VR Groupin puolivuosikatsaus 1.1. – 30.6.2023

VR-Yhtymä Oyj, puolivuosikatsaus, 30.8.2023 klo 10:15

VR Groupin puolivuosikatsaus 1.1. – 30.6.2023

VR Groupin kannattavuus parani, etenkin vapaa-ajan matkustus on lisääntynyt ja kaukoliikenteen matkamäärät ovat olleet korkeampia kuin ennen pandemiaa. Kaupunkiliikenteen kannattavuutta heikensi vanhojen sopimusten ehdot, inflaatioympäristön muutokset sekä yrityskauppaan liittyvät integraatiokulut. Tavaraliikenteessä teollisuuden suhdanteiden heikkeneminen ja idänliikenteen alasajon vaikutukset näkyivät liikevaihdon laskuna. VR on sitoutunut tukemaan Suomen hallitusta hallitusohjelman toteuttamisessa ja edistämään raidemarkkinan kasvua infrainvestointien ja kilpailun lisäämisen kautta.

Huhti-kesäkuu 2023 (Q2):

 • Konsernin liikevaihto kasvoi 30,0 % ja oli 312,7 (240,6) miljoonaa euroa.
 • Vertailukelpoinen liikevaihto ilman 1.7.2022 toteutetun Ruotsin yrityshankinnan vaikutusta kasvoi 4,0 % ja oli 250,3 miljoonaa euroa.
 • Vertailukelpoinen liiketulos oli 15,7 (5,4) miljoonaa euroa eli 5,0 % (2,3 %) liikevaihdosta.
 • Liiketulos oli 4,2 (-39,9) miljoonaa euroa eli 1,3 % (-16,6 %) liikevaihdosta.
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 55,4 (56,3) miljoonaa euroa.
 • Matkamäärät kasvoivat huhti-kesäkuussa 12,4 % kaukoliikenteessä, jossa tehtiin 3,8 (3,4) miljoonaa matkaa.
 • Tavaraliikenteen rautatiekuljetusten volyymit laskivat -15,9 % ja olivat 6,0 (7,1) miljoonaa tonnia.

Tammi-kesäkuu 2023 (H1):

 • Konsernin liikevaihto kasvoi 39,1 % ja oli 615,6 (442,7) miljoonaa euroa.
 • Vertailukelpoinen liikevaihto ilman 1.7.2022 toteutetun Ruotsin yrityshankinnan vaikutusta kasvoi 9,0 % ja oli 482,6 miljoonaa euroa.
 • Vertailukelpoinen liiketulos oli 15,4 (-19,5) miljoonaa euroa eli 2,5 % (-4,4 %) liikevaihdosta.
 • Liiketulos oli 7,0 (-64,8) miljoonaa euroa eli 1,1 % (-14,6 %) liikevaihdosta.
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 83,6 (59,3) miljoonaa euroa.
 • Matkamäärät kasvoivat tammi-kesäkuussa 28,4 % kaukoliikenteessä, jossa tehtiin 7,2 (5,6) miljoonaa matkaa.
 • Tavaraliikenteen rautatiekuljetusten volyymit laskivat -20,2 % ja olivat 11,8 (14,9) miljoonaa tonnia.
 • VR investoi uuden yöjunakaluston hankintaan Škoda Transtech Oy:ltä. Kalustohankinnan arvo on noin 50 miljoonaa euroa.
 • VR:n liiketoimintarakenne uudistettiin 1.1.2023 alkaen ja liiketoimintasegmentit ovat: VR Kaukoliikenne, VR Kaupunkiliikenne ja VR Transpoint (tavaraliikenne).

Avainluvut

4-6/2023

4-6/2022

1-6/2023

1-6/2022

1-12/2022

Liikevaihto, M€

312,7

240,6

615,6

442,7

1 107,0

Vertailukelpoinen käyttökate, M€*

60,6

32,0

109,5

42,7

149,0

% liikevaihdosta

19,4

13,3

17,8

9,6

13,5

Liiketulos, M€

4,2

-39,9

7,0

-64,8

-58,4

% liikevaihdosta

1,3

-16,6

1,1

-14,6

-5,3

Vertailukelpoinen liiketulos, M€*

15,7

5,4

15,4

-19,5

6,0

% liikevaihdosta

5,0

2,3

2,5

-4,4

0,5

Tilikauden tulos, M€

0,2

-22,5

0,8

-37,5

-47,4

Liiketoiminnan rahavirta, M€

55,4

56,3

83,6

59,3

179,9

Investoinnit, M€

42,5

44,6

79,2

74,8

219,8

Sijoitettu pääoma kauden lopussa, M€

1 784,4

1 873,3

1 784,4

1 873,3

1 862,5

Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) %

1,8

-5,0

1,4

-4,2

-1,6

Vertailukelpoinen sijoitetun pääoman tuotto %

4,3

5,8

2,4

1,2

2,0

Oman pääoman tuotto (ROE) %

0,1

-7,0

0,1

-5,8

-3,7

Korollinen nettovelka kauden lopussa, M€

379,1

274,1

379,1

274,1

341,9

Nettovelkaantumisaste %

31,1

21,4

31,1

21,4

27,4

Henkilöstö kauden lopussa

7 870

5 848

7 870

5 848

7 821

* VR Group esittää vertailukelpoisen liikevoiton sekä vertailukelpoisen käyttökatteen vaihtoehtoisina tunnuslukuina. Vertailukelpoisten tunnuslukujen tavoitteena on parantaa raportointikausien vertailtavuutta.

Vertailukelpoisesta käyttökatteesta oikaistavat erät on määritetty samoin perustein kuin vertailukelpoisen liiketuloksen laskennassa. Tunnuslukujen laskentakaavat on esitetty VR Groupin 2022 vuosikertomuksessa.

Luvut ovat tilintarkastamattomia.

Vertailuluvut suluissa viittaavat edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin mainita.

VR-Yhtymä osti ruotsalaisen bussi- ja raideoperaattori Arriva Sverigen. Yrityskauppa toteutui 1.7.2022 ja yhtiön nimi muutettiin VR Sverige AB:ksi.

Toimitusjohtaja Elisa Markula:

“VR:n vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi toisella neljänneksellä 4 prosenttia kotimaan kaukoliikenteen matkamäärien kasvaessa. Ruotsin yritysosto vauhditti raportoidun liikevaihdon 30 prosentin kasvuun. Kokonaiskannattavuutemme parani kaukoliikenteen kasvun ansiosta, mutta toimintaympäristön negatiiviset vaikutukset painoivat sekä kaupunkiliikenteen että logistiikan tulosta. Tulosparannustavoitteessamme olemme vielä alkutaipaleella ja strategiamme onnistunut toteutus edellyttää jatkuvia toimenpiteitä toiminnan tehostamiseksi ja liiketoimintojemme yhteistyön tiivistämiseksi. 

Kaukoliikenteemme matkamäärät kasvoivat toisella neljänneksellä yli 12 prosenttia ja matkoja tehtiin 3,8 (3,4) miljoonaa. Alkuvuonna VR oli siirtänyt arvonlisäveroalennuksen suoraan asiakashintoihin ja alennuksen päättyminen huhtikuun lopulla yllätti osan asiakkaistamme matkalipun hintojen noustessa kymmenen prosenttia toukokuun alusta. VR:n kaukoliikenteen nettosuositteluindeksillä mitattu asiakastyytyväisyys kuitenkin nousi edellisvuoteen verrattuna ja oli 48 (41). Asiakastyytyväisyyden keskeinen tekijä, täsmällisyys, nousi vuoden takaiseen verrattuna ja oli 87,3 (83,3).

Kaupunkiliikenteemme heikkoon tulokseen vaikutti paitsi korkea inflaatio, myös ennen pandemiaa solmittujen, pitkien sopimusten heikko kannattavuus nykyolosuhteissa. Sopimusten indeksikorotukset näkyvät vasta viiveellä toiminnan kannattavuudessa. Lisäksi liiketoiminnan tulosta painoi viime vuoden heinäkuussa toteutuneen yritysoston integraatiokustannukset. Ruotsin kaupunkiliikenteessä liikevaihto ja kannattavuus tulevat laskemaan viime vuodesta, koska osa nykyisistä sopimuksista päättyy ja seuraava uusi sopimus alkaa vasta vuoden 2023 lopussa. VR osallistuu aktiivisesti alueellisiin ostoliikenteen raide- ja bussiliikenteen kilpailutuksiin Ruotsissa ja Suomessa. 

Tavaraliikenteemme volyymit laskivat 15 prosenttia johtuen asiakkaidemme suhdanteiden heikkenemisestä ja viime vuoden aikana tapahtuneesta idän liikenteen loppumisesta. Olemme uudistamassa asiakkaidemme palvelumalleja sekä hinnoittelua. Tavaraliikenteemme on merkittävästi riippuvainen teollisuuden sykleistä ja viime aikojen heikot suhdanteet heikentävät edelleen kuljetusvolyymeja. Olemme joutuneet sopeuttamaan rautatietavaraliikennettä väliaikaisilla henkilöstön lomautuksilla.  

Uusi strategiamme perustuu arvopohjaiseen yrityskulttuuriin, jossa motivoitunut henkilöstö on avainasemassa strategian onnistuneessa toteutuksessa. Jatkamme palveluidemme ja hinnoittelun kehittämistä sekä asiakaskokemuksen parantamista kasvattaaksemme junaliikenteen suosiota ja samalla kuljemme kohti kestävämpää tulevaisuutta. Kaupunkiliikenteessä haemme kasvua sähköistämällä lisää linja-autoliikennettämme ja osallistumalla ostoliikenteen kilpailutuksiin Ruotsissa ja Suomessa.  

VR hakee vuoden 2027 loppuun mennessä 250 miljoonan euron tulosparannustoimenpiteitä, jotka mahdollistavat miljardin euron kalustoinvestointien rahoituksen ja varmistavat yhtiön kilpailukyvyn myös tulevaisuudessa. Parannamme kannattavuuttamme kehittämällä edelleen kaupallisia mallejamme sekä operatiivista tehokkuuttamme, tehostamme hankintaamme ja arvioimme kriittisesti kiinteitä kustannuksiamme. 

Vuodenvaihteessa aloittamamme liikenteen ja kiinteistöjen energiatehokkuusohjelman toimenpiteet jatkuvat kaikissa liiketoiminnoissamme. Energiakulutuksen vähentämiseen panostaminen on parantanut junaliikenteen energiatehokkuutta noin 7 % vuoden 2023 ensimmäisellä vuosipuoliskolla, mikä vastaa noin tuhannen sähkölämmitteisen omakotitalon vuotuista sähkönkulutusta. 

VR on sitoutunut tukemaan Suomen hallitusta hallitusohjelman toteuttamisessa. Kannatamme kilpailun lisäämistä ilmastoystävälliseen raideliikenteeseen, ja koko joukkoliikennemarkkinan laaja-alaista kehittämistä. Ruotsin malli raideliikenteen järjestämisestä on osoittautunut pitkällä aikavälillä toimivaksi ratkaisuksi. Riittävät ja oikein kohdennetut infrainvestoinnit ja korjausvelan lyhentäminen ovat tärkein edellytys raideliikenteen kasvulle, kilpailun lisäämiselle ja liikenteen päästövähennystavoitteiden saavuttamiselle. Nopein tapa lisätä kilpailua on kehittää henkilöjunaliikenteessä alueellista ostoliikennettä mahdollistamalla kunnille ja kuntayhtymille ostoliikenteen järjestäminen. Hallitusohjelman mukainen ostoliikenteen julkinen kalustoyhtiö, joka vuokraisi kalustoa julkisesti rahoitetulle junaliikenteelle, edistäisi osaltaan raideliikennemarkkinan kehittymistä. Kauko- ja tavaraliikenteen tulee jatkua markkinaehtoisena, jolloin kilpailu kehittyy vapaasti EU-sääntelyyn pohjautuvan vapaan kilpailun mallin mukaisesti ilman julkisen tuen tarvetta. Keskitymme ydinliiketoimintaamme logistiikan ja matkustamisen palveluyhtiönä ja tavoitteemme on luopua sekä asemakiinteistöistä että muusta edelleen VR:n omistuksessa olevasta raideinfrasta. 

Haluan kiittää henkilöstöämme sitoutumisesta yhteiseen arvomatkaamme. Välitämme, teemme yhdessä, pyrimme parempaan - arvomme ohjaavat meitä eteenpäin ja mahdollistavat strategiamme onnistuneen toteutuksen.” 


Kuluvan vuoden näkymät

VR odottaa, että vuoden 2023 vertailukelpoinen liiketulos paranee verrattuna vuoteen 2022.

Suomen yleistä taloustilannetta synkentävät teollisuuden heikentyneet suhdanteet, korkea inflaatio, korkotason nousu sekä kuluttajien heikko luottamus talouteen. Myös teollisuuden tilauskanta ja vientimäärät ovat supistuneet globaalin kysynnän pienennyttyä. Taloustilanne heijastuu merkittävällä tavalla VR:n liiketoimintaan, kannattavuuteen ja lähiajan näkymiin. Erityisesti korkea inflaatio sekä raskaan teollisuuden heikentynyt suhdanne vaikuttavat negatiivisesti VR:n kannattavuuteen.

VR irtautui idän tavaraliikenteestä kokonaan vuonna 2022 Venäjän hyökkäyssodan seurauksena, mikä laskee rautatielogistiikan kuljetusmääriä kokonaisuutena myös kuluvana vuonna. Suomen raskaan teollisuuden heikentynyt suhdanne on pienentänyt kuljetusvolyymeita vuoden toisesta kvartaalista lähtien. VR odottaa, että kotimaan kuljetusten volyymit laskevat vuonna 2023 verrattuna edelliseen vuoteen. Aiemmin kotimaan kuljetusten odotettiin kasvavan vuoden 2023 aikana.

Junamatkustus on elpynyt koronapandemian hellitettyä. Pandemia on kuitenkin muuttanut työssäkäyntiä ja siten myös ihmisten liikkumista. Etätyö on yleistynyt, ja matkustus on ollut vapaa-aikapainotteista. Kaukoliikenteen matkamäärien odotetaan nousevan kokonaisuutena viime vuodesta. Nousu painottuu alkuvuoteen, sillä pandemia heikensi matkamääriä vuonna 2022 erityisesti vuoden alussa. Ruotsin kaupunkiliikenteessä liikevaihto ja kannattavuus laskevat vuodesta 2022, koska osa nykyisistä sopimuksista päättyy ja seuraava uusi sopimus alkaa vasta vuoden 2023 lopussa.

VR-Yhtymä Oyj 

Hallitus

Lisätietoja: 

VR Groupin mediadeski, puh. 029 434 7123

 Liitteet: VR Groupin puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2023 (pdf)

Tietoja julkaisijasta VR-Yhtymä Oyj

Me VR:llä vauhditamme tulevaisuuden vastuullista liikkumista. Olemme Suomen valtion omistama matkustuksen, logistiikan ja kunnossapidon palveluyritys, joka kasvattaa hiilineutraalin raide- ja kaupunkiliikenteen suosiota. Huolehdimme arjen sujuvista matkoista Suomessa ja Ruotsissa sekä toimimme teollisuuden tukijalkana kotimaan logistiikassa. Vuonna 2022 kyydissämme tehtiin 194,2 miljoonaa matkaa ja kuljetimme 34,4 miljoonaa tonnia tavaraa. Liikevaihtomme oli 1 107,0 miljoonaa euroa ja työllistimme noin 9 000 rautaista ammattilaista. Lisätietoja: https://www.vrgroup.fi/ 

Liitteet

VR-etusivu VR Transpoint -etusivu VR FleetCare -etusivu VR Group -etusivu