Liiketoimintakatsaus tammi-syyskuu 2019 – matkustusmäärät junaliikenteessä jatkoivat kasvuaan

Tässä tiedotteessa esitetyt taloudelliset osavuositiedot ovat tilintarkastamattomia FAS-lukuja. Suluissa esitetyt luvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan kauteen, ellei toisin ilmoiteta. 

Tammi-syyskuu 2019 lyhyesti:

  • Konsernin vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 1,1 prosenttia 737,2 (729,3) miljoonaan euroon. Konsernin raportoitu liikevaihto laski 21,2 prosenttia 737,2 (935,4) miljoonaan euroon johtuen VR Trackin myynnistä vuoden 2019 alussa.
  • Vertailukelpoinen liikevoitto, joka ei sisällä VR Trackin liikevoittovaikutusta, kasvoi 3,4 prosenttia ja oli 88,0 (85,0) miljoonaa euroa. Konsernin raportoitu liikevoitto oli 268,2 (93,8) miljoonaa euroa.
  • Kaukoliikenteen junissa matkustusmäärät kasvoivat 9,3 prosenttia ja junissa tehtiin 11,0 (10,1) miljoonaa matkaa.
  • VR Transpointin rautatiekuljetusten kokonaisvolyymi laski katsauskaudella 5,7 prosenttia 27,6 (29,2) miljoonaan tonniin.
  • Pohjolan Liikenne aloitti elokuussa liikennöinnin 30 täyssähköbussilla uuden bussiteknologian edelläkävijänä Suomessa.

Toimitusjohtaja Rolf Jansson:

”Konsernin vertailukelpoinen liikevaihto on jatkanut kasvuaan koko kuluvan vuoden. Myös liikevoittomme on hyvällä tasolla. Matkustajaliikenteessä sekä liikevaihdon että liikevoiton hyvään kehitykseen on vaikuttanut erityisesti kaukojunaliikenteen matkamäärien kasvu. VR Transpointissa sen sijaan laskevat volyymit rautatielogistiikan kuljetuksissa ovat painaneet sekä liikevaihtoa että liikevoittoa. Rautatielogistiikan kysyntää ovat heikentäneet idän kuljetusten epätasaiset ja heikentyneet volyymit sekä metsä- ja metalliteollisuuden tuotteiden heikentynyt kysyntä. Vuoden alusta yhtiömuotoisen toimintansa aloittanut VR Kunnossapito on onnistunut kasvattamaan ulkoisen tilauskannan osuutta voittamalla mm. HKL:n metrojunien peruskorjauksen kilpailutuksen ja muutamia pienempiä kilpailutuksia. Kansainvälistäkin laajentumista hakeva yhtiö otti syyskuussa käyttöön nimen VR FleetCare.

Olemme alkuvuonna toteutetun VR Trackin myynnin jälkeen suunnanneet VR Groupin fokusta matkustaja- ja tavaraliikenteeseen. Merkittävillä kalustoinvestoinneilla, kuten uusilla energiatehokkailla dieselvetureilla, kaksikerroksisilla IC-päivävaunuilla ja ravintolavaunuilla sekä uusilla raakapuuvaunuilla, varaudumme tulevaan kasvuun ja turvaamme kilpailukykyämme. Autoliikenteessä Pohjolan Liikenne aloitti elokuussa liikennöinnin 30 täyssähköbussilla uuden bussiteknologian edelläkävijänä Suomessa. Hankinta liittyy yhtiön merkittävään HSL-alueen kilpailutuksen voittoon syksyllä 2018. Busseilla ajetaan Espoon Leppävaaran ja Keravan HSL-linjoilla. Sähköbussit mahdollistavat hiilineutraalin liikennöinnin ja ovat selvästi energiataloudellisempia kuin vastaavat dieselkäyttöiset linja-autot.

Toimintamme tarkoitus on liikuttaa ihmisiä ja rahtia asiakaslähtöisillä ratkaisuilla. Jatkamme työtämme panostamalla kilpailukykyyn ja asiakaskokemuksen parantamiseen.”

Näkymät tilikaudelle 2019

VR Group odottaa yleisen talouskehityksen pysyvän heikommalla tasolla myös loppuvuoden aikana, mikä näkyy vertailuvuotta heikompana volyymikehityksenä ja kannattavuutena rautatielogistiikassa. Raideliikennettä tukevat trendit, kuten kaupungistuminen ja erityisesti ilmastotietoisuuden lisääntyminen, kasvattavat erityisesti matkustajaliikenteen matkamääriä.

Tässä ympäristössä VR Group tavoittelee kannattavaa kasvua panostamalla asiakkaiden palvelemiseen ja kilpailukyvyn lisäämiseen muun muassa digitalisaatiota hyödyntämällä. Kasvuvaraa on nähtävillä sekä orgaanisesti, palveluja kehittämällä ja laajentamalla, että tutkimalla uusia maantieteellisiä kasvualueita. Vertailukelpoisesti koko vuoden liikevaihdon ja liikevoiton arvioidaan kasvavan maltillisesti suhteessa edellisvuoteen.

VR-konsernin keskeiset tunnusluvut 

VR Group otti 1.1.2019 käyttöön vuokrasopimuksia koskevan IFRS 16 -standardin, jonka seurauksena vuokralleottajan vuokrasopimukset kirjataan taseeseen käyttöoikeusomaisuuseriksi ja vuokrasopimusveloiksi. Poikkeuksena ovat lyhytaikaiset, alle 12 kuukauden sopimukset sekä arvoltaan vähäiset sopimukset. Vertailutietoja ei ole oikaistu. Standardin käyttöönoton seurauksena käyttöomaisuuden määrä on 30.9.2019 noin 49 miljoonaa euroa ja korollisten velkojen määrä noin 52 miljoonaa euroa suurempi, mikä heikentää omavaraisuusastetta ja kasvaa nettovelkaisuusastetta. Vastaavasti standardin käyttöönotto on alentanut vuokrakuluja ja kasvattanut poistoja sekä rahoituskuluja. Koko vuoden 2019 osalta positiivinen vaikutus liikevoittoon on noin 0,3 miljoonaa euroa ja vaikutus tilikauden tulokseen noin -0,2 miljoonaa euroa. 

Lue koko tiedote liitteineen


VR-etusivu VR Transpoint -etusivu VR FleetCare -etusivu VR Group -etusivu