VR Groups lönsamhet förbättrades avsevärt

  • Omsättningen i januari−september ökade med 5,8 procent till 923,5 (872,6) miljoner euro.
  • Rörelsevinsten för den motsvarande perioden var 82,5 (25,5) miljoner euro, dvs. 8,9 (2,9) procent av omsättningen.
  • Antalet resor inom passagerartrafiken ökade med 11,3 procent i förhållande till jämförelseperioden, till totalt 93,4 (83,9) miljoner resor.
  • VR Transpoints transportmängder ökade med 5,6 procent till 32,1 (30,4) miljoner ton.
  • Inom VR Track slutfördes banprojektet i anslutning till trafikförbindelserna till bioproduktfabriken i Äänekoski enligt tidsplanen, och VR Track vann anbudsförfarandet för underhållsområde 4-entreprenaden.

– Omsättnings- och resultatutvecklingen har varit fortsatt stark inom all affärsverksamhet under tredje kvartalet 2017. Utvecklingsåtgärderna har varit effektiva, och även de operativa nyckeltalen har utvecklats positivt. Vi ska även i fortsättningen satsa på utveckling av kundorienteringen, tillväxt och effektivisering av verksamheterna, säger verkställande direktör Rolf Jansson.

Den starka tillväxten inom tågresor fortsätter

Omsättningen för passagerartrafiken ökade i januari−september med 10,2 procent till 410,4 (372,5) miljoner euro. Antalet resor inom passagerartrafiken ökade med 11,3 procent till totalt 93,4 (83,9) miljoner resor. Tågtrafikens andel av resorna var 63,0 (59,8) miljoner resor, motsvarande en ökning med 5,3 procent; och biltrafikens andel utgjorde 30,4 (24,1) miljoner resor, motsvarande en ökning med 26,4 procent.

Antalet resor inom fjärrtrafiken ökade i och med sparbiljetternas ökade tillgänglighet under sommaren samt den lyckade seriebiljettskampanjen under augusti–september. Försäljningen av seriebiljetter ökade med hela 81 procent jämfört med föregående år under kampanjen. Den ökande efterfrågan gavs också aktivt stöd. I juni utökades den kommersiella trafiken med 43 veckoturer främst på stambanan och sammanpassades nattågens tidtabeller så att de passar bättre med flygtrafiken på Helsingfors-Vanda flygplats. Under den tidtabellsperiod som börjar den 10 december läggs till ytterligare 12 tågturer per vecka mellan Helsingfors och Åbo samt 10 tågturer per vecka mellan Åbo och Tammerfors. I september informerades också om att priset på sparbiljetter sänks med 10 procent. Prissänkningen träder i kraft 20.11.2017.

Den långvariga tillväxten av antalet resor ledde till ett beslut att investera i ny materiel inom passagerartrafiken då till och med de nyaste manövervagnarna, som levererats år 2017, och därigenom de 1 700 nya kundplatserna inom fjärrtrafiken är i bruk. I augusti beställde VR 20 nya tvåvåningsvagnar. De beställda vagnarna innebär nästan 2 300 nya kundplatser inom inrikes fjärrtrafik då de tas i bruk år 2019. Vagnbeställningen är värd över 50 miljoner euro. Eftersom antalet resor ökar snabbt och det råder brist på kapacitet på de viktigaste rutterna beslutade bolaget att åter ta i bruk 18 envåningsvagnar under år 2018.

Enligt de enkäter som gjorts under perioden är kundtillfredsställelsen inom passagerargrafiken på en utmärkt nivå.

VR Transpoints transportmängder ökade igen

VR Transpoints omsättning ökade med 2,2 procent och var 290,8 (284,6) miljoner euro i januari–september. Transportmängderna ökade med 5,6 procent till 32,1 (30,4) miljoner ton. Den positiva stämningen inom ekonomin syns i transportmängderna och volymerna inom både den inhemska och internationella tågtrafiken har utvecklats gynnsamt. Produkttransporterna från och till biofabriken i Äänekoski, som inleddes i augusti, genomförs med moderna Sr3-ellok samt nya Hains-vagnar, som har skräddarsytts för cellulosatrafik. Verksamhetsmodellen är kostnadseffektiv, säker och miljövänlig. Volymerna i trafiken österut har ökat under året. Till detta har bidragit Nord Stream 2-rörtransporterna, de starka råvaruströmmarna inom transittrafiken och ökningen av exporten av produkter från skogsindustrin.

Efterfrågan inom den internationella landsvägstrafiken var starkast i Rysslandstrafiken, där kapaciteten var i fullt bruk. Efterfrågan på transporter inom inrikes landsvägslogistik förblev stabil, och lagerverksamheten ökade märkbart.

Bra tillväxt inom VR Track

VR Tracks omsättning ökade med 4,4 procent och var 216,4 (207,3) miljoner euro i januari−september. Att VR Track vann anbudsförfarandet för entreprenaden som gäller underhållsområde 4 och att projektet för trafikförbindelserna till bioproduktfabriken i Äänekoski slutfördes enligt tidsplanen hörde till de viktigaste händelserna under perioden. Planeringsverksamheten tog ett betydande steg i Sverige i och med att VR Track ingick ett flerårigt ramavtal med Trafikverket.

Trafikverket bekräftade i oktober att det utnyttjar den ettåriga optionen för entreprenaden för underhållet av banan och säkerhetsanordningarna på underhållsområde 1 för åren 2019−2020. I oktober vann VR Track dessutom Helsingfors stads trafikverks anbudsförfarande om byggandet av Spårjokern tillsammans med YIT. Projektet levereras med alliansmodellen åren 2017−2023. Hela projektets budget utan materiel och depåer är cirka 275 miljoner euro, varav byggnadskostnadernas andel utgör cirka 225 miljoner euro och VR Tracks andel av detta cirka hälften. I juni utsågs en gruppering som bildas av VR Track, Sito Oy och Ramboll Finland Oy till Spårjokerns planerare.

Centrala nyckeltal

  1−9/2017 1−9/2016 Förändrings-% 1−12/2016
VR Groups omsättning (milj.euro) 923,5 872,6 5,8 1 186,7
VR Groups rörelsevinst (milj. euro) 82,5 25,5 224,0 43,3
Antalet resor inom passagerartrafiken (milj.) 93,4 83,9 11,3 117,9
Antalet personkilometer inom tågtrafiken (milj.) 3 113 2 848 9,3 3 868
VR Transpoint, ton (milj.) 32,1 30,4 5,6 41,3
VR etusivu VR Transpoint etusivu VR Fleetcare etusivu VR Group