VR Groups rörelsevinst ökade avsevärt

 

  • Rörelsevinsten under januari–juni var 36,8 miljoner euro och den steg med 1,2 miljoner euro jämfört med fjolårsnivån.
  • I passagerartrafiken ökade resemängderna i fjärrtrafiken kraftigt, i medeltal 9,5 procent. Tågens fyllnadsgrad steg rekordartat i synnerhet på huvudförbindelseavsnitten.
  • VR Transpoints transportmängder ökade med 5,3 procent jämfört med referensperioden och var 21,5 miljoner ton.
  • Inom VR Track inleddes Tammerfors spårvägsallians byggnadsskede och ett konsortium bildat av VR Track, Ramboll och Sito valdes till planerare av huvudstadsregionens Spårjoker.

– Det är fint att se att koncernens omsättning är i stigande trend efter flera års sjunkande trender. Alla affärsverksamheter har vuxit och förbättrat sina resultat under första halvåret 2017, säger vd Rolf Jansson.

Passagerarmängderna i fjärrtrafiken fortsatte sin kraftiga tillväxt. Tillväxten var 9,5 procent. I fjärrtrafiken inom landet var tillväxten 8,8 procent. I den marknadsbestämda trafiken växte resemängderna över 11 procent, på huvudförbindelseavsnitten till och med över 20 procent. Fyllnadsgraden inom den marknadsbestämda trafiken var 43,3 procent (38,0). VR lade i juni till 45 nya tågturer i veckan i den kommersiella fjärrtrafiken.

VR Transpoints transportmängder ökade med 5,3 procent jämfört med referensperioden och var 21,5 miljoner ton (20,4). Utöver de ökade volymerna har utvecklingen av aktiva affärskoncept tillsammans med nuvarande och nya kunder gjort det möjligt att förbättra konkurrenskraften.

VR Tracks omsättning steg jämfört med referensperioden med 5,5 procent till 131,3 miljoner euro (124,5). Som några av de mest betydande byggnadsprojekten inleddes Tammerfors spårvägsallians och ett projekt med att förnya säkerhetsanordningarna på banavsnittet Riihimäki-Tammerfors.

Koncernens rörelsevinst steg kännbart

VR-koncernens lönsamhet förbättrades avsevärt. Omsättningen under januari−juni var 601,4 miljoner euro (562,7). Omsättningen ökade med 6,9 procent från i fjol. Rörelsevinsten under redovisningsperioden var 36,8 miljoner euro och förbättrades med 35,6 miljoner euro jämfört med i fjol. Räkenskapsperiodens resultat var 24,7 miljoner euro (-2,6).

Antalet resor inom VR:s passagerartrafik ökar

Passagerartrafikens omsättning var 271,2 miljoner euro (243,0). Den växte med 11,6 procent under perioden januari–juni. Den ökade omsättningen berodde främst på de ökade passagerarmängderna inom den inhemska fjärrtrafiken.

Inom tåg- och busstrafiken gjordes sammanlagt 63,5 miljoner resor (56,4). Antalet resor steg med 12,6 procent under perioden januari–juni jämfört med i fjol. Antalet resor inom busstrafiken ökade med 35,1 procent och antalet resor inom tågtrafiken ökade med totalt 3,7 procent. Antalet resor ökade med 9,5 procent i hela fjärrtrafiken och med 2,7 procent inom närtrafiken.

Fjärrtrafikens första Resekedjepiloter i samarbete med kollektivtrafiken i Åbo respektive Tammerfors startade. Avecra som svarar för tåg- och stationsrestaurangerna övergick helt i VR:s ägo och en pilotvagn för den nya restaurangvagnen sattes i trafik. Inom närtrafiken genomfördes en viktig reform av servicemodellen när biljettförsäljningen upphörde i tågen inom både HRT:s och VR:s eget närtrafikområde.

Passagerartrafikens rörelsevinst under redovisningsperioden var 25,7 miljoner euro och steg avsevärt jämfört med referensperioden (-1,2).

VR Transpoints transportmängder ökar stadigt

VR Transpoints omsättning var 194,9 (190,4) miljoner euro under perioden januari–juni. Den steg med 2,4 procent jämfört med referensperioden. Rörelsevinsten steg och var 16,7 miljoner euro (14,2). Transportmängderna ökade med 5,3 procent jämfört med referensperioden och var 21,5 miljoner ton (20,4).

Återhämtningen inom industriproduktionen och den allmänna ekonomiska utvecklingen i Finland och Ryssland har för sin del haft en positiv effekt på utvecklingen av transportmängderna under början av året.

VR Tracks omsättning ökade

VR Tracks omsättning steg jämfört med referensperioden med 5,5 procent till 131,3 miljoner euro (124,5). Rörelsevinsten under januari−juni var 0,1 miljoner euro (-7,7).

Till de viktigaste händelserna under den perioden hörde inledandet av Tammerfors spårvägsallians byggprojekt och projektet med att förnya säkerhetsanordningarna på banavsnittet Riihimäki−Tammerfors. Arbetena inom banprojektet i samband med trafikförbindelserna till bioproduktionsfabriken i Äänekoski fortsatte aktivt genom alliansen mellan VR Track och Trafikverket. Trots de goda nyheterna i början av året var orderstocken låg inom byggandet i slutet av året. På grund av det här inleddes samarbetsförhandlingar om eventuella permitteringar.

Framtidsutsikter

De tio första Sr3-elloken sattes in i den kommersiella trafiken under sommaren. Lokanskaffningen ingår i en betydande serie materielinvesteringar av VR Group.

Anskaffningen av de nya dieselloken konkurrensutsattes under våren och besluten ska fattas senast sommaren 2018. Antalet diesellok som ska köpas preciseras under processen.

VR och Kommunikationsministeriet (KM) har avtalat om innehållet i den trafik som omfattas av den allmänna trafikplikten och som ska köras som motstycke till VR:s monopol för två år framåt. Alla de nuvarande 531 tågturerna per vecka kvarstår, likaså de regelbundna nattågen norrut.

I slutet av juni meddelade VR-koncernen att den säljer sitt huvudkontor vid centralstationen i Helsingfors till fastighetsplaceringsbolaget Exilion, som lät renovera lokalerna till ett kommande hotell för Scandic Hotels. Bolaget överför huvudkontorets funktioner till Västra Böle våren 2018. Helsingfors centralstation hålls i VR:s ägo och kommer under de närmaste åren att utvecklas för framtidens behov.

Hela årets omsättning och rörelseresultat väntas växa avsevärt jämfört med i fjol. Tillväxten kommer framför allt från den inhemska passagerarfjärrtrafiken och från VR Transpoints järnvägslogistik.

Inom passagerartrafiken väntas den goda utvecklingen av passagerarmängderna i början av året fortsätta. Likaså väntas VR Transpoints volymutveckling i slutet av året hållas på en god nivå. Volymutvecklingen stöds bland annat av den begynnande trafiken till och från den nya fabriken i Äänekoski och den rådande goda konjunkturen.

 

Miljoner euro H1 2016 H1 2017 Förändr. %
Antal passagerare inom passagerartrafiken totalt 56,4 63,5 12,6
Antal passagerare inom tågtrafiken 40,5 42,0 3,7
Transporterade ton totalt 20,4 21,5 5,3
VR Groups omsättning 562,7 601,4 6,9
VR Groups rörelsevinst 1,2 36,8  
VR etusivu VR Transpoint etusivu VR Fleetcare etusivu VR Group