Rataverkkoa

Me luomme Suomeen kasvavaa raideliikennemarkkinaa

Junaliikenne on tulevaisuuden liikkumismuoto

Osana yhteiskuntaa

Me VR:llä luomme Suomeen kasvavaa raideliikennemarkkinaa, joka tuo hyötyjä asiakkaille ja koko yhteiskunnalle. Edistämme kestävää liikkumista ja logistiikkaa muuttuvan toimintaympäristön keskellä.

Toimintaympäristöömme vaikuttavat useat tekijät kuten talouden taantuma, energiakriisi, Venäjän hyökkäyssota sekä ilmastonmuutos. Myös uudet sääntelyehdotukset, väyläverkon mittava korjausvelka, suunnitellut infrahankkeet ja junaliikenteen kilpailun lisääminen muovaavat toimintaympäristöämme – ja samalla Suomen raideliikennemarkkinaa ja toimintaamme VR:llä monin tavoin. 

Lausuntomme ja kannanotot

Tutustu tarkemmin

Myymme ylimääräisiä dieselvetureita ja matkustajaliikenteen vaunuja

Tuomme vuonna 2024 myyntiin ylimääräisiä matkustajaliikenteen vaunuja ja liikennekelpoisia dieselvetureita. Samalla pyrimme edistämään raidemarkkinan kasvua ja kilpailua Suomessa.

Me haluamme luoda Suomeen kasvavaa, asiakaslähtöistä ja ilmastoystävällistä raideliikennemarkkinaa, johon syntyy lisää kilpailua ja uusia palveluja. Ajamme tavoitetta, jonka mukaan raideliikenteen kulkumuoto-osuus kasvaisi matkustajaliikenteessä 10 prosenttiin (6,2 % vuonna 2019) ja tavaraliikenteessä 30 prosenttiin (22 % vuonna 2022). Edellytyksenä ovat riittävät infrainvestoinnit. 

Me haluamme luoda Suomeen kasvavaa, asiakaslähtöistä ja ilmastoystävällistä raideliikennemarkkinaa, johon syntyy lisää kilpailua ja uusia palveluja. 

On selvää, että junaliikenne on tulevaisuuden  liikkumismuoto, joka voi vähentää päästöjä, edistää puhdasta siirtymää, laajentaa työssäkäyntiä ja tukea Suomen huoltovarmuutta ja talouskasvua. Näitä tavoitteita edistämme aktiivisessa yhteiskunnallisessa vuoropuhelussa ja tiiviissä yhteistyössä eri sidosryhmiemme kanssa.

Suomen raidemarkkina

Suomessa kaukojunaliikenne ja tavarajunaliikenne ovat markkinaehtoista liiketoimintaa ja vapaasti kilpailtua. Henkilöjunaliikenteessä käytössä on EU-sääntelyyn perustuva Open access -malli, jossa mikä tahansa operaattori voi tulla kilpailemaan raiteille ja samoilla reiteillä voi olla useita liikennöitsijöitä. Liikennöitsijät käyttävät reiteillä omaa tai kaupallisilta toimijoilta vuokraamaansa kalustoa.

 

 

 

Liikennesektorin sääntely

Rautatiealaa koskeva lainsäädäntö ja sääntely vaikuttavat keskeisesti siihen, miten junaliikennettä ylläpidetään ja kehitetään. Raideliikenteen ja kaluston tekninen sääntely on hyvin yksityiskohtaista, millä pyritään parantamaan niin kaluston, liikenteen kuin raideverkon turvallisuutta. Valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma (Liikenne 12) puolestaan vaikuttaa laaja-alaisesti raideliikenteen kehitykseen lähitulevaisuudessa.

Haastava maailmantilanne

Toimintaympäristömme on muuttunut viime vuosien aikana merkittävästi. Epävarma maailmantilanne, erityisesti koronapandemia, Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan, energian korkea hinta, talouden suhdannelasku ja kiihtyvä inflaatio ovat vaikuttaneet negatiivisesti liiketoimintaamme.

Suomen rataverkko

Suomen rataverkko, sen ylläpito ja kunnostus ovat Väyläviraston vastuulla. Rataverkon pituus on yhteensä lähes 6 000 kilometriä, josta reilu puolet on sähköistetty. Rataverkosta lähes 90 % on yksiraiteista, jolloin samaa rataa liikennöidään molempiin suuntiin.

Raideliikenteen tulevaisuus

Visiomme mukaan Suomessa on 2030-luvulla asiakaslähtöinen, kasvava ja kestävä raideliikennemarkkina. Lisää kilpailua ja uusia palveluja on syntynyt niin markkinaehtoiseen liikenteeseen, julkisesti rahoitettuun ostoliikenteeseen kuin tavaraliikenteeseen.

Raideliikennettä tukevat megatrendit

Ilmastonmuutos on yksi aikamme keskeisimmistä megatrendeistä, jonka hillitseminen edellyttää raideliikenteen kasvua. Sähköllä kulkeva juna on ilmastoystävällisin vaihtoehto, koska se tuottaa vähemmän päästöjä ja kuluttaa vähemmän energiaa kuin muut liikennemuodot. Matkustajajunistamme 95 % ja tavarajunistamme 80 % kulkee päästöttömästi sähköllä, ja rautatieliikenteen osuus kaikista liikenteen päästöistä on vain 1 %.

Rautatiealan keskeiset toimijat

Rautatieliikenteessä vaikuttaa monta toimijaa, joiden yhteistyö takaa arjen junamatkustamisen ja -kuljetusten sujumisen.

Sidosryhmät

Haluamme ylläpitää aktiivista vuoropuhelua ja yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa, jotta pystymme paremmin vastaamaan meihin kohdistuviin odotuksiin ja parantamaan palvelujamme ja omia toimintaedellytyksiämme.

VR-etusivu VR Transpoint -etusivu VR FleetCare -etusivu VR Group -etusivu