Mäntyharjun ympäristöonnettomuus – vedenkäytön suosituksissa muutos, Pajulammen vettä voi käyttää normaalisti

Pitoisuudet onnettomuusalueen pintavesissä ovat laskeneet huomattavasti. Päästölähde onnettomuusalueella on hiipumassa, eikä merkittävää MTBE-kuormaa enää purkaudu pintavesiin. Vesistötarkkailuja on toteutettu kevään ajan ympäristöviranomaisten hyväksymän tarkkailuohjelman mukaisesti.

  • Onnettomuusalueen alapuolisten ojien ja lampien tilannetta on tarkkailtu kahden viikon välein suoritetuin näytteenotoin ja virtaamamittauksin.
  • Pajulammen osalta vesistötarkkailua on toteutettu toukokuun ajan tehostetusti viikoittain.
  • Sarkavettä on tarkkailtu viikoittain Pajulammen laskuojan edustalta sekä Voikoskelta. Laajemmin tarkkailua on suoritettu Sarkavedestä kerran kuukaudessa.
  • Vuohijärvestä on otettu tarkkailunäytteet 28.4.2020.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) asiantuntija-arvion perusteella vesi on talousvedeksi kelpaavaa, eikä siitä aiheudu terveysriskiä MTBE-pitoisuuden ollessa alle 0,0075 mg/l.

  • Sarkavedessä ei ole todettu MTBE-pitoisuuksia (MTBE-pitoisuudet <0,0001 mg/l) toukokuun alun jälkeen. Suomen ympäristökeskuksen laatiman mallinnuksen perusteella Sarkaveden MTBE-pitoisuuksien ei arvioida jatkossa kohoavan THL:n suosituksen ylittäviin pitoisuuksiin. Pitoisuudet voivat hieman kohota ylivalumakausilla keväällä ja syksyllä, mutta eivät annetun suosituksen tasolle.
  • Vuohijärvessä ei ole todettu MTBE-pitoisuuksia (MTBE-pitoisuudet <0,0001 mg/l), eikä pitoisuuksia arvioida jatkossa esiintyvän.
  • Pajulammen MTBE-pitoisuudet ovat olleet alle THL:n suosituksen maaliskuun 2020 puolivälistä lähtien. Tällä hetkellä (8.6.2020) Pajulammen pitoisuudet ovat tasolla 0,0003-0,0026 mg/l. Pajulammen vettä voi käyttää normaaliin tapaan. Vedenkäytön suosituksia tarkastellaan uudelleen syksyllä.
  • Vedenkäyttösuositukset koskien talous-, pesu- ja löylyvedenkäyttöä ovat edelleen voimassa Kärmelammessa ja Ojantauksenlammessa.

Tarkkailua jatketaan kesäkauden ajan kahden viikon välein onnettomuusalueen alapuolisista ojista ja lammista, sekä Sarkavedestä Pajulammen edustalta ja Voikoskelta. Sarkavedestä tarkkailua toteutetaan laajemmin kerran kuukaudessa. Vuohijärvessä ei esiinny tarkkailutarvetta. Mikäli MTBE-pitoisuuksissa havaitaan merkittäviä muutoksia esimerkiksi rankkasateiden vaikutuksesta, tarkkailua tehostetaan tarpeen mukaan.

Tarkkailutuloksista on tiedotettu kuukausittain alueen kiinteistön omistajia. Tilannekatsaukset löytyvät myös VR Groupin Kinniä koskevalta nettisivulta www.vrgroup.fi/kinni. Viimeisimmät tarkkailutaulukot on päivitetty sivulle 12.6.2020. Seuraava päivitys on arviolta elokuun alussa.


Pintaveden käsittelytarve

Onnettomuusalueen alapuolisen ojan pintaveden kunnostuskäsittely lopetettiin joulukuussa 2019 talvikauden ajaksi. Veden kunnostuskäsittelylle ei ole nykyisellään tarvetta, koska onnettomuusalueelta tulevan MTBE-pitoisen veden pitoisuudet ovat päästölähteen hiipumisen myötä laskeneet merkittävästi, eikä merkittävää päästökuormaa nykyisellään aiheudu alapuolisille vesistöille.

 
Pohjavesi

Onnettomuusalueen alapuolisen pohjaveden tilaa seurataan alueelle asennetuista pohjaveden havaintoputkista kahden kuukauden välein. MTBE:ä on todettu pohjavedessä entisen patoaltaan/ Kärmelammen alueella sekä Ojantauksenlammen–Pajulammen alueella. Alueita erottaa toisistaan kalliokynnys.

Muutokset pohjavedessä ovat hitaita ja pohjaveden tilaa tarkkaillaan myös jatkossa säännöllisesti. Lisäksi alueella tullaan tekemään tarkentavia tutkimuksia pohjaveden MTBE:n määrän sekä kulkeutumisen tarkentamiseksi.


Kalatarkkailu

Kemikaalivuodosta mahdollisesti aiheutuneita kalastovaikutuksia on selvitetty vuosina 2018 ja 2019 alapuolisilla vesialueilla viranomaisen hyväksymän ohjelman mukaisesti. Tutkimusmenetelminä käytettiin kalojen ja rapujen lihaksen MTBE-pitoisuuden analysointia, sähkökoekalastuksia ja taimenen mädin haudontakokeita.

Tulosten perusteella MTBE ei ole kertynyt alueen kaloihin tai täplärapuihin. Havainto tukee aiempien aiheesta tehtyjen tutkimusten tuloksia, joiden perusteella MTBE ei kerry kaloihin. 

Taimenen mädinhaudontakokeissa todettiin runsaasti mätimunista kuoriutuneita ruskuaispussivaiheen poikasia, ja osassa koepaikkoja poikasten uineen pois. Vedenlaatu kohteilla on siis mahdollistanut erittäin herkän lajin poikasten kehittymisen.

Kalatarkkailut jatkuvat elo-syyskuussa toteutettavalla sähkökoekalastuksella.

 
Taustaa

Mäntyharjun ympäristöonnettomuus tapahtui lauantaina 7.4.2018, kun Mäntyharjun Kinnin seisakkeella tilapäisessä säilytyksessä ollut 50 junavaunun letka lähti liikkeelle, ja yksi säiliövaunu törmäsi päätepuskimeen. Vaunu suistui raiteelta ja rikkoutui. Säiliössä oli 61 tonnia MTBE:tä, jota valui maahan 35 tonnia.


Lisätietoja 

VR Groupin verkkosivut: www.vrgroup.fi/kinni

Viranomaisten yhteystiedot löytyvät täältä


VR-etusivu VR Transpoint -etusivu VR FleetCare -etusivu VR Group -etusivu