VR Group on tehnyt mittavia toimenpiteitä Kinnin ympäristövahingon seurausten minimoimiseksi ja vastaavien onnnettomuuksien ennaltaehkäisemiseksi

Onnettomuustutkintakeskus on julkaissut loppuraporttinsa koskien huhtikuussa 2018 Kinnissä sattunutta ympäristöonnettomuutta. VR Group on tehnyt mittavia toimenpiteitä Kinnin ympäristövahingon minimoiseksi ja vastaavien onnettomuuksien ennaltaehkäisemiksi.

– On hyvä, että ympäristöonnettomuuden kulku on selvitetty perinpohjaisesti. Kuten tutkimuskin osoittaa, onnettomuuteen liittyneet tapahtumat ovat monen tekijän summa ja mukana on ollut useita vastuutahoja. Yhteistyötä eri toimijoiden välillä tulee tulevaisuudessa entisestään tiivistää. Kun jatkossakin rautatieliikenteessä toimintoja hajautetaan, kaikkien toimijoiden vastuista tulee sopia tarkkaan. Tämä korostuu erityisesti onnettomuustilanteiden hoidossa, VR Groupin turvallisuusjohtaja Jari Hankala kommentoi. 

VR:n toteuttamat toimenpiteet:

  • VR säilyttää VAK-vaunuja vain Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin nimeämillä virallisilla VAK-ratapihoilla. 
  • VR on käynnistänyt kattavan selvityksen pysäytyskengistä. Tavoitteena on saada aikaan laskentamalli, jonka perusteella pysäytyskenkien määrä voidaan jatkossa mitoittaa tarkemmin. 
  • VR on tarkentanut paikallaan pysymisen varmistamiseen liittyvää sisäistä ohjeistusta ja lisännyt henkilöstön koulutusta ja esimiesvalvontaa. 
  • VR on aiemmasta käytännöstä poiketen saanut sovittua asiakkaidensa kanssa periaatteesta, jonka mukaan asiakkaat voivat olla vahvistamatta RZD:lle seuraavan kuukauden tilauksia, jos liikenne ja purkutahti eivät vastaa suunnitelmia. 
  • VR on kiireellisiä tapauksia varten sopinut RZD:n kanssa periaatteista koskien junien sivuun vetämistä Venäjällä, mikäli liikenne Suomen puolella yllättäen ruuhkautuu. 
  • VR on nimennyt sisäisen koordinaatioryhmän Kinnin ympäristövahingon hoitoa varten. VR on toteuttanut mittavia torjuntatoimenpiteitä, säännöllisesti tarkkaillut tilanteen etenemistä ja ympäristövahingon vaikutuksia. VR on myös aktiivisesti tiedottanut onnettomuuden vaikutusalueella olevia tahoja, käyttänyt ulkopuolista asiantuntija-apua ja toiminut tiiviissä yhteistyössä viranomaisten kanssa ympäristövahingon ja seurausten minimoimiseksi. Kinnin ympäristöonnettomuuden johdosta tehtävää vesistöjen tarkkailua jatketaan vielä vuosien ajan. 
  • VR on teettänyt Kinnin ympäristöonnettomuudesta johtuen Ramboll Finland Oy:llä objektiivisen ja tasapuolisen laskentakaavan kiinteistönomistajien tilapäisen virkistyskäyttöhaitan määrittämiseksi. Vaikka lain perusteella VR ei ole velvollinen korvaamaan onnettomuudesta johtuvia ns. puhtaita taloudellisia vahinkoja, johon myös kiinteistön virkistyskäyttöhaitta katsotaan kuuluvaksi, VR yhteiskuntavastuullisena toimijana maksaa rantakiinteistöjen omistajille laskentakaavan mukaisesti korvauksia virkistyskäyttöhaitasta. Laskentamenettelyssä haitta-alue on jaettu kuuteen eri haittavyöhykkeeseen perustuen viranomaisten asettamiin vedenkäyttösuosituksiin. 


VR pysäköi 21.3.2018 Kinnin liikennepaikalle 50 Venäjältä Suomeen tuotua tavaravaunua odottamaan jatkokuljetusta Mussalon satamaan kemikaaliasiakkaan terminaaliin. Vaunut sisälsivät MTBE-nimistä kemikaalia, jota käytetään bensiinin valmistuksessa. Kemikaali laivataan Suomesta edelleen kolmanteen maahan. Vaunujen paikallaan pysyminen oli varmistettu lukittavilla pysäytyskengillä ja vaunujen valvonta oli järjestetty VR:n turvallisuusohjeen mukaisesti. Säilytykseen oli saatu lupa Liikennevirastolta ja Liikenneviraston rataliikennekeskusta oli informoitu asianmukaisesti. Onnettomuus havaittiin lauantaina 7.4.2018 klo 12.07. Pelastustyöt käynnistyivät välittömästi. Maahan ehti valua arviolta 35 000 litraa MTBE-kemikaalia.

www.vrgroup.fi/kinni


VR-etusivu VR Transpoint -etusivu VR FleetCare -etusivu VR Group -etusivu