VR Group historiansa parhaaseen tulokseen

  • Liikevaihto kasvoi 5,5 prosenttia 1 251 (1 187) miljoonaan euroon.
  • Liikevoitto oli 110,3 (43,3) miljoonaa euroa eli 8,8 (3,3) prosenttia liikevaihdosta.
  • Matkustajaliikenteen matkamäärät kasvoivat 7,6 prosenttia 126,9 miljoonaan matkaan.
  • VR Transpointin kuljetusmäärät nousivat 5,8 prosenttia 43,7 miljoonaan tonniin.
  • VR Trackin liikevaihto kasvoi 2,6 prosenttia 302,1 miljoonaan euroon.
  • VR-Yhtymä Oy:n hallitus esittää 100 miljoonan euron osinkoa valtiolle.

− Oli ilahduttavaa, että liikevaihdon kasvu jatkui läpi vuoden 2017, usean laskuvuoden jälkeen. Kaikkien liiketoimintojen liikevaihto kasvoi ja jokaisen liiketoiminnan tuloskehitys oli hyvä. Rautateiden suosio kasvoi sekä matkustaja- että tavaraliikenteessä. Lopputuloksena on ennätyksellinen tulos koko VR-konsernille, VR Groupin toimitusjohtaja Rolf Jansson sanoo.

Matkustajaliikenteen tulosta kiritti junamatkailun suosion kasvu

Junamatkailun suosio jatkoi vahvaa kasvua vuonna 2017. Juna¬liikenteen markkinaosuutta suhteessa vaihtoehtoisiin kuljetusmuotoihin kasvattivat hinnanalennukset, matka-aikojen nopeuttaminen suosituilla reiteillä sekä tarjonnan lisääminen.

VR Matkustajaliikenteen liikevaihto kasvoi 9,2 prosenttia 548 miljoonaan euroon (502 milj. euroa). Liikevoitto oli vastaavasti 54,0 miljoonaa euroa (16,6 milj. euroa). Junaliikenteen liikevaihto nousi 8,5 prosenttia ja linja-autoliikenteen 13,7 prosenttia. Ravintolapalveluita junissa ja asemilla tarjoavan Avecran liikevaihto kasvoi 6,0 prosenttia ja oli 37,2 miljoonaa euroa.

Matkustajaliikenteessä matkamäärät kasvoivat 7,6 prosenttia 126,9 miljoonaan matkaan. Junamatkailun osalta kotimaan kaukoliikenteessä tehtiin 12,5 miljoonaa matkaa, ja matkustus kasvoi 8 prosenttia. Matkamäärät kasvoivat eniten pääreiteillä; kasvua oli yli 14 prosenttia ja Helsinki–Oulu-välillä peräti 42 prosenttia. VR:n lähiliikenteen matkamäärät olivat myös voimakkaassa, 10,6 prosentin kasvussa. Myös HSL:n lähiliikenteessä ajetut suoritteet kasvoivat ja tilaajalle toimitettiin 3,0 prosenttia enemmän liikennettä kuin vuonna 2016. Linja-autoliikenteessä tehtiin 41,2 miljoonaa matkaa, ja matkamäärät kasvoivat edellisvuodesta 15,2 prosenttia. Kasvua vauhdittivat vuonna 2016 voitetut kaupunkiliikennevuorot sekä Länsimetron valmistumisen viivästymisen vuoksi ajettu korvaava liikenne Espoossa.

Lisääntynyt kysyntä kasvatti junien täyttöastetta. Vuonna 2017 kotimaan kaukoliikenteen täyttöaste oli 41,6 (40,2) prosenttia ja markkinaehtoisen liikenteen täyttöaste oli 44,9 (41,7) prosenttia.

VR on lisännyt kysynnän kasvaessa vaunukapasiteettia. Nopean liikenteen (yli 200 km/h) kaluston määrä kasvoi noin 8 prosenttia, kun uusia ja nopeita ohjausvaunuja saatiin liikenteeseen. Lisäksi kaukoliikenteen vuorotarjontaa kasvatettiin yhteensä 65 uudella viikoittaisella vuorolla. VR lähiliikenteen vuorotarjonta vastaavasti lisääntyi 219 uudella vuorolla.

VR Transpointin kuljetusmäärät kasvoivat

Hyvä yleinen markkinatilanne ja yhtiön hintakilpailukykyyn panostaminen vaikuttivat positiivisesti VR Transpointin rautatielogistiikan volyymeihin kotimaassa ja idän liikenteessä. Myös kotimaan autoliikenteessä yleinen talouskehitys on vahvistanut markkinaa, vaikkakin hintakilpailu on jatkunut kireänä. Kansainvälisessä autoliikenteessä kapasiteetti on ollut ajoittain täydessä käytössä, mikä on edesauttanut hintatason tervehtymistä.

VR Transpointin liikevaihto kasvoi 3,2 prosenttia ja oli 393 miljoonaa euroa (381 milj. euroa). Rautatielogistiikan liikevaihto kasvoi 3,4 prosenttia ja maantiekuljetusten 2,4 prosenttia. VR Transpointin liikevoitto oli 32,4 miljoonaa euroa (34,5 milj. euroa).

VR Transpointin kuljetusvolyymit vuonna 2017 nousivat 5,8 prosenttia ja olivat 43,7 miljoonaa tonnia (41,3 miljoonaa tonnia). VR Transpointin kuljetukset koostuvat pääsääntöisesti metsä-, metalli-, kemian- ja rakennusteollisuuden raaka-aineita ja tuotteita. Rautatielogistiikan kuljetukset kasvoivat etenkin kotimaan kuljetuksissa ja kauttakulkuliikenteessä. Ulkomaankaupan tuontivolyymit laskivat hieman mutta vientivolyymit puolestaan nousivat. Kansainvälisen maantielogistiikan parantunut meno- ja paluukuljetusten tasapaino vaikutti myönteisesti VR Transpointin tuloskehitykseen. Kotimaan autoliikenteen kuljetusvarmuuteen ja aikataulujen pitävyyteen on panostettu, mistä on myös saatu hyvää palautetta.

VR Transpointin operatiivinen tehokkuus parani myös vuonna 2017. Kustannus- ja energiatehokkuuteen vaikuttavat junien keskikoko sekä sähkövedon osuus kehittyivät jälleen myönteisesti. Taustalla on kuljetusjärjestelmän pitkäjänteinen kehittäminen. Sähköistäminen ja energiatehokkuus ovat kuljetusalan kasvavia trendejä, jotka tukevat rautatiekuljetuksia verrattuna kesän 2016 jälkeiseen liikenteeseen.

VR Trackin suunnittelussa ja kunnossapidossa vahvaa kehitystä

VR Trackin päätoimialalla ratainfrahankkeiden elinkaaripalveluissa ratainfrainvestoinnit olivat Suomessa aiempien vuosien tasolla ja Ruotsissa jonkin verran kasvussa. Ratainfrapanostusten odotetaan kasvavan molemmilla päämarkkinoilla.

VR Trackin liikevaihto kasvoi edellisvuodesta 2,6 prosenttia ja oli 302,1 miljoonaa euroa (294,3 milj. euroa). Liiketulos oli 16,8 (-14,1) miljoonaa euroa. Liiketulos parani tuntuvasti, kun Ruotsin heikko tuloskehitys käännettiin onnistuneella muutosohjelmalla. Sen lisäksi kunnossapitoliiketoiminta Suomessa pystyi merkittävästi parantamaan toiminnan laatua ja kannattavuutta. Suunnitteluliiketoiminta jatkoi kasvua Suomen lisäksi myös Ruotsissa.

VR Trackin tärkeimpiä tapahtumia tilikaudella olivat rakentamisen liiketoiminnassa Tampereen raitiotieallianssin käynnistyminen ja Riihimäki−Tampere -rataosan turvalaitteiden uusimisprojekti. Äänekosken biotuotetehtaan liikenneyhteyksiin liittyvä ratahanke valmistui aikataulussa. Kunnossapidossa VR Track voitti ratakunnossapitoalueen 4 urakan, alueen 2 allianssi siirtyi toteutusvaiheeseen ja kunnossa-pitoalueen 1 sopimusta jatkettiin Liikenneviraston kanssa maaliskuuhun 2020 saakka. Loppuvuodesta VR Track voitti Helsingin raitioteiden ja metron sähkösyöttöasemien kunnossapidon. VR Track ja sen kumppaneiden muodostama allianssi valittiin pääkaupunkiseudun Raidejokeri-urakan suunnittelijaksi ja rakentajaksi.

Investoinnit ja kalustohankinnat

Konsernin kokonaisinvestoinnit vuonna 2017 olivat 120,7 miljoonaa euroa (123,1 milj. euroa). Kokonaisinvestoinneista leasingsopimusten osuus on 2,1 miljoonaa euroa (21,5 milj. euroa). Investoinnit junakalustoon olivat 77,5 miljoonaa euroa (59,0 milj. euroa). IT-investointeja oli 15,9 miljoonaa euroa (19,0 milj. euroa) ja kiinteistöihin kohdistuvia investointeja 17,3 miljoonaa euroa (20,3 milj. euroa).

Junakaluston osalta suurimmat investointikohteet olivat matkustajaliikenteen ohjausvaunut ja elokuussa tilatut uudet kaksikerrosvaunut sekä Sr3-sähköveturit, joista ensimmäiset kymmenen ovat aloittaneet kaupallisessa liikenteessä. Muut investointimenot olivat pääosin käyttöomaisuuden korvausinvestointeja.

Hallitus esittää 100 miljoonan euron osinkoa

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että VR-Yhtymä Oy jakaa osinkoa 100 miljoonaa euroa. Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat olivat 502,4 miljoonaa euroa, josta tilikauden voiton osuus oli 109,5 miljoonaa euroa.

VR-Yhtymä Oy maksoi 90 miljoonan euroisen osingon huhtikuussa 2017. Tämän lisäksi VR-Yhtymä Oy:n päätti vuoden 2017 joulukuussa ylimääräisessä yhtiökokouksessa yhtiön hallituksen esityksestä jakaa 100 miljoonan euron pääomanpalautuksen omistajalle Suomen valtiolle. Yhtiökokous päätti myös siirtää eri ratahankkeiden jäljellä olevan tasearvon, yhteensä 49,5 miljoonaa euroa, oikeuksineen kirjanpitoarvosta pääomanpalautuksena valtiolle.

Keskeiset tunnusluvut

VR Groupin keskeiset tunnusluvut 1−12/2017 1−12/2016 Muutos-%
VR Groupin liikevaihto (milj. euroa) 1 251,5 1 186,7 5,5
VR Groupin liikevoitto (milj. euroa) 110,3 43,3 154,9
Matkustajaliikenteen matkat (milj.) 126,9 117,9 7,6
Junaliikenteen henkilökilometrit (milj.) 4 271 3 868 10,4
VR Transpointin tonnit (milj.) 43,7 41,3 5,8

 

Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 2017

Toimitusjohtajan katsaus


VR-etusivu VR Transpoint -etusivu VR FleetCare -etusivu VR Group -etusivu