Ökad energieffektivitet, punktlighet och resekomfort i tågtrafiken med artificiell intelligens

VR har under våren tagit i bruk DAS-systemet i tåg inom både passagerar- och godstrafiken. Systemet assisterar lokföraren och utnyttjar artificiell intelligens. DAS hjälper till att optimera tågresan så att tågets energieffektivitet och punktlighet förbättras och resekomforten samtidigt ökar. Systemet har utvecklats tillsammans med Fintraffic som svarar för järnvägstrafikens styrning.  

DAS är en förkortning av Driver Advisory System. Systemet ger föraren proaktiv information om bland annat banan och terrängens former. DAS grundar sig på maskininlärning: under testkörningarna har man kört längs med rutter för passagerar- och godstrafik och systemet har lärt sig var tåget ska accelerera och var det ska sakta ner. Under körningen hjälper DAS föraren och föreslår en optimal hastighetsprofil med hjälp av vilken energieffektiviteten och punktligheten kan förbättras. Särskilt nyttigt är systemet i situationer där lokföraren kör en mer obekant rutt eller banan har till exempel nya hastighetsbegränsningar. Dessutom omvandlar DAS tågen till ett ännu grönare val för kunderna.

”Vi söker ständigt efter nya sätt att göra tågtrafiken mer klimatvänlig. Även små förbättringar kan ha stor effekt eftersom vi kör över 1 000 tåg per dag. Artificiell intelligens kan optimera hastighetsindelningens energieffektivitet och stöder föraren i hastighetsplaneringen. Tack vare DAS kan vi minska utsläppen med upp till 3 500 ton koldioxidekvivalenter per år”, berättar VR:s trafikchef Nina Mähönen.

Tågtrafiken är redan nu det energieffektivaste trafikslaget som orsakar minst utsläpp.

”Av våra passagerartåg drivs 95 procent med el som produceras med ren, förnybar vattenkraft. Kvarvarande 5 procent av koldioxidutsläpp som oundvikligt bildas av trafikering på icke-elektrifierade banavsnitt kompenserar vi till fullo. Varje tågresa är alltså genuint kolneutral och en gärning för klimatet”, fortsätter Mähönen. 

Bannätets aktuella uppgifter har en central roll i DAS och utvecklingsarbetet har utförts i nära samarbete med Fintraffic som svarar för styrning av järnvägstrafiken. Fintraffic har byggt en terminalapp för förare som tjänar lokförarnas informationsbehov (KUPLA) och skapat ett gränssnitt som förmedlar nödvändig information om bland annat banprofiler och hastighetsbegränsningar till DAS-systemet.

”Bannätets information ändras kontinuerligt till följd av olika slags arbeten på bannätet och med hjälp av det utvecklade gränssnittet förmedlas aktuella uppgifter till DAS, vilket garanterar att systemet fungerar på rätt sätt. Projektet var förknippat med olika utmaningar, men dessa har lösts med uthålligt och målmedvetet samarbete mellan olika aktörer, och systemet kan nu användas i stor skala”, berättar produktchef Jari-Pekka Kitinoja från Fintraffic.

Artificiell intelligens till hjälp 

DAS är en del av de appar som lokförare använder i sitt arbete. Den ersätter inte lokförarens yrkeskunnighet, precision och reaktionsförmåga i trafiken utan är utvecklad för att stödja och komplettera dessa. VR:s lokförare har själv deltagit i systemets utveckling och i planeringen av utbildningar.

DAS tas i bruk stegvis från och med våren 2021.  Avsikten är att DAS tas i bruk inom huvudstadsregionens närtrafik under sommaren när man övergår till trafik enligt den nya HRT-avtalsperioden som VR vann. 

”I trafiken under den nya HRT-avtalsperioden har punktlighet och energieffektivitet en allt viktigare roll och de även mäts noggrannare. DAS är ett av våra sätt att uppnå smidigare och klimatvänligare trafik som gagnar både våra kunder och miljön”, berättar närtrafikchef Anu Punola

VR etusivu VR Transpoint etusivu VR Fleetcare etusivu Pohjolanliikenne etusivu Avecra etusivu