VR Groupin ylimääräisen yhtiökokouksen päätös osingonmaksusta vuodelta 2019

VR-Yhtymä Oy:n 8. syyskuuta 2020 Helsingissä pidetty ylimääräinen yhtiökokous on päättänyt, että vuodelta 2019 jaetaan osinkoa enintään 100 miljoonaa euroa aiemmin ilmoitetun yhteensä 350 miljoonan euron sijaan. Yhteissumma 350 miljoonaa muodostui osingosta (100 miljoonaa) ja pääomanpalautuksista (250 miljoonaa). VR-Yhtymän osingonmaksukykyä tarkastellaan vielä uudestaan vuoden loppuun mennessä.

Koronakriisi käänsi kaukojunaliikenteen pitkään jatkuneen kasvun dramaattisesti keväällä. Vuosi alkoi lupaavasti matkamäärien kasvaessa, mutta epidemian vaikutukset tulivat selvästi näkyviin maaliskuun aikana. Kriisin seurauksena junien matkamäärät laskivat keväällä hetkellisesti jopa noin 90 prosenttia sekä VR:n kauko- että lähijunaliikenteessä, jonka jälkeen matkamääräkehitys kääntyi nousuun.

VR-Yhtymä Oy:n varsinainen yhtiökokous päätti 16.3.2020 jakaa yhtiön jakokelpoisista varoista 100 miljoonaa euroa osinkona ja 250 miljoonaa euroa pääomanpalautuksena, mutta velvoitti samalla Yhtymän hallituksen tarkastelemaan tilannetta alkavan koronapandemian valossa uudestaan syyskuussa 2020 ja tekemään tarvittaessa uuden esityksen yhtiökokoukselle.

Keväällä merkittävästi laskeneet matkamäärät johtivat siihen, että VR-Yhtymä käynnisti laajat konserninlaajuiset sopeuttamistoimenpiteet ja supisti kaukojunaliikennettä asteittain noin puoleen normaalista, mutta palautti liikenteen lähes normaaliksi kesäkuun puolivälissä. Venäjän-liikenne on ollut koronatilanteen vuoksi keskeytettynä maaliskuusta saakka. Lähiliikenne on kulkenut poikkeusajan lähes normaalilla kapasiteetilla. Matkamäärät ovat jääneet noin puoleen normaalista.

Tavaraliikenteeseen koronan vaikutukset ovat tähän asti jääneet vähäisiksi. Vaikutuksia on ollut havaittavissa etenkin kotimaan metalli- ja paperikuljetuksille. Idänliikenne on kokonaisuutena kehittynyt suotuisasti

Yhtiön hallitus tarkasteli tilannetta ja esitti sen perusteella ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että aiemmasta päätöksestä poiketen vuodelta 2019 maksettaisiin enintään 100 miljoonaa euroa osinkoa eikä lainkaan pääomanpalautusta.

Ylimääräinen yhtiökokous päätti 8.9.2020 hallituksen esityksen mukaisesti, että vuodelta 2019 maksetaan enintään 100 miljoonaa euroa osinkoa. Lisäksi päätettiin, että VR-Yhtymän hallitus arvioi osingonmaksukykyä yhtiön taloudellisen tilanteen kannalta uudelleen 31.12.2020 mennessä, minkä perusteella omistaja vahvistaa osingon määrän sekä päättää sen maksupäivästä.

Koronakriisi aiheuttaa merkittävää epävarmuutta VR Groupin tulevaisuuden näkymiin. Matkustajaliikenteeseen vaikuttaa pandemian kesto, mutta myös mahdolliset pidemmän aikavälin muutokset asiakaskäyttäytymisessä. Tavaraliikenne puolestaan on riippuvainen kriisin vaikutuksista talouskehitykseen.


VR-etusivu VR Transpoint -etusivu VR FleetCare -etusivu VR Group -etusivu