VR Groupille vahva tulos – 100 miljoonan euron osinko valtiolle

  • Konsernin vertailukelpoinen liikevaihto laski 2,3 prosenttia
  • Konsernin liikevoitto oli 90,4 (70,6) miljoonaa euroa
  • VR-Yhtymän hallitus esittää 100 miljoonan euron osinkoa valtiolle
  • Matkustajaliikenteen liikevaihdossa ja tuloksessa näkyy muuttunut markkinatilanne
  • VR Transpointin liikevoitto ja markkinaosuus kasvoivat
  • VR Track paransi kannattavuuttaan huomattavasti

– VR-konsernin tulos vuonna 2014 oli vahva huolimatta haastavasta taloustilanteesta. Liikevaihdon laskusta huolimatta kannattavuutta kyettiin parantamaan kustannustehokkuuden ansiosta, toimitusjohtaja Mikael Aro kertoo.

– Liikevaihdon kasvattaminen nykyisessä suhdanteessa ja kiristyvässä kilpailussa on erittäin haastavaa. Etenkin VR Transpointin tilanne näyttää alkuvuoden osalta heikolta, ja olemme jo aloittaneet sopeutustoimet. Odotan liiketuloksemme heikkenevän tänä vuonna, toimitusjohtaja Mikael Aro toteaa.

Vuosi 2014 oli VR Groupille suurten investointien ja toiminnan tehostamisen vuosi. Investointien rahoittaminen vaatii liiketoiminnalta riittävää tulosta ja koko konsernilta parempaa tehokkuutta. Matkustajaliikenteessä lähiliikenteestä muodostettiin oma tulosyksikkönsä. Junaliikenteen ohjaus-, matkustajainformaatio- ja suunnittelupalveluita tarjoava Finrail Oy eriytettiin VR-konsernista itsenäiseksi valtionyhtiöksi 1.1.2015 alkaen.

Toukokuussa 2013 julkistetut mittavat toimenpiteet kannattavuuden parantamiseksi toivat 16 miljoonan euron tehostamisvaikutuksen vuoden 2014 loppuun mennessä. Rautatietoimintoihin sitoutuvan henkilöstön määrän arvioidaan pienenevän pysyvästi 10 prosentilla. Tähän päästään työtä tehostamalla ja menossa olevia suuria eläköitymisiä hyödyntämällä. Muutaman vuoden aikana konsernista jää eläkkeelle 1 700 henkeä, joiden tilalle rekrytoidaan noin tuhat uutta työntekijää. VR Groupissa työskenteli vuoden aikana keskimäärin 9 689 henkilöä (10 234 henkilöä vuonna 2013).

Hyvä taloudellinen tulos

VR-konsernin vertailukelpoinen liikevaihto laski edellisvuodesta, mutta liiketoiminnan tulos parani. VR Transpoint ja VR Track paransivat liikevoittoaan ja matkustajaliikenne ylsi edellisvuoden tasolle.
Konsernin liikevaihto vuonna 2014 oli 1 367,2 miljoonaa euroa (1 421,2 milj. € vuonna 2013). Vertailukelpoisuutta edellisvuoteen heikentää marraskuussa 2013 toteutunut Corenet Oy:n myynti. Vertailukelpoinen liikevaihto laski 2,3 prosenttia vuodesta 2013.

Konsernin liikevoitto oli 90,4 (70,6) miljoonaa euroa ja tilikauden voitto 67,6 (65,3) miljoonaa euroa. Tilikauden liikevoittoon sisältyy omaisuuden myyntivoittoja, joiden vaikutus liikevoittoon oli 23,9 (19,0) miljoonaa euroa. Kertaluontoisista eristä puhdistettu liikevoitto parani vuodesta 2013 lähinnä tehostamistoimenpiteiden ansiosta.

Vuodelta 2014 VR-Yhtymän hallitus esittää yhtiökokoukselle 100 miljoonan euron osinkoa. Vuodelta 2013 konserni maksoi osinkoja 30 miljoonaa euroa. VR-Yhtymä on valtion 100-prosenttisesti omistama yhtiö.

Kaukojunaliikenteen matkustajamäärät laskivat

Matkustajaliikenteen liikevaihto jäi alle edellisen vuoden toteuman. Kehitykseen vaikuttivat yleinen taloustilanne, heikentynyt työllisyys ja kaukoliikenteessä kiristynyt hintakilpailu. Vielä alkuvuonna Venäjän-liikenne jatkoi vahvaa kasvuaan, mutta keväästä alkaen Allegron matkustajamäärät kääntyivät selvään laskuun ruplan heikennyttyä.

Koko vuoden liikevaihto oli 566,3 (568,0)miljoonaa euroa. Liikevaihto laski vuoden aikana 0,3 prosenttia, johon sisältyy junaliikenteen liikevaihdon laskua 3,4 prosenttia ja linja-autoliikenteen kasvua 20,1 prosenttia. Linja-autoliikenteen kasvussa näkyy menestys Helsingin seudun paikallisliikenteen tarjouskilpailuissa. Matkustajaliikenteen liikevoitto oli 32,8 (33,2) miljoonaa euroa.

Matkustajaliikenteessä tehtiin 103,9 miljoonaa matkaa vuonna 2014, mikä oli 5,6 prosenttia edellisvuotta enemmän. Junaliikenteen matkoissa oli selvää laskua: kaukoliikenteessä tehtiin 12,9 (13,6) ja lähiliikenteessä 55,4 (55,8) miljoonaa matkaa. Autoliikenteessä matkoja tehtiin 35,6 miljoonaa matkaa, mikä oli 22,5 prosenttia edellisvuotta enemmän.

Rautatielogistiikan markkinaosuus jatkoi kasvuaan

VR Transpointin liikevaihto oli 435,3 (441,9) miljoonaa euroa ja se laski 1,5 prosenttia vuodesta 2013. VR Transpointin liikevoitto oli 24,9 (13,0) miljoonaa euroa.

Kokonaiskuljetusten määrä säilyi edellisvuoden tasolla ja oli 42,2 miljoonaa tonnia. Rautatielogistiikan kokonaisvolyymi oli 37,0 miljoonaa tonnia, ja se nousi 1,8 prosenttia edellisvuodesta. Kotimaan liikenteen määrä säilyi lähes ennallaan, idän liikenne kasvoi 4,7 prosenttia. Vuonna 2013 rautatielogistiikan markkinaosuus nousi 28,2 prosenttiin, ja kokonaisvolyymin kasvu tarkoittaa markkinaosuuden kasvaneen edelleen vuonna 2014.

Rautatielogistiikan liikevaihto kasvoi 0,8 prosenttia, mutta autoliikenteen liikevaihto laski 8,3 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.

VR Track paransi kannattavuuttaan

VR Trackin liikevaihto oli 314,0 (340,3) miljoonaa euroa, ja se laski 7,7 prosenttia vuodesta 2013. Liikevaihto laski erityisesti rakentamisen liiketoiminnassa. Tämä johtui pääosin Suomen valtion radanpidon rahoituksen vähentymisestä sekä kiristyneestä kilpailusta. Ruotsin-toimintojen kasvu jatkui.
VR Trackin liikevoitto oli 17,3 (8,3) miljoonaa euroa. Kannattavuus parani lähes kaikissa liiketoiminnoissa. Koneliiketoiminta eriytettiin omaksi liiketoiminnakseen vuoden 2014 alussa.

Investoinnit

Konsernin kokonaisinvestoinnit vuonna 2014 olivat 169,0 (185,2) miljoonaa euroa. Kokonaisinvestoinneista leasingsopimusten osuus on 48,7 miljoonaa euroa. Eniten investoitiin junakalustoon, yhteensä 102,9 (84,0) miljoonaa euroa. IT-investointeja oli 21,2 (14,3) miljoonaa euroa ja kiinteistöjen korjauksiin investoitiin 15,4 (55,7) miljoonaa euroa. Konsernin rahoitusasema säilyi koko tilikauden vahvana.

Konsernin rahoitusasema on edelleen vahva. Tulevien kalustoinvestointien rahoitus ja osingonmaksu tulevat lähivuosina pienentämään kassavaroja. Konsernin omavaraisuusaste oli vuoden lopussa 71,6 prosenttia ja ilman pitkäaikaisia leasing-vastuita 82,5 prosenttia.  Myös omavaraisuusasteen odotetaan laskevan.

Tilinpäätös ja konsernin vuosiraportti julkaistaan VR Groupin verkkosivuilla maaliskuun aikana.

Keskeiset tunnusluvut vuodelta 2014

Hallituksen toimintakertomus 2014


VR-etusivu VR Transpoint -etusivu VR FleetCare -etusivu VR Group -etusivu