VR Groupin tulos parani loppuvuonna – 100 miljoonan euron osinko valtiolle

•    Konsernin liikevoitto oli 65,4 (90,4) miljoonaa euroa. Konsernin vertailukelpoinen liikevaihto laski 7,5 prosenttia.
•    VR-Yhtymä Oy:n hallitus esittää 100 miljoonan euron osinkoa valtiolle.
•    VR Group maksoi vuonna 2015 yli 460 miljoonaa euroa erilaisina veroina ja veroluonteisina maksuina.

− Kiristynyt kilpailutilanne näkyi konsernin liikevaihdon laskuna. Tehostamistoimien ansiosta sekä VR Transpoint että VR Track säilyttivät hyvän kannattavuuden. Junalippujen hintakampanjat ja erityisesti helmikuun 2016 hinnoittelu-uudistus ovat kääntäneet matkustajamäärät kasvuun, toimitusjohtaja Mikael Aro kertoo.

VR Group merkittävä osingon- ja veronmaksaja

VR Group on merkittävä työllistäjä. Henkilöstöä on yli 8 600, joista noin 8 100 työskentelee Suomessa. Yritys maksaa vuosittain lähes 462 miljoonaa euroa osinkona ja erilaisina veroina, lupamaksuina ja työnantajamaksuina. Tämä summa koostuu muun muassa palkkaveroista noin 125 miljoonaa euroa, työnantajamaksuista yli 95 miljoonaa euroa sekä rataveroista ja -maksuista että energiaveroista lähes 59 miljoonaa euroa. Vuonna 2015 VR Group maksoi 100 miljoonaa euroa osinkoa valtiolle.

Tulosparannus toimintaa tehostamalla

Vuosi 2015 oli VR Groupille toiminnan tehostamisen vuosi. Kokonaisuutena vuosi 2015 oli VR Groupille tyydyttävä liikevaihdon selvästä laskusta huolimatta. Vertailukelpoinen liikevaihto laski edellisvuodesta kaikissa liiketoiminnoissa, voimakkaimmin matkustajaliikenteen kaukoliikenteessä. Liiketoiminnan tulos pystyttiin pitämään edellisvuoden tasolla sekä VR Transpointissa että VR Trackissa kustannustehokkuuden ansiosta.

Konsernin liikevaihto vuonna 2015 oli 1 231,4 miljoonaa euroa (1 367,2 milj. euroa vuonna 2014) ja laski edellisvuodesta 9,9 prosenttia. Vertailukelpoisuutta vuoteen 2014 vaikeuttaa liikenteenohjauspalveluja tuottavan Finrail Oy:n 1.1.2015 tapahtunut irtautuminen konsernista. Vertailukelpoinen liikevaihto laski 7,5 prosenttia vuodesta 2014.

Konsernin liikevoitto oli 65,4 miljoonaa euroa (90,4 milj. euroa) ja tilikauden voitto 50,0 miljoonaa euroa (67,6 milj. euroa). Tilikauden liikevoittoon sisältyy omaisuuden myyntivoittoja, joiden vaikutus liikevoittoon oli 23,3 miljoonaa euroa (23,9 milj. euroa). Kertaluontoisista eristä puhdistettu operatiivinen liikevoitto heikkeni vuodesta 2014 lähinnä laskeneen liikevaihdon vuoksi.

Kova kilpailu vaikutti VR:n matkustajaliikenteen tulokseen

Joukkoliikenteen kiristynyt hintakilpailu pienensi matkustajaliikenteen liikevaihtoa ja heikensi kannattavuutta. VR:n matkustajaliikenteen liikevaihto jäi alle edellisen vuoden toteuman. Liikevaihto oli 534,8 miljoonaa euroa (566,3 milj. euroa). Se laski vuoden aikana 5,6 prosenttia, johon sisältyy junaliikenteen liikevaihdon laskua 7,0 prosenttia ja linja-autoliikenteen laskua 2,3 prosenttia.

Onnistuneiden myyntikampanjoiden ansiosta kotimaan kaukojunien matkustajamäärien alkuvuoden lasku pystyttiin pysäyttämään kesän aikana. Eniten laskua tapahtui Venäjän liikenteen matkustajamäärissä, lähes 20 prosenttia. Vuoden aikana julkistettiin tavoite hintojen laskemiseksi. Hinnan laskun mahdollistamiseksi aloitetun tehokkuusohjelman vaikutus näkyi jo loppuvuodesta kustannuksissa, vaikutus näkyy kuitenkin täysimääräisesti vasta vuonna 2017.

Lähiliikenteen tehostamisohjelman vaikutukset näkyvät selvästi jo vuoden 2015 tuloksessa. Samalla lähiliikenteen matkustajamäärät ovat kasvussa erityisesti Kehäradan valmistuttua.

Matkustajaliikenteen tulos oli 9,9 miljoonaa euroa (32,8 milj. euroa). Matkustajaliikenteessä tehtiin 111,1 miljoonaa matkaa vuonna 2015, kasvua vuoteen 2014 verrattuna oli 3,7 prosenttia. Junaliikenteen matkat (76,0 miljoonaa matkaa) kasvoivat edellisvuodesta 6,1 prosenttia, autoliikenteen matkat (35,2 miljoonaa matkaa) laskivat 1,2 prosenttia. Ravintolapalveluita junissa ja asemilla tarjoavan Avecran liikevaihto nousi 4,9 prosenttia ja oli 34,4 miljoonaa euroa (32,8 milj. euroa). Kaukoliikenteen täsmällisyys vuonna 2015 oli 87,2 prosenttia (87,8 %) ja lähiliikenteen 94,7 prosenttia (93,7 %).

VR Transpointin liikevoitto kasvoi

VR Transpointin kuljetukset koostuvat lähes kokonaan kemiallisen ja mekaanisen metsäteollisuuden sekä metalli-, kemian- ja rakennusteollisuuden raaka-aineista ja tuotteista. VR Transpointin kokonaiskuljetukset vuonna 2015 laskivat 9,1 prosenttia edellisen vuoden tasosta ja olivat 38,4 miljoonaa tonnia (42,2 miljoonaa tonnia). Laskevista volyymeista huolimatta VR Transpointin rautatielogistiikka säilytti tulostasonsa toiminnan operatiivisen tehostamisen myötä.

VR Transpointin liikevaihto oli 380,5 miljoonaa euroa ja laski 12,6 prosenttia vuodesta 2014 (435,3 milj. euroa). Rautatielogistiikan liikevaihto laski 12,3 prosenttia ja autoliikenteen liikevaihto 13,5 prosenttia edellisvuoteen verrattuna (Unkarin liiketoiminta on huomioitu luvuissa kesäkuuhun 2015 asti). VR Transpointin liikevoitto oli 27,0 miljoonaa euroa (24,9 milj. euroa). Rautatielogistiikan täsmällisyys säilyi hyvällä tasolla vuonna 2015 ja oli 93,1 prosenttia (93,2). Tavaraliikenteen täsmällisyystavoite oli 90 prosenttia 30 minuutin toleranssilla.

VR Trackin liikevaihto kasvoi Ruotsissa

VR Trackin liikevoitto oli 18,1 miljoonaa euroa (17,3 milj. euroa). VR Trackin liikevaihto laski 4,3 prosenttia edellisvuoteen verrattuna ja oli 300,5 miljoonaa euroa (314,0 milj. euroa). Liikevaihto laski erityisesti rakentamisen liiketoiminnassa Suomessa, mutta kasvoi voimakkaasti Ruotsin kunnossapitoliiketoiminnassa. Lasku Suomessa johtui pääosin valtion radanpidon rahoituksen vähentymisestä sekä kiristyneestä kilpailusta. Ruotsin radanpidon rahoituksen kasvu myötävaikutti liikevaihdon kasvuun Ruotsissa. Liikevaihdon laskusta huolimatta VR Track pystyi pitämään tuloksensa vuoden 2014 tasolla.

Investoinnit ja kalustohankinnat

Konsernin kokonaisinvestoinnit vuonna 2015 olivat 119,8 miljoonaa euroa (169,0 milj. euroa). Kokonaisinvestoinneista leasingsopimusten osuus on 29,8 miljoonaa euroa. Investoinnit junakalustoon olivat 70,6 miljoonaa euroa (102,9 milj. euroa). IT-investointeja oli 15,5 miljoonaa euroa (21,2 milj. euroa) ja kiinteistöihin kohdistuvia investointeja 17,6 miljoonaa euroa (15,4 milj. euroa).

Tärkeimmät investointikohteet olivat matkustajaliikenteen uudet ohjaus- ja makuuvaunut sekä VR Transpointin kalusto. Uusien sähkövetureiden vaikutus vuoden 2015 investointeihin oli vielä melko pieni, mutta sen vaikutus kasvaa voimakkaasti lähivuosina. Muut investointimenot olivat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja.

Hallitus esittää 100 miljoonan euron osinkoa

Konsernin rahoitusasema on edelleen vahva. Tulevien kalustoinvestointien rahoitus ja osingonmaksu tulevat lähivuosina pienentämään kassavaroja. Konsernin omavaraisuusaste oli vuoden 2015 lopussa 72,6 prosenttia ja ilman pitkäaikaisia leasing-vastuita 83,5 prosenttia.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että VR-Yhtymä Oy jakaa osinkoa päättyneeltä tilikaudelta 100 miljoonaa euroa valtiolle. Konsernin emoyhtiön jakokelpoiset varat vuoden 2015 lopussa olivat 199 miljoonaa euroa.

Hallituksen toimintakertomus 2015

VR Groupin keskeiset tunnusluvut


VR-etusivu VR Transpoint -etusivu VR FleetCare -etusivu VR Group -etusivu