VR Groupin vuoden 2019 liikevoitto erinomainen – raideliikenteen suosio ennätystasolla

Tammi-joulukuu 2019 lyhyesti:

  • Konsernin vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 1,2 prosenttia 988,4 (976,4) miljoonaan euroon. Konsernin raportoitu liikevaihto laski 22,6 prosenttia 988,4 (1 276,6) miljoonaan euroon johtuen VR Trackin myynnistä vuoden 2019 alussa.
  • Vertailukelpoinen liikevoitto, eli liikevoitto ilman VR Trackin liittyviä eriä ja myyntivoittoja, kasvoi 29 prosenttia ja oli 93,8 (72,8) miljoonaa euroa. Konsernin raportoitu liikevoitto oli 301,4 (151,7) miljoonaa euroa.
  • Kaukoliikenteen junissa matkustus kasvoi 10 prosenttia ja junissa tehtiin 14,9 (13,6) miljoonaa matkaa.
  • VR Transpointin rautatiekuljetusten volyymi laski 6,4 prosenttia 36,9 (39,4) miljoonaan tonniin.
  • VR Group voitti vuoden aikana useita kilpailutuksia, mm. Tampereen raitiotieliikenteen operoinnin ja HKL:n metrojunien peruskorjauksen.
  • Panostusta tulevaisuuteen tuettiin merkittävällä uusilla investointihankkeilla.
  • Hallituksen osinkoesitys 350 miljoonaa euroa.

Toimitusjohtaja Rolf Jansson:

"Vuonna 2019 liiketoiminnoistamme matkustajaliikenne kasvoi voimakkaasti jo kolmatta vuotta peräkkäin. Erityisen merkillepantavaa on, että matkustajajunaliikenteen markkinaosuus suhteessa muihin kuljetusmuotoihin nousi 6,2 prosenttiin. Toisaalta heikkenevä talouskehitys vaikutti negatiivisesti tavaraliikenteen volyymeihin, mikä heijastui VR Transpointin suorituskykyyn. 

Vuonna 2019 konsernin rakennetta selkeytettiin tukemaan toimintamme tarkoitusta eli ihmisten ja rahdin liikuttamista asiakaslähtöisillä ratkaisuilla. Vuoden alussa luovuimme raideinfraan keskittyvästä VR Trackistä, joka myytiin norjalaiselle NRC Groupille, ja yhtiöitimme kunnossapitoyksikkömme luomaan konsernille uutta kasvua. Uusi yhtiö, VR FleetCare, voitti toukokuussa Helsingin kaupungin liikennelaitoksen (HKL) metrojunien peruskorjauksen kilpailutuksen. Konsernille strategisesti merkittävä oli myös voitto Tampereen raitiotieliikenteen operoinnin kilpailutuksessa.

Konsernin vuoden 2019 vertailukelpoinen liikevaihto oli 988,4 (976,4) miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen ja myyntivoitoista oikaistu liikevoitto nousi 93,8 (72,8) miljoonaan euroon. Vuoden 2018 vertailukelpoisista luvuista on poistettu VR Trackin vaikutus ja muut myyntivoitot.

Jatkoimme myös merkittävää investointiohjelmaamme tulevan kasvun tueksi. Investointitasomme oli historiallisen korkea, 199 miljoonaa euroa. Uusia sähkövetureita on nyt toimitettu 25 kappaletta yhteensä 80 veturin hankinnasta. Huhtikuussa teimme hankintapäätöksen 60 modernista ja vähäpäästöisestä dieselveturista tavaraliikenteen tarpeisiin ratapihoille ja sähköistämättömille rataosille sekä käynnistimme uusien sähkövetoisten lähiliikennejunien hankinnan. 

Vastuullisuuden merkitys korostuu VR Groupin strategiassa, ja se yhdistää teemana kaikkia liiketoimintoja. Olemme vahvasti mukana ilmastonmuutoksen torjunnassa. VR:n matkustajaliikenteen junista 95 % kulkee puhtaasti vesivoimalla tuotetulla sähköllä. Tavaraliikenteessä sähkövedon osuus on hyvällä 79 % tasolla. Myös linja-autoliikenteessä investoimme 30 uuteen sähköbussiin Pohjolan Liikenteelle HSL:n alueelle. Lisääntyvä ympäristötietoisuus kasvattaa junaliikenteen suosiota kokonaisuudessaan. 

Junaliikenteen markkinaosuus henkilöliikenteessä suhteessa muihin kuljetusmuotoihin jatkoi kasvuaan ja saavutti historiallisen 6,2 prosentin tason. Arvioimme markkinaosuuden kasvun jatkuvan tulevina vuosina kohti 10 prosenttia, mikäli pitkäjänteiset infrainvestoinnit toteutuvat. Junaliikenteen markkinaosuuden kasvu hyödyttää suoraan ympäristöä, sillä liikenteen päästöistä junaliikenteen osuus on vain noin 1 %.

Vuonna 2020 jatkamme VR Groupin toiminnan tehokkuuden ja laadun jatkuvaa parantamista ja haemme kasvua palveluja kehittämällä ja laajentamalla. Lisäksi tutkimme kasvumahdollisuuksia myös maantieteellisen laajentumisen osalta.”

Merkittävät tilikauden päättymisen jälkeiset tapahtumat

VR Group jätti 5.2.2020 tarjouksen HSL-lähijunaliikenteen järjestämistä koskevassa kilpailutuksessa. Kilpailutettu liikenne alkaa kesäkuussa 2021.

VR Group osallistui NRC Groupin osakeantiin 12.2.2020 omistusosuutensa suhteessa 12,7 miljoonalla eurolla.

Näkymät tilikaudelle 2020

VR Group odottaa liiketoimintansa volyymin kasvavan kuluvan vuoden aikana. Yhtiö näkee kasvuvaraa sekä orgaanisesti lisätyn kapasiteetin ja tarjottavien uusien palveluiden kautta että tutkimalla uusia maantieteellisiä kasvualueita.

Matkustajaraideliikenteen kasvua tukevat kaupungistuminen ja ilmastotietoisuuden lisääntyminen. Kaupunkibussiliikenteessä yhtiö on ollut menestyksekäs tuoreissa kilpailutuksissa, joiden liikennöinti käynnistyy 2020 aikana. Raidelogistiikassa kysyntä näyttää toipuneen edellisen vuoden lopun tilanteesta, vaikkakin talouskehitykseen liittyy epävarmuutta, ja kunnossapitotoiminnassa yhtiö on voittanut ulkoisia kilpailutuksia, joihin liittyvä toiminta käynnistyy vuoden 2020 aikana.

Viime vuosina käynnistetyt kalustoinvestoinnit lisäävät kuljetuskapasiteettia ja operoinnin luotettavuutta sekä matkustajaliikenteessä että rautatiekuljetuksissa. Myös panostusten digitaalisuuteen uskotaan vaikuttavan myönteisesti asiakaskysyntään ja -kokemukseen erityisesti matkustajaliikenteessä.

Vuosiraportin julkaiseminen

VR Groupin toimintakertomus ja tilinpäätös, selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkka- ja palkkioselvitys on julkaistu tänään verkkosivuilla osoitteessa https://2019.vrgroupraportti.fi/fi/

Tunnusluvut

VR-konserni, keskeiset tunnusluvut

1-12/2019

1-12/2018

 

 

 

Liikevaihto (milj. euroa)

988,4

1 276,6

Vertailukelpoinen liikevaihto (milj. euroa)

988,4

976,4

Liikevoitto (milj. euroa)

301,4

151,7

Vertailukelpoinen liikevoitto (milj. euroa)

93,8

72,8

Tulos ennen veroja (milj. euroa)

271,6

139,3

Tilikauden tulos (milj. euroa)

249,2

110,9

Liiketoiminnan rahavirta (milj. euroa)

196,5

179,7

Rahavirta ennen rahoituseriä (milj. euroa)

224,6

159,7

Osinko ja pääomanpalautus (1)

350

123

Oma pääoma yhteensä (milj. euroa)

1 334,5

1 233,4

Korolliset nettovelat (milj. euroa)

-6,5

21,3

Sijoitetun pääoman tuotto, %

17,5

10,4

Oman pääoman tuotto, %

18,6

9,3

Omavaraisuusaste, %

69,3

68,1

Nettovelkaantumisaste, %

-0,5

1,7

 

 

 

Matkustajaliikenteen matkat (milj.)

135,7

128,8

* Kaukoliikenne

14,9

13,6

* Lähiliikenne

77,9

73,9

* Pohjolan Liikenne

42,9

41,4

Junaliikenteen henkilökilometrit (milj.)

4 924

4 535

VR Transpointin tonnit (milj.)

41,8

44,4

* Rautatiekuljetukset

36,9

39,4

* Maantiekuljetukset

4,9

5,0

Henkilöstö, keskimäärin

6 062

7 573

(1)   2019: osinkoesitys

   

VR-etusivu VR Transpoint -etusivu VR FleetCare -etusivu VR Group -etusivu