VR lösgör sig kontrollerat från godstrafiken österut

VR Groups styrelse fattade beslut den 6 april om att godstrafiken österut stoppas kontrollerat. Med anledning av detta beslut utarbetar VR Transpoint, som sköter om godstrafiken, en plan för nedläggningen av trafiken.

Finlands behov inom försörjningsberedskapen beaktas då trafiken läggs ned.

EU:s sanktioner förhindrar tills vidare inte järnvägstrafik mellan EU och Ryssland. Därför ska de avtal om godstrafik som VR ingått med finländska kunder hävas på det sätt som definieras i avtalen och som ska förhandlas fram med kunderna. VR:s mål är att trafiken läggs ned så snabbt som möjligt, men enligt uppskattning kommer processen att ta flera månader i anspråk.

"Bolaget har ända från krigets början arbetat med en övergripande uppskattning som tar hänsyn till intressentgrupperna och försörjningsberedskapen. Arbetet har nu slutförts till dessa delar. Beredningen av beslutet har varit en beklagligt lång och svår process", säger Topi Simola, tf. verkställande direktör för VR Group.

VR etusivu VR Transpoint etusivu VR Fleetcare etusivu VR Group