VR Group nådde historiens bästa resultat

  • Omsättningen ökade med 5,5 procent till 1 251 (1 187) miljoner euro.
  • Rörelsevinsten var 110,3 (43,3) miljoner euro, dvs. 8,8 (3,3) procent av omsättningen.
  • Antalet resor inom passagerartrafiken ökade med 7,6 procent till totalt 126,9 miljoner resor.
  • VR Transpoints transportmängder ökade med 5,8 procent till 43,7 miljoner ton.
  • VR Tracks omsättning ökade med 2,6 procent till 302,1 miljoner euro.
  • VR-Group Ab:s styrelse föreslår en dividend på 100 miljoner euro till staten.

− Det var glädjande att omsättningstillväxten fortsatte under hela år 2017, efter flera år av nedgång. Omsättningen ökade i samtliga affärsverksamheter och resultatutvecklingen inom alla affärsverksamheter var god. Järnvägarna ökade i popularitet inom både passagerar- och godstrafik. Slutresultatet är ett rekordresultat för hela VR-koncernen, säger Rolf Jansson, verkställande direktör för VR Group.

Ökad popularitet för tågresor bidrog till passagerartrafikens resultat

Tågresornas popularitet fortsatte öka kraftigt under 2017. Tågtrafikens marknadsandel i förhållande till alternativa transportmetoder ökades av rabatterade priser, snabbare restider på populära sträckor och ett större utbud.

VR Passagerartrafiks omsättning ökade med 9,2 procent till 548 miljoner euro (502 mn euro). Rörelsevinsten var 54,0 miljoner euro (16,6 mn euro). Tågtrafikens omsättning ökade med 8,5 procent och busstrafikens med 13,7 procent. Omsättningen i Avecra, som erbjuder restaurangtjänster på tåg och stationer ökade med 6,0 procent och var 37,2 miljoner euro (284,6).

Antalet resor inom passagerartrafiken ökade med 7,6 procent till totalt 126,9 miljoner resor. Inom inrikes fjärrtrafik gjordes 12,5 miljoner resor, och antalet resor ökade med 8 procent. Antalet resor ökade mest på huvudsträckorna, där ökningen var över 14 procent och på sträckan Helsingfors–Uleåborg hela 42 procent. Antalet resor inom VR:s närtrafik ökade också kraftigt, med 10,6 procent. Även antalet körda kilometer inom HRT:s närtrafik ökade och 3,0 procent mer trafik levererades till beställaren än under 2016. Inom busstrafiken gjordes 41,2 miljoner resor, och antalet resor ökade med 15,2 procent från året innan. Tillväxten påskyndades av turer i stadstrafiken som vanns år 2016 samt den ersättande trafiken i Esbo på grund av förseningen av Västmetron.

Den ökade efterfrågan bidrog också till en större fyllnadsgrad i tågen. År 2017 var fyllnadsgraden inom inrikes fjärrtrafik 41,6 (40,2) procent och inom den marknadsmässiga trafiken 44,9 (41,7) procent.

VR har ökat vagnkapaciteten i och med den ökade efterfrågan. Materiel för snabb trafik (över 200 km/h) ökade med cirka 8 procent, då nya och snabba manövervagnar togs i bruk. Dessutom ökades turutbudet inom fjärrtrafiken med sammanlagt 65 nya veckovisa turer. Turutbudet inom närtrafiken ökade med 219 nya turer.

VR Transpoints transportmängder ökade

Det goda allmänna marknadsläget och företagets satsningar på priskonkurrenskraft hade en positiv inverkan på VR Transpoints volymer inom järnvägslogistik i Finland och i trafiken österut. Den allmänna ekonomiska utvecklingen i inrikes biltrafik har också stärkt marknaden, även om priskonkurrensen varit fortsatt hård. I den internationella biltrafiken har kapaciteten tidvis utnyttjats till fullo, vilket har bidragit till en sundare prisnivå.

VR Transpoints omsättning ökade med 3,2 procent och var 393 miljoner euro (381 mn euro). Järnvägslogistikens omsättning ökade med 3,4 procent och landsvägstransporternas med 2,4 procent. VR Transpoints rörelsevinst var 32,4 miljoner euro (34,5 mn euro).

År 2017 ökade VR Transpoints transportvolymer med 5,8 procent och var 43,7 miljoner ton (41,3 miljoner ton). VR Transpoints transporter består i regel av råvaror och produkter inom skogs-, metall-, kemi och byggnadsindustrin. Transporterna inom järnvägslogistik ökade framför allt inom inrikes transporter och transittrafik. Utrikeshandelns importvolymer minskade något, medan exportvolymerna ökade. Den bättre balansen i utgående och inkommande transporter inom den internationella landsvägslogistiken hade en positiv inverkan på VR Transpoints resultatutveckling. Vi har satsat på transportsäkerhet och hållbara tidtabeller inom biltrafiken i Finland, något som vi också fått positiv feedback på.

VR Transpoints operativa effektivitet förbättrades även år 2017. Tågens genomsnittliga storlek samt eldriftens andel, vilka påverkar kostnads- och energieffektiviteten, utvecklades återigen i en positiv riktning. Bakom detta ligger ett långsiktigt utvecklande av transportsystemet. Elektrifiering och energieffektivitet är växande trender inom transportområdet och de stödjer järnvägstransporter jämfört med trafiken efter sommaren 2016.

Stark utveckling inom planering och underhåll i VR Track

I VR Tracks huvudbransch, livscykeltjänster för baninfrastrukturprojekt, låg investeringarna i baninfrastruktur i Finland på samma nivå som tidigare år, medan de ökade något i Sverige. Satsningarna på baninfrastruktur väntas öka på bägge huvudmarknaderna.

VR Tracks omsättning ökade med 2,6 procent och uppgick till 302,1 miljoner euro (294,3 mn euro). Rörelseresultatet var 16,8 (-14,1) miljoner euro. Rörelseresultatet förbättrades avsevärt, då den svaga resultatutvecklingen i Sverige vändes med hjälp av ett lyckat reformprogram. Därutöver kunde underhållsaffärsverksamheten i Finland förbättra verksamhetens kvalitet och lönsamhet avsevärt. Planeringsaffärsverksamheten fortsatte öka såväl i Finland som Sverige.

De viktigaste händelserna inom VR Tracks byggaffärsverksamhet under redovisningsperioden var byggstarten i Tammerfors spårvägsallians och projektet för att förnya säkerhetsanordningarna på banavsnittet Riihimäki–Tammerfors. Banprojektet i anslutning till trafikförbindelserna till bioproduktfabriken i Äänekoski färdigställdes enligt tidsplan. Inom underhåll vann VR Track en entreprenad inom banunderhållsområde 4, alliansen för område 2 övergick till genomförandefasen och avtalet för underhållsområde 1 fortsattes med Trafikverket fram till mars 2020. I slutet av året vann VR Track underhållet av stationerna som matar el till Helsingfors spårvägar och metro. En allians bildad av VR Track och partner valdes för att planera och bygga huvudstadsregionens Spårjoker-entreprenad.

Investeringar och materielanskaffningar

Koncernens totala investeringar år 2017 uppgick till 120,7 miljoner euro (123,1 mn euro). Leasingavtalens andel av de totala investeringarna var 2,1 miljoner euro (21,5 mn euro). Investeringarna i tågmateriel var 77,5 miljoner euro (59,0 mn euro). IT-investeringarna var 15,9 miljoner euro (19,0 mn euro) och investeringarna i fastigheter var 17,3 miljoner euro (20,3 mn euro).

När det gäller tågmateriel var de största investeringsobjekten manövervagnar inom passagerartrafik och nya tvåvåningsvagnar som beställdes i augusti samt Sr3-elloken, varav de tio första har tagits i bruk inom kommersiell trafik. Övriga investeringsutgifter bestod i huvudsak av ersättande investeringar i anläggningstillgångar.

Styrelsen föreslår en dividend på 100 miljoner euro

Styrelsen föreslår för bolagsstämman att VR-Group Ab ska dela ut 100 miljoner euro i dividend. Moderbolagets utdelningsbara medel uppgick till 502,4 miljoner euro, varav redovisningsperiodens vinst stod för 109,5 miljoner euro.

VR-Group Ab utbetalade en dividend på 90 miljoner euro i april 2017. Därutöver beslutade VR-Group Ab vid en extra bolagsstämma i december 2017 på förslag av bolagets styrelse att göra en kapitalåterbetalning på 100 miljoner euro till ägaren, finska staten. Bolagsstämman beslutade också att överföra det återstående balansvärdet för olika banprojekt, totalt 49,5 miljoner euro, med rättigheter från bokföringsvärdet som en kapitalåterbetalning till staten.

Centrala nyckeltal

Centrala nyckeltal för VR Group 1−12/2017 1−12/2016 Förändr. %
VR Groups omsättning (mn euro) 1 251,5 1 186,7 5,5
VR Groups rörelsevinst (mn euro) 110,3 43,3 154,9
Antal resor inom passagerartrafiken (mn) 126,9 117,9 7,6
Personkilometer inom tågtrafiken (mn) 4 271 3 868 10,4
VR Transpoints transportmängder (mn ton) 43,7 41,3 5,8 

Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut 2017 (endast på finska)

Verkställande direktörens översikt (endast på finska)

VR etusivu VR Transpoint etusivu VR Fleetcare etusivu VR Group