VR-Yhtymän lausunto LVM:n arviomuistioon − Henkilöjunaliikenteen palvelut 2030-luvulla

Yhteenveto

VR-Yhtymä Oyj (VR) kiittää mahdollisuudesta kommentoida arviomuistiota ja lausuu seuraavaa:

VR on sitoutunut edistämään kilpailua raideliikenteessä.

VR haluaa olla mukana rakentamassa Suomeen 2030-luvulle asiakaslähtöistä ja kestävää
raideliikennemarkkinaa, johon on syntynyt lisää kilpailua ja uusia palveluja niin markkinaehtoiseen liikenteeseen kuin ostoliikenteeseen. Tavoitetilassa matkustaja- ja tavaramäärät raiteilla ovat lisääntyneet ja uusia yhteyksiä on syntynyt ratakapasiteetin parantamisen sekä uusien investointien myötä.

Riittävät ja oikein kohdennetut infrainvestoinnit ovat edellytys LVM:n arviomuistion tavoitteille kasvattaa raideliikennemarkkinaa ja sen houkuttelevuutta sekä lisätä kilpailua Suomessa. Mikään kilpailumalli ei toimi, jos raideinfra ei ole kunnossa ja ratakapasiteetista on pulaa.

Raideliikennekilpailua edistetään nopeimmin kilpailuttamalla julkisesti alueellista ostoliikennettä ja lisäämällä ostoliikenteen rahoitusta. Joukkoliikennemarkkinan houkuttelevuuden näkökulmasta kilpailutettavaa potentiaalia on merkittävästi jäljellä paitsi alueellisessa junaliikenteessä myös raitiovaunu- ja metroliikenteessä.

Kunnille ja kuntayhtymille tulee mahdollistaa alueellisen ostoliikenteen järjestäminen työssäkäyntialueittain huomioiden kaikki joukkoliikenteen kulkumuodot kokonaisuutena.

Ostoliikenteeseen tulee perustaa julkinen ostoliikenteen kalustoyhtiö. VR:llä on valmius myydä
kalustoyhtiölle alueelliseen ostoliikenteeseen soveltuvaa kalustoa.

Kaupallisesti kannattavilla raideliikennemarkkinoilla kauko- ja tavaraliikenteessä kilpailun tulee antaa kehittyä markkinaehtoisesti Euroopassa yleisesti käytössä olevan vapaan kilpailun mallin mukaisesti. Tähän malliin tulee sitoutua pitkäjänteisesti yli hallituskausien, mikä takaa toimijoille vakaan investointiympäristön ja mahdollistaa markkinaehtoiset investoinnit.

Yhteiskunnan edun mukaista ei ole käyttää veroeuroja liikenteeseen tai kalustoon, joka järjestyy jo nyt markkinaehtoisesti.

Julkisen kalustoyhtiön ulottaminen ostoliikenteen lisäksi myös markkinaehtoiseen kauko- ja tavaraliikenteen kalustoon vaatisi kalustoyhtiöltä vuosittain noin 150 miljoonan euron kalustoinvestoinnit. Laaja kalustoyhtiömalli johtaisi näiden investointien lisäksi nykyisten kalustosynergioiden purkautumiseen ja useiden satojen miljoonien lisäinvestointitarpeeseen kauko- ja tavaraliikenteen kalustoon. Investointien lisäksi yhtiön tulisi varautua yli 100 miljoonan euron vuotuisiin kaluston kunnossapitokustannuksiin.

Henkilöjunaliikennettä Suomessa tulee kehittää Ruotsin mallin pohjalta. Ruotsin esimerkki raideliikenteen järjestämisestä alueellisiin kilpailutuksiin ja Open access -kilpailumalliin perustuen on osoittautunut pitkällä aikavälillä toimivimmaksi ratkaisuksi, jonka myötä Ruotsiin on syntynyt merkittävää kilpailua ja palveluntarjontaa.

Norjan korimalli ei sovellu Suomen henkilöjunaliikenteeseen. Korimalli on käytännössä osoittautunut toimimattomaksi ja kalliiksi veronmaksajille, eikä se ole tällä hetkellä käytössä yhdessäkään EU-maassa.

Korimallissa ilman julkista tukea toimiva markkinaehtoinen raideliikenne katoaisi kokonaan Suomessa. Samalla se käytännössä lakkauttaisi VR:n nykymuotoisen liiketoiminnan ja heikentäisi VR:n omistaja-arvoa.

VR pitää Kilpailu- ja kuluttajaviraston suosituksia henkilöjunaliikenteen järjestämisvaihtoehdoista hyvänä perustana raideliikenteen 2030 visiolle ja henkilöjunaliikenteen palvelujen kehittämisen tiekartalle alkavalla hallituskaudella.

Lue 17.5.2023 lausunto kokonaisuudessaan täältä


VR-etusivu VR Transpoint -etusivu VR FleetCare -etusivu VR Group -etusivu