VR Groups affärsverksamhet stark i Finland

  • Koncernens rörelsevinst var 43,3 (65,4) miljoner euro. Koncernens jämförbara omsättning sjönk med 3,6 procent.
  • Inom passagerartrafiken gjordes 117,9 miljoner resor. Antalet resor inom tågtrafiken ökade med 9,0 procent.
  • VR Transpoints transportmängder ökade till 41,3 miljoner ton (+ 7,6 procent)
  • Styrelsen för VR Group Ab föreslår en dividend på 90 miljoner euro till staten.


– År 2016 lyckades vi öka både antalet resor inom passagerartrafiken och VR Transpoints transportmängder. VR Tracks byggverksamhet utvecklades positivt i Finland. Koncernens resultat var dock inte tillfredsställande på grund av ett svagt resultat för VR Tracks dotterbolag i Sverige. Konkurrenskraften utvecklas fortsättningsvis via pågående och kommande program, berättar VR Groups verkställande direktör Rolf Jansson.

Under 2016 gjordes 117,9 miljoner resor inom passagerartrafiken. Antalet resor ökade med 6,7 procent jämfört med föregående år. VR Transpoints transportmängder ökade med 7,6 procent jämfört med föregående år och var 41,3 miljoner ton. VR Tracks omsättning inom byggverksamheten i Finland ökade med 11,1 procent jämfört med föregående år.

VR Groups affärsverksamhet i Finland mycket lönsam

Koncernens omsättning år 2016 var 1 186,7 miljoner euro (1 231,4 milj. euro) och sjönk från året innan med 3,6 procent. Diskrepansen beror i första hand på passagerartrafikens sänkta prisnivå inom fjärrtrafiken.

Koncernens rörelsevinst var 43,3 miljoner euro (65,4 milj. euro). Rörelsevinsten var god inom all affärsverksamhet i Finland. Koncernens resultat försvagades dock märkbart på grund av förluster för VR Tracks dotterbolag i Sverige, VR Track Sweden Ab.

Ökat resultat för passagerartrafiken

Resultatet för VR:s passagerartrafik var 16,6 miljoner euro (9,9 milj. euro). Passagerartrafikens omsättning var 502,0 miljoner euro (534,8 milj. euro) och sjönk med 6,1 procent. Tågtrafikens omsättning sjönk med 7,9 procent och busstrafikens omsättning med 1,3 procent. Omsättningen för Avecra, som erbjuder restaurangtjänster på tågen och stationer, ökade med 2,2 procent speciellt tack vare de ökade passagerarmängderna.

Fyllningsgraden för den marknadsbaserade trafiken ökade märkbart till 41,7 procent (34,1 %). Antalet resor inom tågtrafiken ökade med 9,0 procent, och totalt gjordes 82,1 miljoner resor. Antalet resor inom fjärrtrafiken ökade med 2,8 procent, trots märkbara nedskärningar inom trafiken som köps av kommunikationsministeriet. Antalet resor inom den marknadsbaserade tågtrafiken ökade med 8,4 procent. Antalet resor inom Allegro-trafiken mellan Finland och Ryssland ökade med 8,2 procent. Antalet resor inom närtrafiken ökade med 10,2 procent speciellt tack vare trafiken på ringbanan. Antalet resor inom busstrafiken ökade med 1,7 procent, och totalt gjordes 35,8 miljoner resor.

Fjärrtrafikens konkurrenskraftprogram, som startades 2015 för att effektivera verksamheten och sänka biljettpriserna, minskade kostnaderna med 41,9 miljoner euro. Målet på 50 miljoner euro uppfylls till fullo under 2017.

Passagerarmängderna har fortsatt öka under början av året. Under året kommer VR att ta i bruk nya tjänster för passagerare: restaurangvagnarna och platsbokningssystemet förnyas och de första pilotprogrammen för resekedjor lanseras.

VR Transpoints omsättning och transportmängder ökade

VR Transpoints omsättning var 380,7 miljoner euro och ökade med 0,1 procent
jämfört med föregående år (380,5 milj. euro). Järnvägslogistikens omsättning ökade med 3,0 procent och landsvägstrafikens omsättning minskade med 9,6 procent jämfört med föregående år. Landsvägstrafikens minskade omsättning påverkades till en del av försäljningen av Transpoint Internationals dotterbolag i Ungern år 2015. VR Transpoints rörelsevinst var 34,5 miljoner euro (27,0 milj. euro).

VR Transpoints transportmängder steg år 2016 med 7,6 procent jämfört med föregående år och var 41,3 miljoner ton (38,4 miljoner ton). VR Transpoints transporter består huvudsakligen av råvaror och produkter för den kemiska och mekaniska skogsindustrin samt metall-, kemi- och byggnadsindustrin. Järnvägslogistikens transporter ökade mest inom importen från öst, transitverksamheten och den inhemska skogsindustrin.

I år tas de första nya elloken i bruk inom järnvägslogistikens godstrafik. Investeringarna inom skogsindustrin väntas öka transportmängderna ytterligare. Transportmängderna har fortsatt öka under början av året.

VR Tracks byggverksamhet på uppgång i Finland

VR Tracks omsättning var 294,3 miljoner euro (300,5 milj. euro) och sjönk med 2,1 procent jämfört med föregående år. VR Tracks rörelsevinst var −14,1 miljoner euro
(18,1 milj. euro), varav VR Track Swedens andel var −35,6 miljoner euro. Förlusten utgörs i första hand av ett projekt som sköts av VR Tracks dotterbolag i Sverige, VR Track Sweden Ab. Projektet avslutas i förtid i slutet av april 2017 enligt avtal med beställaren. De förväntade förlusterna för det femåriga projektet har bokförts i resultatet för 2016, och kommer i fortsättningen inte längre att påverka VR Track Swedens resultat. VR Track Sweden har också påbörjat ett utvecklingsprogram för att förbättra lönsamheten.

VR Tracks byggverksamhet i Finland såg ett uppsving och omsättningen ökade med 11,1 procent jämfört med föregående år. Affärsverksamheten inom planering av infrastrukturprojekt utvecklades också positivt och ökade med 14,2 procent.

Investeringar och materielanskaffningar

Koncernens totala investeringar år 2016 uppgick till 123,1 miljoner euro
(119,8 milj. euro). Leasingavtalens andel av de totala investeringarna var 21,5 miljoner euro (29,8 milj. euro). Investeringarna i tågmateriel uppgick till 59,0 miljoner euro (70,6 milj. euro).

De viktigaste investeringsobjekten var passagerartrafikens nya styr- och sovvagnar, Pohjolan Liikennes bussar och VR Transpoints materiel. De nya ellokens inverkan på investeringarna år 2016 var ännu rätt liten men kommer att öka kraftigt inom de närmaste åren.

Styrelsen föreslår en dividend på 90 miljoner euro

Styrelsen föreslår för bolagsstämman att VR Group Ab delar ut en dividend på 90 miljoner euro. Bolagets utdelbara tillgångar var 91,8 miljoner euro. Koncernens ekonomiska situation har inte ändrats väsentligt efter redovisningsperiodens slut. Koncernens soliditet var 68,8 procent i slutet av år 2016.

VR etusivu VR Transpoint etusivu VR Fleetcare etusivu VR Group