Ouluun uusi varikko vetureille ja matkustajajunille

Ouluun suunnitellaan rakennettavaksi uusi vetureiden ja matkustajajunien kunnossapitovarikko. Tällä hetkellä Oulussa huolletaan ainoastaan vetureita, ratatyökoneita ja tavaravaunuja. Matkustajaliikennekalustoa huolletaan pääasiallisesti Turussa, Tampereella ja Helsingissä. Tulevaisuudessa matkustajaliikennekaluston huoltotyöt painottuvat Helsinkiin ja Ouluun. Tavoitteena on keskittää junakaluston kunnossapitoa nykyistä suurempiin yksiköihin niin, että kalusto huolletaan lähellä pääliikennevirtoja. Uudistuksella parannetaan junakaluston käyttövarmuutta ja sitä kautta matkustaja- ja tavaraliikenteen asiakastyytyväisyyttä. Kaluston kunnossapitotarve Pohjois-Suomessa kasvaa, kun liikenne lisääntyy Pohjanmaan radan perusparannuksen valmistuttua ja niin sanottu sininen kalusto sijoitetaan Itä- ja Pohjois-Suomen liikenteeseen. Uuden varikon rakentaminen on suunniteltu aloitettavaksi keväällä 2012, ja käyttöön se saataisiin loppuvuodesta 2013. Varikko rakennetaan ratapiha-alueelle, nykyisen varikon eteläpuolelle. Oulun varikon rakentaminen ja kunnossapitotöiden uudelleenjärjestely ovat osa laajempaa junakaluston kunnossapidon uudistusta. Kunnossapidon toimipisteverkosto järjestetään kokonaisuutena uudelleen, toimipisteisiin ja niiden laitteisiin investoidaan, työntekijöiden osaamista kehitetään ja johtamista parannetaan. 334 metriä pitkä huoltohalli Oulun varikkohanke koostuu kolmesta erillisestä rakennuksesta. Suurin yksittäinen rakennus on Poikkimaantien pohjoispuolelle tuleva juna- ja huoltohalli, jonka maksimipituus on 334 metriä ja leveys 77 metriä. Lisäksi vanhan varikon itäpuolelle rakennetaan pesuhalli ja eteläpäähän sorvihallin jatke. Uusien rakennusten yhteispinta-ala noin 17 500 m². Hankkeen kokonaiskustannusarvio on noin 46 miljoonaa euroa. Tiloihin siirtyy yhteensä noin 300 henkeä kaluston kunnossapidosta, vetopalveluista sekä junien catering- ja siivouspalveluista. Uuteen junahalliin mahtuu yhtä aikaa neljä Pendolino-junaa tai kaksi 12 matkustajavaunun junaa ja huoltohalliin 9 veturia tai vaunua. Halleissa pystytään tekemään kaikentyyppisten vetureiden sekä matkustajavaunujen huollot ja korjaukset. Niissä on myös valmius huoltaa Pendolino-junia. Suuri osa matkustajajunien siivouksesta, vesityksestä, jätevesitankkien tyhjennyksestä sekä catering-toiminnoista tullaan tekemään varikon sisätiloissa. Uudessa pesuhallissa henkilöjunia voidaan myös sulattaa. Veturien kunnossapito siirtyy vanhalta varikolta uusiin huoltohalleihin, joten vanhoihin tiloihin jää ratatyökoneiden ja tavaravaunujen huolto. Varikon ympäristövaikutukset selvitetty Uuden varikon rakentamisesta ja toiminnasta aiheutuvat ympäristövaikutukset on selvitetty osana alueelle tulevan asemakaavan valmistelua. Siirtyminen nykyaikaisiin tiloihin vähentää toiminnasta aiheutuvia riskejä. Pöly- tai muita ympäristöhaittoja synnyttävät työt tehdään sisätiloissa ja ne otetaan huomioon rakennussuunnittelussa. Varikon toiminnasta ei aiheudu merkittävää melua tai tärinää. Rakennusaikana väliaikainen maantieliikenteen yhteys alueelle on ratapihan eteläpäästä. Varikon valmistuttua maantieliikenne alueelle säilyy nykyisellä tasolla, joten uuden varikon rakentaminen ja toiminta eivät lisää merkittävästi Joutsensillan liikennettä. Uusien rakennusten tieltä puretaan kaksi puurakenteista vanhaa toimisto- ja varastorakennusta. Yhteistoimintaneuvottelut käynnistyvät VR-Yhtymän hallitus teki keskiviikkona 29.2. ehdollisen päätöksen uuden varikon rakentamisesta. Ennen rakentamisen käynnistämistä on VR-Yhtymän käytävä yhteistoimintaneuvottelut uuden varikon henkilöstövaikutuksista Oulussa, Tampereella ja Turussa. Vaikutukset näkyvät jo ensi vuonna Tampereen ja Turun varikoilla. Helsingin ja Oulun välinen työnjako matkustajajunien päivittäiskunnossapidossa täsmentyy liikennerakenteen kehityksen myötä. Oulun tuleva työvoimatarve ratkeaa myöhemmin, kun uudet tilat, toimintatavat ja prosessit on otettu käyttöön. Yhteistoimintaneuvottelut käynnistetään 12.3. ja ne pyritään saamaan päätökseen toukokuun alkuun mennessä. Neuvottelut koskevat kaikkia Turun, Tampereen ja Oulun varikoiden työntekijöitä, joihin sovelletaan Rautatiealan työehtosopimusta. Tällä hetkellä Turun varikolla työskentelee kaikkiaan 84 henkilöä, Oulussa 76 ja Tampereella 65 henkilöä henkilöä. Alustavan arvion mukaan töiden siirtyminen Turusta ja Tampereelta johtavat enintään 35 työtehtävän päättymiseen. Irtisanomiset pyritään välttämään hyödyntämällä luontaista poistumaa sekä etsimällä korvaavia työtehtäviä muualta VR-konsernista. Muutosturvan yksityiskohtaiset soveltamismahdollisuudet käsitellään neuvotteluissa.

VR-etusivu VR Transpoint -etusivu VR FleetCare -etusivu VR Group -etusivu