VR Groupin tammi-maaliskuun 2024 liiketoimintakatsaus: Haastava toimintaympäristö rasitti liiketulosta merkittävästi

VR Groupin tammi-maaliskuun 2024 liiketoimintakatsaus: Haastava toimintaympäristö rasitti liiketulosta merkittävästi

VR-Yhtymä Oyj, osavuosikatsaus, 30.4.2024 klo 11.30

Ensimmäinen vuosineljännes oli haastava VR:n liiketoiminnoille. Kannattavuuttamme laskivat pitkään jatkuneet poliittiset lakot, merkittävän ratavaurion ja poikkeuksellisen pitkän pakkasjakson aiheuttamat kalustohaasteet ja kasvaneet kustannukset. Strategian toteuttaminen ja tuloskäänteen vauhdittaminen kilpailukykymme parantamiseksi jatkuvat määrätietoisesti.

Tammi-maaliskuu 2024 (Q1) lyhyesti:

  • Konsernin liikevaihto laski -4,0 % ja oli 290,9 (302,9) miljoonaa euroa.
  • Vertailukelpoinen liiketulos oli -17,1 (-0,2) miljoonaa euroa eli -5,9 % (-0,1 %) liikevaihdosta.
  • Liiketulos oli -15,0 (2,8) miljoonaa euroa eli -5,2 % (0,9 %) liikevaihdosta.
  • Liiketoiminnan rahavirta oli 35,1 (28,2) miljoonaa euroa.
  • Kaukoliikenteessä matkamäärät kasvoivat 2,0 % ja matkoja tehtiin 3,5 (3,4) miljoonaa.
  • VR Transpointin rautatiekuljetusten volyymit laskivat -19,6 % ja olivat 4,7 (5,9) miljoonaa tonnia.

Avainluvut

1-3/2024

1-3/2023

1-12/2023

Liikevaihto, M€

290,9

302,9

1224,1

Liiketulos, M€

-15,0

2,8

81,5

% liikevaihdosta

-5,2

0,9

6,7

Vertailukelpoinen liiketulos, M€*

-17,1

-0,2

59,9

% liikevaihdosta

-5,9

-0,1

4,9

Tilikauden tulos, M€

-14,6

0,6

52,4

Liiketoiminnan rahavirta, M€

35,1

28,2

203,8

Investoinnit, M€

53,7

36,6

186,9

Sijoitettu pääoma kauden lopussa, M€

1 803,3

1 826,1

1 823,6

Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) %

-2,8

1,1

5,2

Vertailukelpoinen sijoitetun pääoman tuotto %

-3,3

0,4

4,0

Oman pääoman tuotto (ROE) %

-4,6

0,2

4,2

Korollinen nettovelka kauden lopussa, M€

350,7

391,5

330,8

Nettovelkaantumisaste %

27,9

32,1

26,1

Henkilöstömäärä kauden lopussa

9 183

8 926

9 110

Henkilöstö keskimäärin, HTV

8 175

7 858

7 765

* VR Group esittää vertailukelpoisen liikevoiton vaihtoehtoisena tunnuslukuna. Vertailukelpoisen tunnusluvun tavoitteena on parantaa raportointikausien vertailtavuutta.

Tunnuslukujen laskentakaavat on esitetty VR Groupin 2023 vuosikertomuksessa.

Luvut ovat tilintarkastamattomia.

Vertailuluvut suluissa viittaavat edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin mainita.

Toimitusjohtaja Elisa Markula:

“VR:n vertailukelpoinen liiketulos jäi ensimmäisellä neljänneksellä tappiolliseksi ja oli -17,1 miljoonaa euroa. Poliittisilla lakoilla oli merkittävä, yli 10 miljoonan euron negatiivinen vaikutus liiketulokseen. Myös poikkeuksellisesta ratavauriosta johtuvat kaluston rikkoutumiset sekä erityisen haastavat talviolosuhteet aiheuttivat merkittäviä lisäkustannuksia.

Ensimmäisellä neljänneksellä poliittiset työtaistelut pysäyttivät matkustajaliikenteen kahdeksi päiväksi ja logistiikkakuljetukset 23 päivän ajaksi. Helmikuussa jouduimme pysäyttämään kaukojunaliikenteen turvallisuussyistä ratavaurion aiheutettua lovia junien pyöriin. Ratavaurion myöhäisen paikantamisen ja viivästyneen radan korjauksen seurauksena noin 40 % kaukoliikenteen junakalustosta ehti vaurioitua. VR:lle aiheutui merkittäviä kustannuksia junakaluston korjauksesta, kalustovajeesta johtuneesta liikenteen supistamisesta ja sen uudelleen järjestelystä. Myös alkuvuoden pitkä pakkasjakso aiheutti merkittäviä haasteita liikenteelle ja jouduimme perumaan 10–15 % junavuoroistamme viikon ajalta, jotta kalusto saatiin tehostetusti sulatettua ja huollettua. 

Kaukoliikenteen liikevaihto kasvoi 5 % ja matkoja tehtiin 3,5 (3,4) miljoonaa. Liikevaihdon ja matkamäärien kasvua tuki jo vuoden ensimmäiselle neljännekselle osunut pääsiäinen. Kaukoliikenteen täsmällisyys jäi poikkeuksellisen heikolle tasolle 69 % (86 %) tilapäisten nopeusrajoitusten ja kalustohaasteiden vuoksi. Heikko täsmällisyys vaikutti suoraan asiakastyytyväisyyteen, joka NPS:llä mitattuna oli 32 (53). Asiakastyytyväisyys palautui nopeasti neljänneksen loppua kohden viime vuoden tasolle.

Tavaraliikenteen volyymeja ja tulosta painoivat merkittävästi poliittiset työtaistelut ja vaikeat talviolosuhteet. Rautatiekuljetusten volyymit laskivat -15,6 % ja olivat 6,2 (7,4) miljoonaa tonnia.

Kaupunkiliikenteen liikevaihto kasvoi edellisvuodesta. Poikkeukselliset sääolosuhteet hidastivat liikevaihdon kehitystä ja kasvattivat selkeästi kustannuksia ensimmäisen neljänneksen aikana. Lisäksi pitkien sopimusten huono kannattavuus nykyolosuhteissa heikensi tuloskehitystä.

Strategiamme keskittyy kannattavuuteen, kasvuun sekä arvoihimme pohjautuvan työkulttuurin luomiseen. Haemme kasvua myös muilta markkina-alueilta. Vahvistamme kilpailukykyämme hankkimalla yrityskaupalla ruotsalaisen MTR Express (Sweden) AB:n (MTRX) kaukoliikennetoiminnan Göteborg-Tukholma välillä. Yrityskaupan myötä toimintamme laajenee Ruotsin matkustajaliikenteessä alueellisesta ostoliikenteestä markkinaehtoiseen kaukoliikenteeseen.

Päästöttömän raideliikenteen liikennemuoto-osuuden kasvattaminen edellyttää asiakastyytyväisyyden jatkuvaa parantamista. Junien myöhästymisistä noin puolet johtuu heikosta ratainfrasta, joten oikein kohdennetut ja riittävät valtion infrainvestoinnit ovat välttämättömiä junien täsmällisyyden parantamiseksi. Toimivat verkkoyhteydet ovat merkittävä osa junamatkan asiakaskokemusta. Jo 60 prosenttiin kaukoliikenteen junista on asennettu viisi kertaa nopeampi uusi junaverkko. Junien verkkoyhteyksien parantamiseksi tarvitaan kuitenkin myös teleoperaattoreiden investointeja radanvarren verkkoinfraan.

VR tukee hallitusohjelman raideliikennekirjausten toteuttamista tosiasiallisen kilpailun lisäämiseksi. Hallitusohjelman rajauksen mukaan julkista tukea ei osoiteta markkinaehtoisesti toimiville reiteille ja kannatamme raidemarkkinan kehittämistä Suomessa asiakkaan valinnanvapauteen perustuvan markkinaehtoisen liikenteen pohjalta. Vapaata kilpailua täydentää julkisesti tuettu, kilpailutettava ostoliikenne. Useilla alueilla onkin tahto kehittää alueellista ostoliikennettä jo lähivuosina. Ostoliikenteen kalustoyhtiö on mahdollista perustaa nopeasti. Tällä tuettaisiin kilpailun syntymistä niin ostoliikenteeseen kuin markkinaehtoiseen liikenteeseenkin markkinalle tulon kynnystä alentaen. Kilpailuneutraalin ympäristön luomiseksi VR luopuu asemakiinteistöistä, varikoista ja yhtiön omistukseen jääneestä raideinfrasta. Olemme asettaneet myös myyntiin dieselvetureita sekä matkustajaliikenteen vaunuja.

Uudistetun strategiamme mukaisesti haemme vuoden 2027 loppuun mennessä 250 miljoonan euron edestä tulosparannustoimenpiteitä, jotka mahdollistavat miljardin euron kalustoinvestointien rahoituksen ja varmistavat kilpailukykymme myös tulevaisuudessa. Investoimme jatkuvasti asiakaskokemuksen parantamiseen samalla kun kehitämme operatiivista tehokkuutta ja tarkastelemme kriittisesti kiinteitä kustannuksia.

Haluan kiittää työntekijöitämme erinomaisesta työstä ja sitoutumisesta alkuvuoden haastavassa toimintaympäristössä. Yhdessä me rakennamme tulevaisuuden kestävää VR:ää. Välitämme, teemme yhdessä, pyrimme parempaan - arvomme ohjaavat meitä eteenpäin yhteisellä matkalla.”

Kuluvan vuoden näkymät

VR odottaa, että vuoden 2024 vertailukelpoinen liiketulos paranee verrattuna vuoteen 2023.

Junamatkustuksen suosio kasvoi vuoden 2023 aikana ennätystasolle. Arkipäivien liike- ja työmatkustaminen sekä vapaa-ajan matkustaminen kasvoivat, ja kaukoliikenteen matkamäärien arvioidaan kasvavan edelleen vuoden 2024 aikana.

Suomen raskaan teollisuuden heikentynyt suhdanne on pienentänyt tavaraliikenteen rautatiekuljetusten volyymeja vuoden 2023 toisesta neljänneksestä lähtien. Tavaraliikenteen rautatiekuljetusten volyymien odotetaan jäävän edelleen normaalia matalammalle tasolle. VR arvioi, että kuljetusten volyymit kasvavat vuonna 2024 verrattuna edelliseen vuoteen erityisesti vuoden toisella puoliskolla. Rautatiekuljetusten hintatason odotetaan nousevan vuonna 2024 verrattuna edelliseen vuoteen.

Kaupunkiliikenteessä ennen pandemiaa solmittujen pitkäaikaisten sopimusten negatiivisten vaikutusten kannattavuuteen odotetaan jatkuvan. Tehostamistoimenpiteillä ja sopimusportfolion uudistamisella pyritään kaupunkiliikenteen kannattavuuden parantamiseen, mutta kannattavuushaasteiden odotetaan jatkuvan.

Tämä pörssitiedote on kooste VR Groupin tammi-maaliskuun 2024 liiketoimintakatsauksesta. Katsaus kokonaisuudessaan on saatavissa tämän koosteen liitteenä.

VR-Yhtymä Oyj

Lisätietoja: 
VR Group mediadesk
viestinta(a)vr.fi
puh. 029 434 7123

Yhteyshenkilöt

Tietoja julkaisijasta VR-Yhtymä Oyj

Me VR:llä vauhditamme tulevaisuuden vastuullista liikennettä. Olemme Suomen valtion omistama matkustuksen, logistiikan ja kunnossapidon palveluyritys, joka kasvattaa hiilineutraalin raide- ja kaupunkiliikenteen suosiota. Huolehdimme arjen sujuvista matkoista Suomessa ja Ruotsissa sekä toimimme teollisuuden tukijalkana kotimaan logistiikassa. Vuonna 2023 kyydissämme tehtiin 15,1 miljoonaa kaukoliikenteen matkaa ja kuljetimme rautateitse 23,4 miljoonaa tonnia tavaraa. Liikevaihtomme oli 1 224,1 miljoonaa euroa ja työllistimme yli 9 100 rautaista ammattilaista. Lisätietoja: https://www.vrgroup.fi/

Liitteet

VR-etusivu VR Transpoint -etusivu VR FleetCare -etusivu VR Group -etusivu