VR:lle heikko tulos vuodelta 2009

Talouden taantuma Suomessa vaikutti voimakkaasti VR-konsernin vuoden 2009 tulokseen. Tavaraliikenteen kuljetusten jyrkän vähenemisen ja henkilöliikenteen kasvun pysähtymisen seurauksena konsernin tulos jäi heikoksi. Tilikauden liikevoitto vuodelta 2009 oli 28,9 miljoonaa euroa, kun se edellisvuonna oli 74,4 miljoonaa euroa. Liikevaihto oli 1 399,4 miljoonaa euroa, jossa on laskua edellisvuodesta 8,6 prosenttia. VR-konsernin hallitus esittää, että osinkoa ei jaeta vuodelta 2009. Vuodenvaihteessa VR-konsernin henkilöstön lakisääteinen eläkevakuutuskanta (VR Eläkesäätiön B-osasto) siirrettiin Vakuutusyhtiö Varmalle. Siirrosta syntyneellä ylijäämällä (13,1 M€) ei ollut vaikutusta VR-konsernin tulokseen, koska ylijäämä on siirretty VR Eläkesäätiöön jääneelle lisäeläketurvaa hoitavalle A-osastolle sen vakavaraisuuden kartuttamiseksi. Konsernin vuoden viimeisen vuosineljänneksen tulos oli edellisiä parempi. Viimeisen kvartaalin liikevaihto oli 385,8 (396,5) miljoonaa euroa ja liikevoitto 17,9 (6,2) miljoonaa euroa. Viimeisellä kvartaalilla näkyivät vuoden aikana tehtyjen säästötoimenpiteiden vaikutus sekä VR-Radan edellisvuotta parempi tulos. – Vaikka rahoitusasema säilyikin hyvänä vuonna 2009, ei nykyinen tulostaso riitä kattamaan tulevaisuuden välttämättömiä kalustoinvestointeja, VR:n toimitusjohtaja Mikael Aro kommentoi. VR:n logistiikkatoimintojen liiketappio 36,7 miljoonaa euroa Vuonna 2009 VR-konsernin tavaraliikenteen kuljetukset vähenivät noin neljänneksen edellisvuoteen verrattuna. VR-konsernin logistiikkatoimintojen liiketappio vuodelta 2009 oli 36,7 miljoonaa euroa. Junakuljetuksia hoitavan VR Cargon liiketappio oli 31,1 miljoonaa euroa. Vuoden lopulla tavaraliikenteen lasku tasaantui, mutta nopeaa nousua ei ole nähtävissä. Henkilöliikenteen kasvu pysähtyi ja tulos puolittui Junien henkilöliikenteen kasvu pysähtyi vuonna 2009 ja matkustajamäärät jäivät 3,4 prosenttia alle edellisvuoden. Junissa tehtiin viime vuonna noin 67,6 miljoonaa matkaa. Linja-autoliikenteessä tehtiin 18,5 miljoonaa matkaa, mikä oli 8,6 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Nousu johtui pääkaupunkiseudulla voitetusta liikenteestä. Henkilöliikenteen liikevoitto puolittui ja oli 29,4 (62,0) miljoonaa euroa. Radan rakentamisessa ja kunnossapidossa vakaa vuosi VR-Radan vuosi 2009 oli hyvä. VR-Radan liikevaihto vuonna 2009 oli 342,2 (340,1) miljoonaa euroa. Liikevoitto, joka oli 26,4 miljoonaa euroa, jäi hieman edellisvuotta pienemmäksi. Merkittävimmät työmaat olivat rataosuuksilla Seinäjoki–Oulu ja Lahti–Luumäki sekä Talvivaaran-kaivosradalla. Talvivaaran-rata valmistui kesällä 2009. Radanrakentamisen ja radanpidon tilauskanta on viime vuotta selvästi heikompi, joten vuodesta 2010 on tulossa haasteellinen. VR-Rata keskittyy vuonna 2010 tuottavuuden parantamiseen ja valmistautuu muuttuvaan kilpailutilanteeseen. Muutosohjelma etenee aikataulussaan VR:n elokuussa käynnistämä muutosohjelma etenee aikataulussaan. Logistiikkatoiminnoissa on käynnissä kuljetusjärjestelmän tehostaminen ja asiakaspalvelumallien uudistaminen. Henkilöliikenteessä keskitytään asiakaspalvelua parantaviin hankkeisiin. Hallinnon tukitoimintoja on tehostettu keskittämällä ne konsernitasoisiksi palvelukeskuksiksi. Muutosohjelmaa on viety eteenpäin yhteistyössä henkilöstön kanssa. Muutosohjelman tavoitteena on parantaa VR-konsernin kannattavuutta vuositasolla noin 100 miljoonaa euroa vuoteen 2012 mennessä, mikä edellyttää merkittäviä kustannussäästöjä ja samanaikaisesti liiketoiminnan kasvattamista. – Muutosohjelman toteuttaminen on välttämätöntä, jotta kannattavuus ja kassavirta saadaan tasolle, jolla varmistetaan VR:n kilpailukyky tulevaisuudessa, toimitusjohtaja Aro painottaa. VR investoi uuteen junakalustoon asiakaspalvelun parantamiseksi VR käynnistää vuonna 2010 noin 150 miljoonan euron junakalustoinvestoinnit henkilöliikenteessä. Investoinnit käsittävät kolme eri vaunutyyppiä, ja investoinnit kilpailutetaan EU-hankintamenettelyä noudattaen. Keväällä 2010 käynnistetään tarjouskilpailu 40 InterCity-kaksikerrosvaunun hankkimiseksi. InterCity-vaunut ovat matkustajien keskuudessa suosituin vaunutyyppi, minkä vuoksi niitä on päätetty hankkia lisää. Vaunut varustetaan wlan-yhteyksillä, mikä mahdollistaa asiakkaiden toivoman Internet-yhteyden käytön matkan aikana. Saatujen asiakaspalautteiden perusteella ravintolapalveluihin panostetaan kaukoliikenteen junissa. Vuoden 2010 aikana aloitetaan 15 uuden kaksikerroksisen ravintolavaunun hankinta. Ravintolapalvelut nähdään VR:llä tärkeänä osana asiakaspalvelua jatkossakin päinvastoin kuin monissa muissa maissa, joissa junien ravintolapalveluista on luovuttu. Vuoden 2010 aikana käynnistetään myös 12 uuden kaksikerroksisen ohjausvaunun hankinta. Ohjausvaunuissa yhdistyvät veturin ja InterCity-matkustajavaunun ominaisuudet. Junaa voi ohjata molemmista päistä ilman veturinvaihtoa, mikä säästää riittämätöntä ratapihakapasiteettia erityisesti Helsingissä. Ratapihakapasiteetin vapautuminen vaikuttaa koko junaliikenteeseen ja sen täsmällisyyteen. Lisäksi turvallisuus ratapihalla paranee, koska veturinvaihdot ja kaluston kytkennät vähenevät. Helsingin seudun liikenteen (HSL) lähiliikenteeseen pääkaupunkiseudulla tulee yhteensä 32 uutta junaa vuosina 2010−2014. Junat hankkii VR-Yhtymän sekä Helsingin, Vantaan, Espoon ja Kauniaisten kaupunkien omistama Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy. Yhtiön hallitus selvittää, voidaanko käynnissä olevaa junakalustoinvestointia nopeuttaa. Uusien junien käyttöönotto mahdollistaa VR:n vanhan lähiliikennekaluston poistamista liikenteestä. Kalusto-ongelmia on esiintynyt eniten vanhassa lähiliikennekalustossa, joka on hankittu pääosin 1970-luvulla. Kaluston uusimisen myötä lisätarve hallikapasiteetille junien huoltoa varten kasvaa. VR selvittää liikenneviraston ja HSL:n kanssa mahdollisuuksia ja keinoja Ilmalan varikon hallikapasiteetin lisäämiseksi. VR on solminut sopimuksen Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy:n kaluston ja Oy Karelian Trains Ltd:n Pietarin ja Helsingin väliseen liikenteeseen tulevien Allegro-junien kunnossapidosta. Tulevaisuuden näkymät edelleen epävarmat Lähitulevaisuuden näkymät ovat edelleen epävarmat, ja toiminnan ennustettavuus on heikkoa niin rautatie- kuin autoliikenteessäkin. Tällä hetkellä talouden nopeaa elpymistä ei ole nähtävissä. Samalla raskaan teollisuuden käynnissä oleva rakennemuutos vaikuttaa ratkaisevasti myös VR:n liiketoimintaan. VR-konsernin vuoden 2010 tulosta rasittaa vuoden alusta voimaan tullut kymmenen prosentin korotus ratamaksuun. Loppuvuodesta Liikenne- ja viestintäministeriön kanssa solmittu yksinoikeussopimus junien henkilöliikenteestä velvoittaa VR:ää hoitamaan tiettyjä kannattamattomia reittejä omalla liiketoimintariskillään. Alkuvuoden talviongelmat sekä 4.1.2010 tapahtunut onnettomuus Helsingin asemalla aiheuttavat VR-konsernille vähintään noin kuuden miljoonan euron tulosmenetyksen ylimääräisinä kuluina sekä tulonmenetyksinä.

VR-etusivu VR Transpoint -etusivu VR FleetCare -etusivu VR Group -etusivu