Mäntyharjun ympäristöonnettomuus – Suomen ympäristökeskus päivitti vesistön MTBE-pitoisuuksien ennustetta

Pintavesitarkkailut ja tilanne

Onnettomuusalueen alapuolisten vesistöjen tarkkailuja on jatkettu säännöllisesti. Tarkkailunäytteitä on otettu onnettomuusalueen alapuolisista ojista, Kärmelammesta, Ojantauksenlammesta, Pajulammesta, Pitkäjärvestä ja Sarkavedestä ympäristöviranomaisten hyväksymien tarkkailuohjelmien mukaisesti. Vuonna 2021 tarkkailuja toteutettiin keskimäärin kahden viikon välein suoritetuin näytteenotoin ja virtaamamittauksin.

  • Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) asiantuntija-arvion perusteella vesi on talousvedeksi kelpaavaa, eikä siitä aiheudu terveysriskiä MTBE-pitoisuuden ollessa alle 0,0075 mg/l.

  • Sarkavedessä on todettu yksittäisiä, lievästi kohonneita MTBE-pitoisuuksia Pajulammen purkuojien edustalla. MTBE-pitoisuudet ovat olleet pääsääntöisesti alle laboratorioanalyysin määritysrajojen (<0,0001 mg/l). Viimeisimmät tarkkailunäytteet on otettu 20.12.2021, jolloin Pajulammen purkuojien edustalla Sarkavedessä todettiin MTBE-pitoisuus 0,0001 mg/l. Muualla Sarkavedessä ei MTBE:ä todettu. Sarkaveden tarkkailunäytteitä ei ole saatu otettua tammikuussa 2022 vallitsevasta jää- ja lumitilanteesta johtuen. Sarkaveden MTBE-pitoisuuksien ei ole arvioitu jatkossa kohoavan THL:n suosituksen ylittäviin pitoisuuksiin. Sarkaveden vettä voi käyttää normaaliin tapaan.

  • Pajulammessa MTBE-pitoisuudet kohosivat keväällä 2021 maalis-huhtikuussa THL:n vedenkäytön suosituksen 0,0075 mg/l yläpuolelle, jolloin vedenkäytön suositukset olivat voimassa Pajulammessa 12.3.-21.5.2021. Loppuvuonna pitoisuudet eivät kohonneet yli vedenkäytön suositusarvon. Tällä hetkellä (10.1.2022) Pajulammen pitoisuudet ovat tasolla 0,0014–0,0026 mg/l. Pajulammen vettä voi käyttää normaaliin tapaan.

  • Kärmelammessa ja Ojantauksenlammessa MTBE-pitoisuudet ovat olleet vuonna 2021 THL:n vedenkäytön suositusarvon ylittäviä. Tällä hetkellä (10.1.2022) Kärmelammen pitoisuus on tasolla 0,470–0,850 mg/l ja Ojantauksenlammen pitoisuus 0,053 mg/l. Vedenkäyttösuositukset koskien talous-, pesu- ja löylyveden käyttöä ovat edelleen voimassa Kärmelammessa ja Ojantauksenlammessa.

  • Vuohijärvestä on otettu tarkkailunäytteet viimeksi 28.4.2020. Vuohijärvessä ei ole todettu MTBE-pitoisuuksia (MTBE-pitoisuudet <0,0001 mg/l), eikä pitoisuuksia arvioida jatkossa esiintyvän.

Pohjavesi

Onnettomuusalueen alapuolisen pohjaveden tilaa seurataan alueelle asennetuista pohjaveden havaintoputkista kahden kuukauden välein. MTBE:ä on todettu pohjavedessä Kärmelammen alueella, sekä Ojantauksenlammen–Pajulammen alueella. Kärmelammen ja Ojantauksenlammen pohjavesialueita erottaa toisistaan kalliokynnys. Valtaosa pohjaveden MTBE:stä (noin 90 %) sijaitsee Kärmelammen alueen pohjavedessä.

Pohjavedestä on tehty tarkentavia tutkimuksia, joilla on selvitetty mm. pohjaveden virtausnopeutta ja MTBE:n kulkeutumista, MTBE:n luontaista hajoamista sekä pohjaveden purkautumista pintavesiin.

Pohjaveden on todettu purkautuvan Kärmelampeen, mistä myös Kärmelammen korkeammat MTBE-pitoisuudet johtuvat. Kalliokynnys rajoittaa MTBE:n suoraa kulkeutumista pohjavedessä kohti Ojantauksenlampea. Kärmelammesta purkautuva pintavesi kuitenkin päätyy osin takaisin pohjaveteen kalliokynnyksen jälkeen, mikä näkyy Ojantauksenlammen alueen pohjavedessä kohonneina pitoisuuksina.

Pohjaveden laadun ja olosuhteiden on arvioitu mahdollistavan MTBE:n luontaisen hajoamisen pohjavedessä. Tätä tukee myös pohjavesitarkkailuissa todettu MTBE:n hajoamistuotteen, tert.butanolin esiintyminen.

Muutokset pohjavedessä ovat hitaita ja pohjaveden tilaa tarkkaillaan myös jatkossa säännöllisesti.

Suomen ympäristökeskuksen päivitetty ennuste

Suomen ympäristökeskus on päivittänyt pitkänaikavälin arviota MTBE-pitoisuuksista Kärmelammessa, Ojantauksenlammessa, Pajulammessa ja Sarkavedessä. Aikaisemmin laadittua mallia on päivitetty saatujen pintaveden tarkkailutulosten, sekä pohjaveden tarkentavien tutkimusten, perusteella. Raportti on valmistunut 20.1.2022

Mallinnustyön perusteella MTBE-pitoisuus Kärmelammessa laskee varsin nopeasti. Siten myös Ojantauksenlammessa ja Pajulammessa havaitut pitoisuudet tulisivat laskemaan nopeasti. Mallinnuksen mukaan lammissa saavutettaisiin laboratorioanalyysin määritysrajan (0,0001 mg/l) alittavat pitoisuudet vuoden 2025 lopulla. Tähän arvioon liittyy kuitenkin epävarmuuksia sen suhteen, miten paljon MTBE-pitoisuuksien väheneminen hidastuu tulevan kahden vuoden aikana.

Pajulammessa MTBE-pitoisuudet voivat kohota hetkittäin tulvahuippujen aikaan keväällä ja syksyllä 2022 THL:n antaman vedenkäytön suositusarvon (0,0075 mg/l) yläpuolelle, mutta vuoden 2022 jälkeen ei ylityksiä ole odotettavissa. Sarkaveden Voikoskella ei mallinnuksen perusteella MTBE-pitoisuuksia todeta enää vuonna 2022 (<0,0001 mg/l).

Jatkotarkkailut

Pintavesitarkkailuja jatketaan hyväksytyn tarkkailuohjelman mukaisesti alkuvuosi kerran kuukaudessa onnettomuusalueen alapuolisista ojista ja lammista sekä Sarkavedestä otettavin tarkkailunäyttein. Ojista otetaan näytteet ja mitataan virtaamat kahden viikon välein, mikäli vettä ojissa virtaa. Tarkkailuja toteutetaan tiiviimmin keväällä sulamisvesien lisääntymisen myötä.

Pohjavesitarkkailua jatketaan kahden kuukauden välein alueelle asennetuista pohjaveden havaintoputkista.

Tiedottaminen

Tarkkailutuloksista tiedotetaan noin 2-3 kuukauden välein. Mikäli vesistön tilanteessa tapahtuu merkityksellisiä muutoksia, tiedotamme tarvittaessa tiiviimmin. Tilannekatsaukset löytyvät myös VR Groupin Kinniä koskevalta nettisivulta www.vrgroup.fi/kinni. Viimeisimmät tarkkailutaulukot on päivitetty sivulle 28.1.2022.

Taustaa

Mäntyharjun ympäristöonnettomuus tapahtui lauantaina 7.4.2018, kun Mäntyharjun Kinnin seisakkeella tilapäisessä säilytyksessä ollut 50 junavaunun letka lähti liikkeelle, ja yksi säiliövaunu törmäsi raidepuskimeen. Vaunu suistui raiteelta ja rikkoutui. Säiliössä oli 61 tonnia MTBE:tä, jota valui maahan 35 tonnia.

Lisätietoja

VR Groupin verkkosivut: www.vrgroup.fi/kinni
Viranomaisten yhteystiedot löytyvät täältä.


VR-etusivu VR Transpoint -etusivu VR FleetCare -etusivu VR Group -etusivu