VR Group och kommunikationsministeriet har ingått ett avtal om upphandlad trafik fram till 2030

Det nya avtalet om upphandlad trafik säkerställer att trafiken fortsätter på rutter som är inte är marknadsmässigt lönsamma. Det nya avtalet består av fyra helheter, VR:s egna närtågstrafik (D-, G-, M-, O-, R-, T- och Z-tåg), nattågs- och rälsbusstrafiken samt enstaka IC- och Pendolino-turer.

Trafikens omfattning i det nya avtalet motsvarar den nuvarande nivån och dess årliga trafikersättning är 34,87 miljoner euro inklusive mervärdesskatt. I avtalet har VR Group ett ekonomiskt incitament för att säkerställa en avtalsenlig prestations- och kvalitetsnivå. En del av trafikersättningen kan förloras om tåg ställs in av skäl som beror på VR, eller om tjänsternas kvalitet, till exempel punktlighet, inte uppfyller de överenskomna kraven.

Det nya avtalet omfattar cirka 16 % av resor i fjärrtrafiken i Finland och cirka 44 % av antalet fjärrtåg. I närtrafiken är 17 % av resorna och 19 % av tågen upphandlad trafik (2019) och 83 % av resorna och 81 % av tågen HRT:s trafik.

Trafiken som omfattas av avtalet finansieras huvudsakligen med biljettintäkter (68 %). Kommunikationsministeriet ersätter 22 % av kostnaderna och HRT för sin del 10 %. Jämförelsen baserar sig på siffrorna för 2019.

”Med det nya avtalet kan vi säkerställa trafiken till alla regioner i Finland och samtidigt fortsätta att främja kolneutralt resande i enlighet med vår strategi. Samtidigt tar vi en affärsrisk som handlar om att öka antalet passagerare under de kommande nio åren. Den långa avtalsperioden möjliggör också en långsiktig utveckling av kundupplevelsen”, säger passagerartrafikchefen Topi Simola.

I det nya avtalet förbinder sig VR Group till stora materielanskaffningar. Under avtalsperioden kommer mer än 280 miljoner euro att investeras i nya nattåg och närtåg. I avtalet föreskrivs också en separat ersättning för nattågsanskaffningarna.

Dessutom har VR Group nått enighet med HRT om ett samanvändningsavtal som gör det möjligt för HRT:s kunder att resa med VR:s egna närtåg på samma sätt som hittills.

Konkurrensen på banorna är öppen

Det nya avtalet om upphandlad trafik påverkar inte marknadsmässigt lönsamma fjärrtrafikrutter vars konkurrens i Finland redan har öppnats 2021. Konkurrensen i fjärrtrafiken har öppnats med den så kallade Open Access-modellen där varje operatör konkurrerar med sin egen utrustning. I Finland omfattar fjärrtrafiken på marknadsvillkor cirka 84 % av resorna och cirka 56 % av tågen i persontrafiken.

I huvudstadsregionens närtrafik äger HRT materielen och har konkurrensutsatt operatören år 2020. VR vann den konkurrensutsättningen.

Innehållet i det nya avtalet om upphandlad trafik kommer också att öppnas för konkurrensutsättning i slutet av avtalsperioden. VR förbinder sig till att den nya materielen som ska upphandlas kommer att vara tillgänglig för den aktör som vinner konkurrensutsättningen och att personalen vid behov kan överföras till den nya operatören.

”För första gången möjliggör avtalet mer långsiktig planering och därmed också bättre förutsättningar för regionerna till exempel för planläggning och trafikplanering. Det nya avtalet ger regionerna en ny möjlighet att skaffa sig mer trafik på egen hand. Detta planeras till exempel i Tammerforsregionen”, säger Simola.

VR etusivu VR Transpoint etusivu VR Fleetcare etusivu VR Group