VR-Yhtymän hallintoneuvoston kannanotto joukkoliikenteen palvelutasoon

VR-Yhtymä Oy:n hallintoneuvoston antama julkilausuma 26.8.2015 pidetyssä ylimääräisessä kokouksessa:  

Joukkoliikenteen ostopalveluihin ja VR:n junaliikenteeseen kohdistuu merkittäviä leikkauspaineita. Hallintoneuvosto pitää välttämättömänä, että liikenne- ja viestintäministeriön johdolla markkinatilanteeseen ja ostopalveluihin kohdistuvien säästötoimien kokonaisvaikutukset selvitetään perusteellisesti. Hallintoneuvosto korostaa, että tämän työn pitää tapahtua liikenne- ja viestintäministeriön johdolla, koska ministeriöllä on kokonaisvastuu liikenteen järjestämisestä.

Hallintoneuvosto totesi, että liikennejärjestelmää ja joukkoliikennettä sen osana, pitää tarkastella kokonaisuutena. Liikennejärjestelmän toimivuus on myös poliittisen päätöksenteon ja julkisen vallan vastuulla. Hallintoneuvosto edellyttää, että junayhteyksien ja rataosien liikennöintiä vähentäviä toimenpiteitä ryhdytään tekemään vasta sen jälkeen, kun varmistetaan liikennejärjestelmän kytkeytyminen saumattomasti osaksi alueiden ja elinkeinoelämän kehittämistä. Tämän vuoksi on välttämätöntä varmistaa, että toimivien liikenneyhteyksien turvaamiseksi tehdään kokonaistarkastelu ja kokonaisarviointi liiketaloudellisen ja yhteiskunnallisen vastuun näkökulmasta. 

VR-Yhtymän hallintoneuvosto edellyttää eduskunnan valtiovarainvaliokunnan mietinnössä VaVM 37/2014 vp todetun mukaisesti, että palvelutaso-ohjausta vahvistetaan sekä koordinaatiota parannetaan, jotta joukkoliikenteen palvelut ovat kokonaisuutena paremmin yhteensopivia ja matkustajien tarpeita vastaavia. Hallintoneuvosto korostaa edelleen, että raideliikenne on olennainen perusta alueelliselle ja kansalliselle kilpailukyvylle ja muun muassa vientiteollisuuden toimintaedellytyksille.


VR-etusivu VR Transpoint -etusivu VR FleetCare -etusivu VR Group -etusivu