VR-Yhtymän näkemykset Liikenne 12 -suunnitelmaan

Tiivistelmä

VR-Yhtymä Oy (VR) toteaa, että Liikenne 12 -suunnitelman raideliikennepainotus on oikeansuuntainen ja ympäristön sekä yhteiskunnan kannalta vastuullinen. Kasvavat junaliikenteen matkamäärät ja raiteilla kuljetetut tonnit edistävät vihreää siirtymää vähentämällä liikenteen päästöjä ja samalla kasvattaen liikennejärjestelmän kokonaisturvallisuutta.

Liikenne 12 -suunnitelman tavoitteeksi tulee asettaa raideliikenteen liikennemuotoosuuden kasvattaminen matkustajaliikenteessä 10 prosenttiin ja tavaraliikenteessä yli 30 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä. Suunnitelman rinnalle tarvitaan investointiohjelma, joka konkretisoi edellä mainitut tavoitteet.

Liikennepolitiikan, sääntelyn sekä valtion infrainvestointien tulee niin liikennöitsijöiden kuin niiden asiakkaidenkin näkökulmasta olla pitkäjänteisiä, ennustettavia ja yritysten kilpailukykyä myös kansainvälisesti tukevia.

Matkustajaliikenteen kasvun ensisijainen edellytys on kapasiteetin lisääminen pääyhteysväleillä, mikä mahdollistaa matka-aikojen nopeutuksen ja vuorotarjonnan kehittämisen.

Junaliikenteeseen tulee panostaa valtakunnallisen joukkoliikenneverkoston runkona, johon kestävien kaupunkiseutujen kevytraide- ja sähköbussiliikenne kytkeytyvät. Toimivat matkaketjut edellyttävät kunnossa olevaa rataverkkoa, sujuvia, esteettömiä liikenteen solmukohtia ja asemanseutujen kehittämistä mm. liityntäliikenteen tarpeisiin.

Ostoliikennettä raiteilla on syytä laajentaa ja ostorahoitustaso nostaa vähintään eurooppalaiselle keskitasolle. Alueellinen lähijunaliikenne edellyttää ensisijaisesti ratainfran kehittämistä, rahoituksen järjestämistä ja modernia, eri asiakastarpeet huomioivaa kalustoa.

Suomen elinkeinoelämän kilpailukykyä parannetaan rataverkkoa modernisoimalla – akselipainoja korottamalla, rataverkon sähköistämistä jatkamalla, ratapihoja kehittämällä ja välityskykyä sekä kaksoisraideosuuksia lisäämällä.

Liikenne 12 -suunnitelmassa tulisi vahvasti huomioida uusteollisuusinvestointien räätälöidyt infraratkaisut, joilla voidaan tukea ja parantaa teollisuuden suhteellista kilpailukykyä ja samalla edistää päästövähennystavoitteiden saavuttamista.

Digitalisaatio mahdollistaa liikenteen ja rataverkon ennakoivan hallinnan, suunnittelun ja kunnossapidon. Se vauhdittaa myös matkaketjujen ja liikenteen palvelujen syntymistä sekä logistiikkaketjujen asiakaslähtöistä optimointia kokonaisuutena.

Kaikki raideliikennettä edistävät hankkeet, niin valtakunnalliset kuin alueellisetkin, tukevat tavoitetta saavutettavasta, kestävästä ja tehokkaasta liikennejärjestelmästä.

Lue kokonaisuudessan VR-Yhtymän lausunto 23.2.2021 Liikenne 12 -suunnitelmaan


VR-etusivu VR Transpoint -etusivu VR FleetCare -etusivu VR Group -etusivu