VR Group, eettinen ohjesääntö toimittajille 


1. Yleistä

VR Group (jäljempänä ”VR”) on monipuolinen, ympäristöystävällinen ja vastuullisesti toimiva matkustuksen ja logistiikan palveluyritys. VR pyrkii kaikessa toiminnassaan ottamaan huomioon ympäristön ja toimimaan eettisesti korkealla tasolla ja edellyttää sopimus- ja yhteistyökumppaniensa toimivan samoilla periaatteilla.

Tämä ohjesääntö koskee kaikkia VR:n sopimus- ja yhteistyökumppaneita, aliurakoitsijoita, edustajia, yhteistyökumppaneita (jäljempänä ”toimittaja”). Ohjesääntö täydentää kussakin hankintasopimuksessa sovellettavia hankintaehtoja ja ne ovat erottamaton osa tarjouspyyntöä ja sopimusta.

Lain noudattaminen

Toimittajan tulee toiminnassaan noudattaa kaikkia sen toimintaan soveltuvia lakeja ja viranomaismääräyksiä, mukaan lukien kansainvälisiä pakotteita koskevat säädökset. Tällä ohjesäännöllä ei korvata tai kumota voimassa olevia lakeja ja säädöksiä, mutta se määrittää toiminnassa noudatettavan vähimmäistason.

Ohjesäännön soveltaminen toimintaan

Toimittaja sitoutuu siihen, että se ja sen konserniyhtiöt sekä alihankkijat noudattavat tätä ohjesääntöä kaikessa toiminnassaan. Toimittaja valvoo aktiivisesti omia alihankkijoitaan vaatimustenmukaisuuden varmistamiseksi koko toimitusketjussa.

Ohjesäännön noudattamisen valvonta

Toimittaja antaa VR:n pyynnöstä tietoja tämän ohjesäännön noudattamisesta. Toimittaja hyväksyy, että VR:llä on oikeus teettää tarvittavia tarkastuksia toimittajan ja sen konserniyhtiöiden toimipaikoissa varmistuakseen ohjesäännön noudattamisesta.

Toimittaja, joka rikkoo tai laiminlyö tämän ohjesäännön mukaisia velvoitteitaan, on velvollinen välittömästi korjaamaan menettelynsä, puuttumaan konserniyhtiönsä, alihankkijansa tai yhteistyökumppaninsa menettelyyn sekä ilmoittamaan puutteet ja niihin liittyvän korjaussuunnitelman VR:lle. Mikäli korjaavia toimenpiteitä ei tehdä sovitussa tai muutoin kohtuullisessa ajassa, VR:llä on oikeus purkaa sopimus päättymään ilmoittamaansa ajankohtaan.


2. Eettinen toiminta 

VR edellyttää toimittajiensa toimivan eettisten toimintatapojen mukaisesti ja kunnioittavan sekä noudattavan kaikkia niitä koskevia kansainvälisesti tunnustettuja ohjeita ja normeja.

Eturistiriitojen välttäminen

Toimittajan tulee välttää tilanteita, jossa on, voi olla, tai voi vaikuttaa olevan eturistiriita VR:n suhteen. Toimittajan tulee ilmoittaa VR:lle välittömästi mahdolliset eturistiriidat.

Korruption ja lahjonnan torjunta

VR ei hyväksy minkäänlaista lahjontaa tai korruptiota. Toimittaja sitoutuu siihen, että se ei lahjomalla tai muulla rikollisella tai epäeettisellä toiminnalla pyri edesauttamaan liiketoimiaan VR:n tai minkään muun tahon kanssa. Toimittaja sitoutuu siihen, ettei se syyllisty rahanpesuun tai vastaavaan rikolliseen toimintaan. Toimittajalla on organisaatiossaan kirjalliset toimintaohjeet, jotka tähtäävät lahjonnan ja korruption ehkäisemiseen.

Kilpailun rajoittaminen

Toimittaja sitoutuu kilpailemaan reilusti ja kaikkien voimassa olevien kilpailulakien ja säädösten mukaisesti. 


3. Ihmisoikeudet ja työntekijöiden oikeudet 

Järjestäytymisvapaus

Toimittaja on velvollinen kunnioittamaan työntekijöidensä laillisia oikeuksia yhdistymisvapauteen ja työehtosopimusneuvotteluihin liittyen.

Lapsi - ja pakkotyö sekä nuorten työntekijöiden oikeudet

Toimittaja ei saa käyttää lapsityövoimaa missään muodossa eikä se saa rikkoa lapsityövoiman käyttämisestä annettuja lakeja tai määräyksiä eikä myöskään toimia vastoin Yhdistyneitten Kansakuntien ko. asiasta antamia ohjeita tai normeja. Toimittaja ei ota palvelukseensa tai muutoinkaan epäsuorasti työllistä henkilöitä, joiden ikä alittaa laissa määritetyn vähimmäistyöiän. Vähimmäistyöikä on aina vähintään 15 vuotta. Alle 18-vuotiailla ei saa teettää yötyötä, vaarallista työtä tai mitään muuta työtä, joka voi olla haitallista heidän kehitykselleen.

Lisäksi toimittaja sitoutuu siihen, että se ei salli minkäänlaista pakkotyötä ja takaa mahdollisuuden työntekijöilleen irtisanoutua oikeudenmukaisen irtisanomisajan puitteissa soveltuvien lakien ja työehtosopimusten mukaisesti. Toimittajalla ei myöskään ole oikeutta vaatia työntekijöiltä rahaa tai henkilöllisyystodistuksia työnantajan säilytettäväksi.

Palkka ja työajat

Toimittaja sitoutuu noudattamaan soveltuvaa työaikalainsäädäntöä ja maksamaan työntekijöilleen kohtuullista ja oikeudenmukaista palkkaa, joka on aina vähintään soveltuvien lakien tai työehtosopimusten mukainen vähimmäispalkka ottaen huomioon ylityöhön ja pakollisiin etuihin liittyvät säännökset. Lisäksi toimittaja sitoutuu varmistamaan, että toimittajan ja toimittajan alihankkijoiden työntekijät ymmärtävät työsopimuksen ehdot.

Syrjintäkielto

Toimittaja sitoutuu kohtelemaan työntekijöitään kunnioittavasti ja tasa-arvoisesti. Toimittaja sitoutuu noudattamaan ihmisoikeuksien perusarvoja kuten tasa-arvoa ja syrjimättömyyttä eikä työnantaja syrji työntekijää mm. seksuaalisen suuntautumisen, kansalaisuuden, rodun, sukupuolen, iän tai uskonnon takia. Toimittaja ei hyväksy minkäänlaista työntekijöihin kohdistuvaa häirintää, kiusaamista, uhkailua tai muuta epäasiallista kohtelua.

Terveys, turvallisuus ja työsuojelu

Toimittaja sitoutuu noudattamaan työsuojelusta säädettyjä lakeja ja määräyksiä ja tarjoaa työntekijöilleen terveelliset ja turvalliset työolot, jotka aina täyttävät voimassaolevien lakien vaatimukset. Toimittaja edistää työturvallisuutta ja ennaltaehkäisee onnettomuuksia ja tapaturmia mm. järjestämällä työntekijöilleen riittävän koulutuksen, tarvittavat varusteet ja välineistön. Toimittajan työntekijät eivät saa työskennellä VR:lle alkoholin tai huumeiden vaikutuksen alaisina ja tätä voidaan tarvittaessa seurata satunnaisilla testeillä, jos paikalliset lait sen sallivat. 


4. Ympäristö 

Toimittaja sitoutuu siihen, ettei se toiminnallaan riko ympäristönsuojelusta annettuja lakeja, määräyksiä tai Euroopan Unionissa yleisesti hyväksyttyjä toimintanormeja. Toimittajan tulee työskennellä järjestelmällisesti ja ennakoivasti ympäristövastuunsa edistämiseksi ja minimoidakseen oman toimintansa haitalliset vaikutukset ympäristöön.

VR-etusivu VR Transpoint -etusivu VR FleetCare -etusivu VR Group -etusivu