Mäntyharjun ympäristöonnettomuus – onnettomuusalueen maaperä- ja pohjavesitutkimukset valmistuneet

Maaperä- ja pohjavesitutkimukset

Syksyn aikana onnettomuusalueen ympäristössä on suoritettu maaperä- ja pohjavesitutkimuksia.
Onnettomuusalueen (rata-alueen) maaperän maa- ja vesinäytteiden MTBE-pitoisuudet ovat pienentyneet 80 prosenttia toukokuun tilanteesta. Vesiliukoisena yhdisteenä MTBE on huuhtoutunut luontaisesti rata-alueen maaperästä edelleen pintavesiin, joista MTBE:tä on poistettu patoaltaalla Fortum Oy:n ja BK-Hydrometa Oy:n käsittelylaitteistoilla.

Pohjavesitutkimuksissa on todettu MTBE:tä esiintyvän pohjavedessä kallion yläpuolisissa kerroksissa patoaltaan alueella sekä patoaltaan, Kärmelammen ja Ojantauksenlammen laskuojien ympäristössä.  Tarkkailutulosten perusteella pohjaveden MTBE-pitoisuudet ovat alentuneet merkittävästi tarkkailun edetessä laimenemisen ja pintaojien kautta tapahtuneen MTBE:n poistumisen seurauksena. Merkittävin määrä jäljellä olevasta MTBE:stä sijaitsee patoaltaan alueella, jossa kallio nousee lounaaseen rajoittaen ja estäen pohjaveden (ja MTBE:n) purkautumisen Kärmelammen suuntaan. Kärmelammen –Ojantauksenlammen laskuojien ympäristössä MTBE-pitoisuudet ovat vähentyneet tarkkailun edetessä ja niiden arvioidaan edelleen puhdistuvan luontaisesti ojien kautta tapahtuvan purkautumisen seurauksena. Mahdollisia aktiivisia pohjaveden kunnostustoimia tullaan tarpeen mukaan kohdistamaan patoaltaan alueelle.

Vesistötarkkailut

MTBE-pitoisuudet ovat tasoittuneet Vuohijärvessä tasolle 0,0002 mg/l. Sarkavedessä MTBE-pitoisuudet ovat pääsääntöisesti alle 0,0001 mg/l. Onnettomuusalueen alapuolisista lammista ei näytteitä jäätilanteen takia ole joulukuussa saatu otettua. Viimeisimmät, marraskuussa mitatut, MTBE-pitoisuudet ovat olleet Pajulammessa ja Pitkäjärvessä noin 0,010 mg/l, Ojantauksenlammessa noin 0,30 mg/l ja Kärmelammessa noin 1 mg/l.

Vesistötarkkailut jatkuvat talvikauden ajan uuden hyväksytyn tarkkailuohjelman mukaisesti. Talviaikaan vesien virtaukset vähentyvät merkittävästi, eikä merkittäviä muutoksia MTBE-pitoisuuksien suhteen näin ollen vesistöissä tapahdu. Tarkkailupisteiden määrää ja tarkkailutiheyttä on vähennetty talvikauden 12/2018–3/2019 ajaksi. Onnettomuusalueen alapuolisista lammista ja puroista sekä Sarkavedestä otetaan vesinäytteitä viikoittain. Vuohijärvestä näytteitä otetaan kerran kuukaudessa. Mikäli merkittäviä muutoksia todetaan, lisätään tarkkailuja tarpeen mukaan. Tarkkailuohjelmaa päivitetään ennen kevään sulamiskautta.

Näytteenottopisteiden sijainnit ja valmistuneet tutkimustulokset on esitetty VR Groupin verkkosivuilla (www.vrgroup.fi/kinni) löytyvillä kartoilla.

Kalatarkkailut

Kemikaalivuodosta mahdollisesti aiheutuneita kalastovaikutuksia on selvitetty alapuolisilla vesialueilla viranomaisen hyväksymän ohjelman mukaisesti. Tutkimusmenetelminä käytetään kalojen lihaksen MTBE-pitoisuuden analysointia, sähkökoekalastuksia ja taimenen mädin haudontakokeita.

Syksyn laboratoriotutkimuksissa yhdenkään näytekalan tai -täpläravun lihaksessa ei todettu mitattavana pitoisuutena MTBE:ä. Tutkimus uusitaan vuonna 2019. Sähkökoekalastus toteutettiin syksyllä ja uusitaan vuosina 2019 ja 2020. Koekalastuksen tuloksista tiedotetaan vuoden 2019 aikana.Taimenen mädinhaudontakokeet toteutetaan talven ja kevään 2019 aikana.

Seuranta ja tiedottaminen

Vesistötarkkailut toteutetaan hankkeessa ympäristökonsulttina toimivan Ramboll Finland Oy:n laatimien ja viranomaisten hyväksymien tarkkailuohjelmien mukaisesti. Tarkkailuohjelmaa päivitetään tarpeen mukaan tutkimustulokset ja vallitsevat sääolosuhteet huomioiden. Tarkkailut ovat jatkuneet Kinnin onnettomuusalueen ja Sarkaveden välisistä ojista, puroista ja lammista sekä Sarkavedestä ja Vuohijärvestä. 

Keväästä lähtien on järjestetty viikoittain yhteispalaverit, joissa on käsitelty alkuviikon vesitarkkailuiden tulokset, onnettomuusalueen läheisyydessä toteutettavat kunnostustoimenpiteet sekä julkaistavat tiedotteet. Syyskuusta lähtien tarkkailutulokset sekä laadittava tilannekatsaus on toimitettu viikoittain tiedoksi viranomaisille ja yhteispalaveri järjestetty kahden viikon välein. Yhteispalavereihin osallistuvat VR Groupin, Ramboll Finland Oy:n, Etelä-Savon ja Kaakkois-Suomen ELY-keskusten sekä Mikkelin ja Kouvolan ympäristöpalveluiden edustajat.

Tarkkailuista on tiedotettu viikoittain tilannekatsauksissa, jotka löytyvät www.vrgroup.fi/kinni kohdasta Ajankohtaista, linkkejä ja yhteistietoja asiasta. Jatkossa tilanteesta julkaistaan tarpeen mukaan joko tilannekatsaus tai tiedote.

Vedenkäyttösuositukset ovat ennallaan

Vedenkäyttöä talous-, pesu- tai löylyvetenä ei edelleenkään suositella Kärmelammen, Ojantauksenlammen ja Pajulammen alueella. Kaivojen vettä voi käyttää talousvetenä. Tutkituissa kaivoissa ei ole todettu MTBE:ä yli THL:n suositusrajan 0,0075 mg/l. Tämän vuoksi MTBE ei rajoita kaivovesien käyttöä.

Virkistyshaitan korvaukset ja muut mahdolliset korvaukset

VR Group on teettänyt Kinnin ympäristöonnettomuudesta johtuen Ramboll Finland Oy:llä objektiivisen ja tasapuolisen laskentakaavan kiinteistönomistajien tilapäisen virkistyskäyttöhaitan määrittämiseksi. Vaikka lain perusteella VR ei ole velvollinen korvaamaan onnettomuudesta johtuvia ns. puhtaita taloudellisia vahinkoja, johon myös kiinteistön virkistyskäyttöhaitta katsotaan kuuluvaksi, VR yhteiskuntavastuullisena toimijana maksaa rantakiinteistöjen omistajille laskentakaavan mukaisesti korvauksia virkistyskäyttöhaitasta. Laskentamenettelyssä haitta-alue on jaettu kuuteen eri haittavyöhykkeeseen perustuen viranomaisten asettamiin vedenkäyttösuosituksiin.

Muuta onnettomuudesta aiheutunutta haittaa koskevat korvausvaatimukset käsitellään tapauskohtaisesti. Näistä tulee tehdä erillinen vapaamuotoinen korvausvaatimus osoitteeseen [email protected]. VR Group keskittyy nyt hoitamaan lainmukaisen ympäristön ennallistamisvastuunsa. Onnettomuuden tutkinta on edelleen kesken, ja VR Group odottaa Onnettomuustutkintakeskuksen tutkinnan valmistumista ennen ryhtymistä muiden korvauskäsittelyiden tarkempaan selvitykseen.

Taustaa

Onnettomuus tapahtui lauantaina 7.4., kun Mäntyharjun Kinnin seisakkeella tilapäisessä säilytyksessä ollut 50 junavaunun letka lähti tuntemattomasta syystä liikkeelle, ja yksi säiliövaunu törmäsi päätepuskimeen. Vaunu suistui raiteelta ja rikkoutui. Säiliössä oli 61 tonnia MTBE:tä, jota valui maahan 35 tonnia.

Lisätietoja

VR Groupin verkkosivut: http://www.vrgroup.fi/kinni
VR:n palvelunumero 0203 32030 (ma-pe 8-18, la-su + juhlapyhät 10-14), [email protected]
Viranomaisten yhteystiedot löytyvät täältä


VR-etusivu VR Transpoint -etusivu VR FleetCare -etusivu VR Group -etusivu