VR Groups lönsamhet på bra nivå

  • Omsättningen i januari–mars var 290,9 (293,6) miljoner euro, omsättningen sjönk med 0,9 procent.
  • Rörelsevinsten för den motsvarande perioden var 17,8 (15,3) miljoner euro, dvs. 6,1 (5,2) procent av omsättningen.
  • Inom passagerartrafik gjordes totalt 32,3 (33,3) miljoner resor. Antalet resor inom tågtrafiken ökade med 2,5 procent till totalt 22,2 (21,7) miljoner resor. Antalet resor inom biltrafiken sjönk med 13,2 procent till totalt 10,1 (11,7) miljoner resor.
  • VR Transpoints transportmängder låg på samma nivå som ifjol på 10,9 (10,9) miljoner ton.
  • Inom underhåll ingick VR Track och Trafikverket ett nytt avtal om användning av optionsår inom banunderhållsområde 7 och inom alliansen för underhållsområde 2 kom man överens om att övergå till andra fasen.

– Året har börjat på samma nivå som ifjol med tanke på såväl resultatet som omsättningen. Under slutet av året måste man ta igen för att efter ett intensivt tillväxtår kunna hållas fortsätta växa. Det är glädjande att tågtrafiken fortsatte att öka i popularitet mätt i antalet resor. Bolaget fortsätter genomföra åtgärder som samtidigt förbättrar såväl kundnöjdheten som den operativa effektiviteten, säger verkställande direktör Rolf Jansson.

 

Kundnöjdheten med tågresorna och antalet resor ökade

Omsättningen för passagerartrafiken ökade i januari−mars med 0,2 procent till 137,6 (137,9) miljoner euro. Antalet resor inom tågtrafiken ökade med 2,5 procent till totalt 22,2 (21,7) miljoner resor. Den förhållandevis största tillväxten skedde inom inrikes fjärrtrafiken, där antalet resor ökade med 6,4 procent från ifjol. Antalet resor inom biltrafiken sjönk med 13,2 procent till totalt 10,1 (11,7) miljoner resor, då antalet resor under referensåret ökades av den ersättande trafiken för Esbometron. Under första kvartalet gjordes totalt 32,3 (33,3) miljoner resor.

Punktligheten i inrikes fjärrtrafiken hamnade långt ifrån sitt mål och var i början av året endast 73,6 procent mätt med en maximal försening på 5 minuter. Punktligheten har redan en längre tid belastats av baninfrastrukturens och -utrustningens sämre skick samt av de banarbeten som gjorts för att förbättra dessa. Närtrafikens punktlighet låg på en utmärkt nivå och punktligheten hos HRT:s närtåg översteg avtalsmålen. Som helhet var punktligheten inom närtrafiken 95,4 procent mätt med en maximal försening på 3 minuter.

Passagerarnas nöjdhet har bevarats på en bra nivå enligt en kundgallup som gjordes i början av året. Särskilt tack riktas till tågpersonalens service samt arbetskupéerna. Den största förbättringen har skett i nöjdheten med restaurangvagnarna och deras utbud. Reformen av restaurangvagnskonceptet har bidragit till en ökning av försäljningen i tågrestaurangerna på 13,3 procent. Vid sidan av kundnöjdheten förstärktes även varumärket bland passagerarna.


Efterfrågan på VR Transpoints transporter förblir stark

VR Transpoints omsättning ökade med 2,7 procent och var 101,0 (98,4) miljoner euro i januari–mars. Transportmängderna låg på samma nivå som ifjol på 10,9 (10,9) miljoner ton. Den positiva stämningen inom ekonomin har fortsatt och efterfrågan inom både den inhemska och internationella tågtrafiken har varit stark. I synnerhet transportbehovet för inhemskt råvirke ligger på en hög nivå och den goda efterfrågan förutses fortsätta under hela året. Volymerna av skogsindustrins produkter ökar tack vare nya investeringar, såsom produkttransporterna för bioanläggningen i Äänekoski. Transittrafiken är fortfarande livlig inom kemiindustrins produktgrupper. Inom importtrafiken i österled har det förekommit kraftig variation i kundvolymerna. Orsakerna till variationen är de tidvisa svårigheterna med tillgången till råvaror.

Den totala volymen av den internationella landsvägslogistiken överskred fjolårets nivå för januari–mars. Efterfrågan på transporter inom inrikes landsvägslogistik förblev stabil, och lagerverksamheten ökade i slutet av kvartalet till en bra nivå.

 

VR Track hade framgång i anbudsförfaranden i början av året

VR Tracks omsättning sjönk med 9,5 procent och var 50,2 (55,4) miljoner euro i mars. Huvudorsaken till detta var det färre antalet anläggningsprojekt.

Periodens höjdpunkter var att man vann överbyggnadsentreprenaden för avsnittet Misi–Kemijärvi och anbudet för Raseborgs resecentum. Inom underhåll ingicks ett nytt avtal med Trafikverket om användning av optionsår inom banunderhållsområde 7 och inom alliansen för underhållsområde 2 kom man överens om att övergå till andra fasen. Inom Tammerfors spårvägsallians ingick man tillsammans med YIT och Tammerfors stad ett avtal om den andra utvecklingsfasen.

 

Centrala nyckeltal

  1−3/2018 1−3/2017 Förändr. % 1−12/2017
VR Groups omsättning (mn euro) 290,9 293,6 -0,9 1 251,5
VR Groups rörelsevinst (mn euro) 17,8 15,3 16,1 110,3
Antal resor inom passagerartrafiken (mn) 32,3 33,3 -3,0 126,9
Personkilometer inom tågtrafiken (mn) 1 117 1 013 10,3 4 271
VR Transpoints transportmängder (mn ton) 10,9 10,9 -0,3 43,7

 

 

VR etusivu VR Transpoint etusivu VR Fleetcare etusivu VR Group