Mäntyharjun kemikaalionnettomuus – Sarkaveden ja Vuohijärven tilanne ennallaan, onnettomuusalueen maaperä- ja pohjavesitutkimukset käynnissä

Kinnin onnettomuusalueen vesiä on puhdistettu ahkerasti keväästä asti. Vesistötarkkailuja on suoritettu alueella viikoittain ja järvien pitoisuuksissa ei ole tapahtunut oleellista muutosta tarkkailun aikana. Pitoisuuksissa on ollut viimeisen viikon aikana lievää kohoamista, minkä arvioidaan johtuvan vesistöissä tapahtuvasta syyskierrosta sekä tuulten lisääntymisestä, jolloin järvien alus- ja päällysvesi sekoittuvat. Kemikaalivuodosta mahdollisesti aiheutuneita kalasto- tai ravustovaikutuksia selvitetään alapuolisilla vesialueilla viranomaisen hyväksymän ohjelman mukaisesti. Onnettomuusalueella tehdyn rata-alueen maaperän lisätutkimuksen yhteydessä tehtyjen havaintojen ja kenttämittausten perusteella onnettomuusalueen maaperän MTBE-pitoisuudet ovat laskeneet alkukesästä. Vedenkäyttösuositukset ovat muuttuneet Pajulammen purkuojien suulla sekä Pajulammen kaivoissa.

Vesistötarkkailuja on suoritettu onnettomuusalueella viikoittain elo-syyskuun ajan. Järvien pitoisuuksissa ei ole tapahtunut oleellista muutosta tarkkailun aikana. Sarkaveden pitoisuudet ovat tasolla 0,0001–0,0015 mg/l ja Vuohijärven pitoisuudet tasolla 0,0001–0,0060 mg/l. Pitoisuuksissa on ollut viimeisen viikon aikana lievää kohoamista, minkä arvioidaan johtuvan vesistöissä tapahtuvasta syyskierrosta sekä tuulten lisääntymisestä. Syyskierrossa jäähtynyt pintavesi painuu pohjaan syrjäyttäen lämpimämmän alusveden.

Onnettomuusalueen alapuolisissa lammissa on edelleen merkittäviä MTBE-pitoisuuksia. MTBE-pitoisuudet ovat elo–syyskuussa olleet Kärmelammessa ja Ojantauksenlammessa tasolla 1–7 mg/l, Pajulammessa tasolla 0,030–0,500 mg/l ja Pitkäjärvessä tasolla 0,0001–0,040 mg/l. Syyssateiden vaikutusta pitoisuustasoihin tullaan tarkkailemaan tehostetusti onnettomuusalueen alapuolisista lammista ja puroista. Sarkaveden ja Vuohijärven pitoisuuksiin syyssateilla ei arvioida olevan merkittävää vaikutusta.

Kesän aikana yli 70 rantakiinteistön kaivovesi on tutkittu Sarkavedeltä Vuohijärven eteläosaan Okanniemeen ja Torpanniemeen saakka. Pääosassa tutkituista kaivoista ei MTBE:ä todettu lainkaan ja kolmessa yksittäisessä kaivossa todetut pitoisuudet olivat selvästi alle 0,0075 mg/l. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan tämä pitoisuus ei aiheuta terveysriskiä vettä juotaessa.

Ainoastaan Pajulammen läheisyydessä sijaitsevissa kaivoissa todettiin keväällä merkittävästi kohonneita MTBE-pitoisuuksia. Kesän myötä myös näissä kaivoissa pitoisuudet ovat laskeneet alle 0,0075 mg/l. Kaivovesien tutkimustuloksista on ilmoitettu suoraan kiinteistöjen omistajille tai haltijoille ja jatkotoimista sovittu tarpeen mukaan.

Näytteenottopisteiden sijainnit, valmistuneet tutkimustulokset sekä tutkittujen kaivojen alueet on esitetty VR Groupin verkkosivuilla löytyvillä kartoilla (www.vrgroup.fi/kinni). 

Kalatarkkailut

Kemikaalivuodosta mahdollisesti aiheutuneita kalasto- tai ravustovaikutuksia selvitetään alapuolisilla vesialueilla viranomaisen hyväksymän ohjelman mukaisesti. Tutkimusmenetelminä käytetään kalojen ja rapujen lihaksen MTBE-pitoisuuden analysointia, sähkökoekalastuksia ja taimenen mädin haudontakokeita.

Kalanäytteiden keräykset on aloitettu syyskuussa paikallisten kalastajien toimesta Pajulammesta, Sarkavedestä ja Vuohijärvestä, josta kerätään myös täplärapuja. Tutkittavia kalalajeja ovat ahven, hauki ja Vuohijärvessä myös muikku. Näytekalojen ja täpläravun lihaksesta analysoidaan MTBE-pitoisuus laboratoriossa. Tutkimus uusitaan vuonna 2019.

Viikolla 38 toteutettiin Voikoskella ja Pajulammen puroissa sähkökoekalastus, jolla tutkitaan esiintyvää kalastoa. Kalaston rakennetta verrataan aiempiin samoilla tutkimuspaikoilla tehtyihin havaintoihin. Sähkökalastus on menetelmä, jonka avulla saadaan tehokkaasti kalastettua koskipaikoilla esiintyviä virtavesikaloja. Kalat vain tainnutetaan hetkeksi sähköllä ja päästetään vapaaksi mittauksen ja punnituksen jälkeen. Sähkökoekalastus uusitaan vuosina 2019 ja 2020.

Mädinhaudontakokeilla tutkitaan taimenen mätimunien selviytymistä kemikaalipäästön vaikutusalueen virtavesissä. Mätimunat asetetaan tutkimuskohteille erityisissä mätirasioissa, joissa ne voivat kehittyä suojassa petokaloilta. Menetelmällä havainnoidaan mädin kehittymisen onnistumista kuoriutuneiden ja kuoriutumattomien mätimunien suhdetta seuraamalla.

Lisätietoja kalastoselvityksistä saa tarvittaessa: Otso Lintinen, kalatalousasiantuntija (MMM, kalatalous), Ramboll Finland Oy, [email protected], p. 040 865 4363.

Kunnostustoimet

Onnettomuusalueen läheisyyteen rakennettiin huhtikuussa 2018 patoallas, jolla estettiin kemikaalin suora kulkeutuminen pintavesien välityksellä onnettomuusalueelta alapuolisiin vesistöihin. Kevään aikana altaaseen varastoitiin suuri määrä MTBE-pitoista vettä ja kesän aikana allasta on tyhjennetty Fortum Oy:n ja BK-Hydrometa Oy:n käsittelylaitteistojen kautta. Käsittelylaitteistojen toiminta perustuu ns. ilmastrippausmenetelmään, jolla pyritään haihduttamaan ja osin sitomaan MTBE:ä pois käsiteltävästä vedestä. Patoaltaassa MTBE:tä haihtuu ja hajoaa auringon valon vaikutuksesta. Patoaltaan veden MTBE-pitoisuudet laskivat kesän aikana merkittävästi.

Patoaltaaseen pumpataan edelleen onnettomuusalueelta tulevaa MTBE-pitoista vettä ja loppuvuoden ajan vettä tullaan jälleen varastoimaan altaassa. Käsittelyä tehdään yhtä aikaa patoaltaaseen pumpattavalle sekä siellä varastoitavalle vedelle. Lisäksi patoaltaan alapuolisten lampien (Kärmelampi ja Ojantauksenlampi) MTBE -pitoista vettä on mahdollisuuksien mukaan suunniteltu siirrettäväksi patoaltaaseen käsiteltäväksi. Ennen kevään sulamisvesiä allasta tullaan jälleen tyhjentämään käsittelyjen kautta, ja mahdollisuuksien mukaan muuttamaan allasrakennetta siten että puhtaat sulamisvedet kulkeutuisivat alapuolisiin vesistöihin sekoittumatta käsiteltävään MTBE -pitoiseen veteen.

Toteutetut maaperä- ja pohjavesitutkimukset

Onnettomuusalueella suoritettiin 21. syyskuuta 2018 rata-alueen maaperän lisätutkimus. Tutkimuksen yhteydessä tehtyjen havaintojen ja kenttämittausten perusteella onnettomuusalueen maaperän MTBE-pitoisuudet ovat laskeneet alkukesästä.

Maaperätutkimuksia on jatkettu kalliopohjavesiputkien asennuksilla viikolla 39. Onnettomuusalueen ympäristöön on asennettu havaintoputkia kalliopohjaveden tutkimiseksi. Aikaisemmin alueelle on jo asennettu useita pohjavesiputkia. Tutkimukset jatkuvat syksyn myötä orsi- ja pohjavesiputkien lisäasennuksilla ja vesinäytteidenotolla. Tutkimuksilla tarkennetaan MTBE:n levinneisyyttä onnettomuusalueen ympäristössä. Tutkimusten perusteella laaditaan arvio maaperän ja pohjaveden kunnostustarpeesta sekä suunnitelmat mahdollisista kunnostustoimenpiteistä.

Vedenkäyttösuositukset muuttuneet Pajulammen purkuojien suulla sekä Pajulammen kaivoissa

Vedenkäyttösuositukset koskien talous-, pesu- ja löylyvedenkäyttöä ovat muuttuneet Sarkaveden itärannan osalta (noin 50 m Pajulammen purkuojien suulta). Koska Sarkavedessä ei ole todettu merkittäviä MTBE-pitoisuuksia, ei vedenkäytönsuosituksia talous-, pesu- tai löylyvetenä ole tarpeen ko. alueella jatkaa. Mikäli tilanteessa tapahtuu muutosta heikompaan, tiedotetaan tästä erikseen vaikutusalueella oleville tahoille.

Vedenkäyttöä talous-, pesu- tai löylyvetenä ei edelleenkään suositella seuraavilla alueilla: Kärmelampi, Ojantauksenlampi ja Pajulampi.

Kaivojen vettä voi käyttää talousvetenä. Tutkituissa kaivoissa ei ole todettu MTBE:ä yli THL:n suositusrajan 0,0075 mg/l. Tämän vuoksi MTBE ei rajoita kaivovesien käyttöä. Kartta tutkituista kaivoista on esitetty VR Groupin verkkosivuilla (www.vrgroup.fi/kinni).

Mitään vettä ei tulisi käyttää talous-, pesu- tai löylyvetenä, jos haju- tai makuhaittaa esiintyy. Myöskään kaloja ei pidä syödä, jos niissä on poikkeuksellinen haju. Jos kaivovedessä on vieras haju tai maku, voi havainnosta ilmoittaa Rambolliin sähköpostitse [email protected] tai [email protected] tai tekstiviestillä p. 050 583 2366 tai 044 518 2898.

Sarkaveden ja Vuohijärven kaloja voi syödä. Järvissä todetut MTBE-pitoisuudet eivät aiheuta terveyshaittoja. Pajulammessa ja sen yläpuolisissa lammissa uimista ei suositella.

Kartta vedenkäyttösuosituksista löytyy VR Groupin verkkosivuilta (www.vrgroup.fi/kinni).

Talousveden jakelua supistettu

Orilammen vedenjakelupiste (Voikoskentie 198) on lakkautettu sunnuntaina 23. syyskuuta 2018, koska alueen kaivojen vettä voidaan käyttää talousvetenä.

Talousvettä voi jatkossa hakea:

  • Pajulampi: Mouhuntie 647, päivittäin klo 16-18

Seuranta ja tiedottaminen

Onnettomuuteen liittyviä ympäristötarkkailuja, -selvityksiä ja kunnostustoimenpiteitä toteutetaan VR Groupin toimesta ja ympäristökonsulttina toimii Ramboll Finland Oy, joka on toteuttanut vesistötarkkailut, maaperä- ja pohjavesitutkimukset sekä tutkimus- ja kunnostussuunnittelun.

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus toimii valvontaviranomaisena Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus sekä Mikkelin ja Kouvolan ympäristötoimet ovat myös mukana tilanteen seurannassa.

Vesistötarkkailut toteutetaan hankkeessa ympäristökonsulttina toimivan Ramboll Finland Oy:n laatimien ja viranomaisten hyväksymien tarkkailuohjelmien mukaisesti. Tarkkailuohjelmaa päivitetään tarpeen mukaan tutkimustulokset ja vallitsevat sääolosuhteet huomioiden. Tarkkailut ovat jatkuneet Kinnin onnettomuusalueen ja Sarkaveden välisistä ojista, puroista ja lammista sekä Sarkavedestä ja Vuohijärvestä.

Keväästä lähtien on järjestetty viikoittain toimijoiden yhteispalaverit, joissa on käsitelty alkuviikon vesitarkkailuiden tulokset, onnettomuusalueen läheisyydessä toteutettavat kunnostustoimenpiteet sekä julkaistavat tiedotteet. Syyskuusta lähtien tarkkailutulokset sekä laadittava tilannekatsaus on toimitettu viikoittain tiedoksi viranomaisille ja yhteispalaveri järjestetty kahden viikon välein. Yhteispalavereihin osallistuvat VR Groupin, Ramboll Finland Oy:n, Etelä-Savon ja Kaakkois-Suomen ELY-keskusten sekä Mikkelin ja Kouvolan ympäristöpalveluiden edustajat.

Tarkkailuista on tiedotettu viikoittain tilannekatsauksissa, jotka löytyvät www.vrgroup.fi/kinni kohdasta Ajankohtaista, linkkejä ja yhteistietoja asiasta. Jatkossa tilanteesta julkaistaan viikoittain tarpeen mukaan joko tilannekatsaus tai tiedote.

Mahdollisten korvausten käsittely

VR Group keskittyy hoitamaan lainmukaisen ympäristön ennallistamisvastuunsa. Onnettomuuden tutkinta on vielä kesken, ja VR Group odottaa Onnettomuustutkintakeskuksen tutkinnan valmistumista ennen ryhtymistä korvauskäsittelyiden tarkempaan selvitykseen.  

Taustaa

Onnettomuus tapahtui lauantaina 7. huhtikuuta 2018, kun Mäntyharjun Kinnin seisakkeella tilapäisessä säilytyksessä ollut 50 junavaunun letka lähti tuntemattomasta syystä liikkeelle, ja yksi säiliövaunu törmäsi päätepuskimeen. Vaunu suistui raiteelta ja rikkoutui. Säiliössä oli 61 tonnia MTBE:tä, jota valui maahan 35 tonnia.

Lisätietoja

VR Groupin verkkosivut: www.vrgroup.fi/kinni
VR:n palvelunumero 0203 32030 (ma-pe 8-18, la-su + juhlapyhät 10-14), [email protected]
Viranomaisten yhteystiedot löytyvät täältä.


VR-etusivu VR Transpoint -etusivu VR FleetCare -etusivu VR Group -etusivu