KM och VR förhandlar om upphandling av persontågstrafik – utbudet av tågavgångar ska bibehållas minst på nuvarande nivå

Kommunikationsministeriet och VR inleder förhandlingar om en ny upphandling av tjänster i persontågstrafiken för tiden efter år 2020. Det nuvarande avtalet om upphandlad trafik och beslutet om trafik som omfattas av allmän trafikplikt gäller till december 2020. Diskussionerna om fortsättningen är bara på väg att komma i gång, men också följande upphandling kommer att omfatta åtminstone det nuvarande utbudet av tågavgångar. Beslut om upphandlingen fattas senare i år.

Kommunikationsministeriet upphandlar årligen av VR kommersiellt olönsam tågtrafik för cirka 30 miljoner euro. Upphandlingen gäller i huvudsak närtågstrafik med Sm2- och Sm4-materiel i tätortstrafiken i Södra Finland samt spårbusstrafik på de minst trafikerade linjerna i fjärrtrafiken.

VR bedriver dessutom olönsam trafik i enlighet med den allmänna trafikplikten, alltså sin skyldighet att tillhandahålla offentliga tjänster, bland annat i form av regelbunden nattågstrafik till Lappland. Den upphandlade persontågstrafiken kompletterar VR:s utbud av tågtrafik på marknadsvillkor, vilket utgör den största delen av tågtrafiken.

Genom det upphandlingsavtal som ska förhandlas fram förenklas avtalsarrangemanget och förbättras tjänsternas kvantitet och kvalitet.

Spårtrafiken är en viktig del av transporterna

En fungerande spårtrafik är nödvändig för att underlätta rörligheten i vår vardag och för att utvidga pendlingsregionerna. Samtidigt är tågtrafiken en betydande faktor med tanke på Finlands konkurrenskraft. Dessutom kan vi minska utsläppen från trafiken genom att överföra en allt större andel av transporterna till spåranläggningar.

Bankapaciteten för eventuella extra avgångar reserveras i april 2020.

Alla gällande tågtidtabeller finns på webbadressen vr.fi

VR etusivu VR Transpoint etusivu VR Fleetcare etusivu VR Group