VR Groupin tilinpäätöstiedote 1.1. –31.12.2022

VR-Yhtymä Oyj, tilinpäätöstiedote, 7.3.2023 klo 9.00

VR Groupin tilinpäätöstiedote 1.1. –31.12.2022  

Korkea energian hinta ja idänliikenteen loppuminen painoivat tulosta, uusi strategia tähtää tulosparannukseen


VR Groupin liikevaihto, kaukoliikenteen matkamäärät ja logistiikan volyymit pysyivät viimeisellä vuosineljänneksellä samalla tasolla kuin edelliselläkin kvartaalilla. Koko vuoden osalta liikevaihto kasvoi 32,1 % ja vertailukelpoinen liikevoitto oli 6,0 miljoonaa euroa, eli 0,5 % liikevaihdosta. VR Group tavoittelee uudella strategiallaan 250 miljoonan euron tulosparannustoimenpiteitä vuoden 2027 loppuun mennessä kilpailukykymme varmistamiseksi ja investointien rahoittamiseksi.

Loka–joulukuu 2022 lyhyesti:

 • Konsernin liikevaihto kasvoi 43,1 % ja oli 327,6 (229,0) miljoonaa euroa.
 • Konsernin liikevaihto ilman Ruotsin yrityshankinnan vaikutusta kasvoi 11,5 % ja oli 255,2 (229,0) miljoonaa euroa.
 • Vertailukelpoinen liikevoitto oli 0,1 (–1,7) miljoonaa euroa eli 0,0 % (–0,8 %) liikevaihdosta.
 • Liikevoitto oli –19,9 (–12,3) miljoonaa euroa eli –6,1 % (–5,4 %) liikevaihdosta.
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 76,2 (58,7) miljoonaa euroa.
 • Matkamäärät kasvoivat loka-joulukuussa 28,2 % kaukoliikenteen junissa, joissa tehtiin 3,8 (2,9) miljoonaa matkaa.
 • VR Transpointin rautatiekuljetusten volyymit laskivat –23,1 % ja olivat 7,4 (9,6) miljoonaa tonnia.
 • Lokakuussa päätettiin 20 sähkömoottorijunan hankinnasta Stadler Bussnang AG:ltä 250 miljoonalla eurolla.
 • Uuden strategian mukainen liiketoimintarakenne tuli voimaan vuoden 2023 alusta. 

Tammi–joulukuu 2022 lyhyesti:

 • Konsernin liikevaihto kasvoi 32,1 % ja oli 1 107,0 (838,3) miljoonaa euroa.
 • Konsernin liikevaihto ilman Ruotsin yrityshankinnan vaikutusta kasvoi 14,0 % ja oli 956,0 (838,3) miljoonaa euroa.
 • Vertailukelpoinen liikevoitto oli 6,0 (–14,1) miljoonaa euroa eli 0,5 % (–1,7 %) liikevaihdosta.
 • Liikevoitto oli –58,4 (–22,7) miljoonaa euroa eli –5,3 % (–2,7 %) liikevaihdosta.
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 179,9 (138,1) miljoonaa euroa.
 • Matkamäärät kasvoivat 55,7 % edellisvuodesta kaukoliikenteen junissa, joissa tehtiin 13,2 (8,5) miljoonaa matkaa.
 • VR Transpointin rautatiekuljetusten volyymit laskivat –20,5 % ja olivat 29,7 (37,4) miljoonaa tonnia.
 • VR-Yhtymä osti ruotsalaisen bussi- ja raideoperaattori Arriva Sverigen. Yrityskauppa toteutui 1.7.2022 ja yhtiön nimi muutettiin VR Sverige AB:ksi.
 • Venäjän hyökkäyssodan takia konserni luopui idän liiketoiminnoista vuoden 2022 aikana

Avainluvut

10-12/2022

10-12/2021

1-12/2022

1-12/2021

Liikevaihto, M€

327,6

229,0

1 107,0

838,3

Vertailukelpoinen liiketulos, M€

0,1

-1,7

6,0

-14,1

% liikevaihdosta

0,0

-0,8

0,5

-1,7

Liiketulos, M€

-19,9

-12,3

-58,4

-22,7

% liikevaihdosta

-6,1

-5,4

-5,3

-2,7

Tilikauden voitto, M€

-23,8

-7,2

-47,4

-13,7

 

 

 

 

 

Liiketoiminnan rahavirta, M€

76,2

58,7

179,9

138,1

Investoinnit, M€

95,7

49,5

219,8

168,8

 

 

 

 

 

Sijoitettu pääoma kauden

lopussa, M€

1 862,5

1 583,1

1 862,5

1 583,1

Vertailukelpoinen sijoitetun pääoman tuotto, %

-0,2

0,1

2,0

0,0

Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), %

-1,3

-0,5

-1,6

-0,5

 

 

 

 

 

Korollinen nettovelka kauden lopussa, M€

341,9

238,1

341,9

238,1

Velkaantumisaste

27,4

18,6

27,4

18,6

 

 

 

 

 

Henkilöstö keskimäärin

7 994

5 593

6 846

5 620

Tässä tiedotteessa esitetyt tilinpäätösluvut perustuvat yhtiön tilintarkastettuun tilinpäätökseen. Tilintarkastuskertomus on annettu 6.3.2023.

Toimitusjohtaja Elisa Markula: 

“Viimeisellä kvartaalilla VR Groupin liikevaihto kasvoi 43 %. Liikevaihdon kasvua tukivat erityisesti kaukoliikenteen matkamäärien kasvu, hinnoittelumuutokset korkean energian hinnan takia sekä VR:n laajentuminen Ruotsiin yrityshankinnan myötä. Idänliikenteen alasajolla oli negatiivinen vaikutus liikevaihtoon. Vertailukelpoinen liiketulos oli heikko ja lähellä nollaa korkean energian hinnan, yleisen inflaation sekä idänliikenteen alasajon vaikutuksesta. 

Kaukoliikenne ja lähiliikenne kehittyivät suotuisasti suhteessa pandemiaa edeltäneeseen tasoon. Kaukoliikenteen matkamäärät nousivat ja olivat 2 prosenttia alle pandemiaa edeltäneen tason. Kaukoliikenne on painottunut merkittävästi viikonloppu- ja vapaa-ajan matkustamiseen. VR:n lähiliikenteessä matkamäärät kehittyivät suotuisasti verrattuna alkuvuoteen ja olivat vain 2 prosenttia vähemmän kuin ennen pandemiaa. Myös lähiliikenne painottui kaukoliikenteen tapaan enemmän vapaa-ajan matkustamiseen. 
 
Tavaraliikenteessä kuljetusvolyymi oli noin 20 prosenttia edellisvuotta alempi, mihin vaikutti suunniteltu luopuminen idänliikenteestä. VR:n idän tavaraliikenne lakkasi kokonaan vuoden loppuun mennessä. Kotimaan tavaraliikenteessä kuljetusten kysyntä on kasvanut, mikä korvaa osan idänliikenteen volyymista. Kasvua ovat vauhdittaneet erityisesti raakapuun kohonneet kuljetusmäärät kotimaassa, jotka kasvoivat 8,7 % kolmanteen neljännekseen nähden.  

Kaukoliikenteen matkanaikainen asiakkaiden suositteluindeksi pysyi hyvällä tasolla (NPS 39) myös neljännellä kvartaalilla. Aikaisin alkaneista talviolosuhteista huolimatta kaukoliikenteen täsmällisyys pysyi viimeisellä vuosineljänneksellä samalla tasolla kuin edellisellä kvartaalilla, radasta johtuvien syiden ollen 41 prosenttia kaikista myöhästymisistä. 

Katsauskaudella jatkoimme kalustoinvestointeja kalustomme ikääntymisen vuoksi. Lokakuussa teimme päätöksen hankkia 20 uutta lähijunayksikköä Stadlerilta noin 250 miljoonalla eurolla. 

Toimintaympäristön haasteet vaikuttivat kolmatta vuotta negatiivisesti VR:n liiketoimintaan korkean energian hinnan, kiihtyvän inflaation, alkuvuoden pandemian vaikutusten sekä Venäjän hyökkäyssodan Ukrainaan muodossa. Henkilöliikenne Helsingin ja Pietarin välillä Allegro-junilla keskeytettiin ja idän tavaraliikenteestä irtauduttiin kokonaan. Tavaraliikenteessä kuljetusmäärien vähentymistä pystyttiin osittain paikkaamaan lisääntyneillä kotimaan kuljetuksilla. Lisäksi inflaation kiihtymisen myötä kohonneet öljyn ja sähkön hinnat korottivat tuotantokustannuksia yhtiön kannattavuutta heikentävästi. 

Haemme uudistetun strategiamme mukaisesti tulosparannusta, joka mahdollistaa miljardin euron kalustoinvestointiemme rahoituksen ja varmistaa kilpailukykymme myös tulevaisuudessa. Tavoittelemme vuoden 2027 loppuun mennessä 250 MEUR edestä tulosparannustoimenpiteitä, joilla katamme inflaatiosta syntyvää lisäkustannusta ja parannamme yhtiön kannattavuutta, samalla kun jatkamme investointejamme asiakaskokemuksen jatkuvaan parantamiseen. Toimenpiteet sisältävät lisämyyntiä, kaupallisten mallien kehittämistä sekä kustannustehokkuuden parantamista mm. toimintamalleja virtaviivaistamalla ja hankintaa tehostamalla.

Haluan lämpimästi kiittää henkilöstöämme vahvasta sitoutumisesta yhteisten tavoitteidemme saavuttamiseen ja jatkuvaan asiakaskokemuksen parantamiseen kuluneen vuoden aikana vallinneissa haastavissa olosuhteissa.”

Alkaneen vuoden näkymät: 

VR Group odottaa, että vuoden 2023 vertailukelpoinen liikevoitto paranee verrattuna vuoteen 2022.

Suomessa yleistä taloustilannetta synkentävät korkea inflaatio, kohonnut energian hinta, korkotason nousu sekä kuluttajien heikko luottamus talouteen. Taustalla vaikuttavat Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa ja maailmanpoliittinen epävarmuus. Taloustilanne heijastuu merkittävällä tavalla VR Groupin liiketoimintaan, kannattavuuteen ja lähiajan näkymiin. Erityisesti sähköenergian korkea hintataso vaikuttaa negatiivisesti VR Groupin kannattavuuteen. 

VR Group irtautui idän tavaraliikenteestä kokonaan vuonna 2022 Venäjän hyökkäyssodan seurauksena, mikä laskee rautatielogistiikan kuljetusmääriä kokonaisuutena kuluvana vuonna. VR Group odottaa, että kotimaan kuljetusten volyymit kasvavat, erityisesti raakapuukuljetusten osalta. Tähän vaikuttavat myös uudet metsäteollisuuden investoinnit, kuten käyttöön otettava Kemin biotuotetehdas. Yleinen talouskehitys heijastuu kotimaan teollisuuteen ja siten kuljetustarpeeseen ja -määriin. 

Junamatkustus on elpynyt, kun koronapandemia on hellittänyt. Pandemia on kuitenkin muuttanut työssäkäyntiä ja siten myös ihmisten liikkumista. Etätyö on yleistynyt, ja matkustus on ollut vapaa-aikapainotteista. Kaukoliikenteen matkamäärien odotetaan nousevan kokonaisuutena viime vuodesta. Nousu painottuu alkuvuoteen, sillä pandemia heikensi matkamääriä vuonna 2022 erityisesti vuoden alussa. VR Group on siirtänyt vuoden neljää ensimmäistä kuukautta koskevan joukkoliikenteen tilapäisen alv-alennuksen täysimääräisesti lipunhintoihin. Ruotsin kaupunkiliikenteessä liikevaihto ja kannattavuus laskevat vuodesta 2022, koska osa nykyisistä sopimuksista päättyy ja seuraava uusi sopimus alkaa vasta vuoden 2023 lopussa. 

Suomen eduskuntavaalit ja tuleva hallitusohjelma vaikuttavat raideliikenteen toimintaedellytyksiin. Panostukset valtion rataverkon kuntoon ja kapasiteettiin ovat edellytys ympäristöystävällisen raideliikenteen kasvulle. Alueelliseen ostoliikenteeseen, jossa yhteiskunnan tukema liikenne kilpailutetaan, VR Group on ehdottanut julkista kalustoyhtiötä. Kauko- ja tavaraliikenteessä eniten etua asiakkaalle ja yhteiskunnalle tuo Suomessa jo käytössä oleva kilpailumalli (Open Access), jossa operaattorit kilpailevat markkinaehtoisesti omalla kalustollaan ja valitsemillaan yhteysväleillä.

Tämä tiedote on tiivistelmä VR-Yhtymä Oyj:n 1.1.–31.12.2022 tilinpäätöstiedotteesta. Kokonaisuudessaan tilinpäätöstiedote on tämän tiedotteen liitteenä.  

VR-Yhtymä Oyj 
Hallitus 

Lisätietoja:
VR Groupin mediadeski, puh. 029 434 7123

Tietoja julkaisijasta VR-Yhtymä Oyj

Olemme matkustuksen, logistiikan ja kunnossapidon vastuullinen palveluyritys, joka luo edelläkävijänä liikkumisen tulevaisuutta Suomessa ja Pohjoismaiden lähimarkkinoilla. Huolehdimme arjen sujuvista matkoista ja kuljetuksista vankalla 160 vuoden kokemuksella. Samalla kun pidämme yhteiskunnan liikkeessä, kasvatamme sähköisen raide- ja kaupunkiliikenteen suosiota. Näin lisäämme hyvinvointia ja kuljetamme kohti hiilineutraalia huomista. 

Yrityksemme on Suomen valtion omistama. Vuonna 2021 liikevaihtomme oli 838,3 miljoonaa euroa ja palveluksessamme työskenteli 5 620 rautaista ammattilaista. Kyydissämme tehtiin 83,9 miljoonaa matkaa ja kuljetettiin 42,7 miljoonaa tonnia tavaraa. Lisäksi laajennuimme 1.7.2022 Ruotsiin, jossa tytäryhtiömme VR Sverigen liikevaihto on yli 300 miljoonaa euroa ja matkamäärä noin 110 miljoonaa vuosittain. Samalla saimme 3 200 uutta kollegaa.  

Haemme aktiivisesti kasvua ja tähtäämme kaikessa toiminnassamme huipulle. Mitä paremmin me onnistumme, sitä enemmän yhteiskunta ympärillämme hyötyy – olemme yhteisellä matkalla maailman parhaaksi. Lisätietoja: https://www.vrgroup.fi

Liitteet

VR-etusivu VR Transpoint -etusivu VR FleetCare -etusivu VR Group -etusivu