu