Harri Lukkarinen blir verkställande direktör för VR Track

Harri Lukkarinen har utsetts till ny verkställande direktör för VR Groups infrabolag VR Track. Han inleder uppdraget genast. Bolagets förre verkställande direktör Ville Saksi sade upp sig i september.

Harri Lukkarinen har hittills ansvarat för VR Tracks byggningsaffärsverksamhet och tidigare även arbetat som utvecklingsdirektör. Han har arbetat i bolagets tjänst sedan 2005.

–    Harri Lukkarinen har en gedigen erfarenhet från infrabranschen. Han har varit med och utvecklat VR Tracks inhemska affärsverksamhet och påvisat ypperligt kunnande i reformeringen av bolaget, konstaterar VR Groups verkställande direktör Rolf Jansson.

–    Branschen står inför stora utmaningar. Samtidigt som konkurrensen skärps söker VR Track kraftig tillväxt även inom nya affärsområden. Ett utmärkt exempel på detta är Tammerfors spårvägsalli-ans där bolaget deltar. Jag ser att Lukkarinen har utmärkta förutsättningar och förmågan att vida-reutveckla VR Track, förbättra bolagets kundnärhet och skapa nya tillväxtmöjligheter.   

–    Det är fint att ta emot det nya uppdraget och tillsammans med våra proffs få göra VR Track till en allt starkare expert, konstaterar Harri Lukkarinen.

Det har påträffats brister i de järnvägsobjekt vars underhåll VR Track ansvarar för. Bolaget beklagar de misstag som gjorts och förhåller sig till saken med yttersta allvar.

–    VR Track har över 150 års erfarenhet av att bygga banor och stora projekt. Vi vill återföra förtro-endet till vår verksamhet och vi har redan nu gjort stora förändringar för att undvika liknande fel. För oss är det viktigt att vara värda förtroendet och att genomföra infraprojekten och -entreprenaderna med god kvalitet och säkert. Vi deltar även kraftigt i utvecklingen av hela bran-schen och dess teknologi för att kunna erbjuda våra kunder allt bättre tjänster, betonar Lukkari-nen.  

VR Track är expert på järnvägssystem

VR Track är Finlands största banbyggare samt ett av de största byggföretagen och planeringskontoren inom infrabranschen. Bolagets service täcker ett infraprojekts hela livscykel: planering, byggande och underhåll. VR Track är också en betydande leverantör av järnvägsmaterial. Bolaget är verksamt i Finland och i Sverige.

VR Track och dess dotterbolag har en omsättning på sammanlagt 307 miljoner euro. Bolaget sysselsät-ter 1 700 bygg- och planeringsexperter i Finland och Sverige. Bolagets kunder är staten, kommuner och hamnar samt järnvägstjänster och andra företag som utnyttjar tjänster för infrastrukturbyggande. Trafik-verket är den största kunden.

Harri Lukkarinen:

–    född 1970
–    DI, byggnads- och samhällsteknik.  
–    Direktör för VR Tracks byggande från 2013, arbetat tidigare även som utvecklingsdirektör  
–    Har arbetat för VR Track sedan 2005
–    Arbetade tidigare som direktör för infrabyggandet på CMC Terasto Oy som tillhör Jaakko Pöyry In-fra
–    INFRA ry, medlem i entreprenadsutskottet från 2013

VR etusivu VR Transpoint etusivu VR Fleetcare etusivu VR Group