VR siktar på en stark ställning i konkurrensen om passagerartrafiken

Kommunikationsministeriet (KM) har den 9 augusti informerat om sin avsikt att öppna konkurrensen om passagerartrafiken på järnväg tidigare än planerat. Avsikten är att inleda konkurrensutsättningen av regionaltågstrafiken i Södra Finland, det vill säga i trafiken mellan Helsingfors och de närliggande landskapen. Den konkurrensutsatta trafiken inleds inom de närmaste åren och målet är att hela fjärrtrafiken omfattas av konkurrensen inom passagerartrafiken före 2026.

VR Group Ab delas in i tre separata statsbolag: ett materielbolag, ett underhållsbolag och ett fastighetsbolag. Passagerartrafikens materiel överförs till materielbolaget stegvis i takt med att konkurrensutsättningen framskrider.
– Vid VR har vi länge förberett oss inför slutet på monopolverksamheten. Enligt den ursprungliga tidtabellen skulle monopolet vara avskaffat i slutet av 2024, konstaterar verkställande direktör Rolf Jansson.

Nu har ägaren och kommunikationsministeriet tillsammans fattat beslut om riktlinjerna för öppnandet av konkurrensen. Eftersom det handlar om den största förändringen inom branschen på mer än tjugo år – sedan driften av tågtrafiken och bannätets förvaltning separerades – är det en god idé att genomföra förändringen stegvis.

Många enskilda steg i förändringen är fortfarande öppna, bland annat med tanke på de bolag som ska grundas. Dessa steg ska preciseras under de fortsatta förberedelserna som leds av ministeriet. Detaljerna avgör utfallet av reformen.

– Det är viktigt att säkerställa järnvägssystemets funktion och säkerhet under en så omfattande förändring. VR vill att både passagerar- och godstrafiken kan betjäna sina kunder effektivt och utan störningar. Det är viktigt att kommunikationsministeriet och VR tillsammans utvecklar den plan som ministeriet fastställt. VR samarbetar aktivt med ministeriet för att göra den omfattande förändringen smidig.

VR har erfarenhet av konkurrens

Godstågstrafiken i vårt land har varit öppen för konkurrens sedan 2007. Transporterna mellan Finland och Ryssland öppnades för konkurrens vid årsskiftet. Helsingforsregionens trafik (HRT) bereder redan nu konkurrensutsättningen av närtågstrafiken och den konkurrensutsatta trafiken inleds 2021. 

– Det är viktigt att samordna konkurrensutsättningen av HRT-trafiken och den konkurrensutsättning av regionaltågstrafiken i Södra Finland som nu föreslås. Godstågstrafikens effektivitet och servicen för VR Transpoints kunder måste också säkras i samband med förändringen, betonar Rolf Jansson. 

VR Group har idag cirka 8 000 yrkeskunniga anställda inom olika branscher och för en del av dem innebär de kommande förändringarna en stor omställning. En del av VR:s personal kommer att överföras till de nya bolagen som gamla anställda. Förändringarna påverkar också de anställda som stannar kvar i VR-koncernen.
– Personalens ställning kommer att uppmärksammas, lovar Rolf Jansson.

VR har effektiverat sin verksamhet avsevärt de senaste åren.
– Vi har förnyat våra tjänster och förbättrat vår konkurrenskraft, vilket har lett till att antalet passagerare och transportmängderna växer stadigt och kundnöjdheten har ökat för alla affärsverksamheter. I början av året ökade antalet passagerare inom fjärrtrafiken med nästan tio procent och antalet transporterade ton i tågtrafiken med sex procent. VR Groups resultat och omsättning har utvecklats mycket gynnsamt under den första hälften av 2017.

– Vi tror att VR också framöver klarar sig utmärkt i den konkurrensutsatta trafiken, eftersom flera jämförelser visar att vi är ett av Europas mest effektiva järnvägsföretag. Vi strävar efter en stark ställning i tågtrafiken i Finland även i framtiden, betonar Jansson.

Kommunikationsministeriets meddelande och material som publicerats den 9 augusti:

Persontrafiken på järnvägarna öppnas för konkurrens

VR etusivu VR Transpoint etusivu VR Fleetcare etusivu VR Group