VR vann den första konkurrensutsättningen av HRT-närtågstrafiken i historien – nytt trafikeringsavtal fram till 2031

VR-Group Ab har vunnit det första anbudsförfarandet för HRT-närtågstrafiken i historien och fortsätter att operera HRT-närtågstrafiken fram till 2031. Vid sitt möte 5.5.2020 fattade styrelsen för Helsingforsregionens trafik (HRT) beslut om vinnaren av anbudsförfarandet. Avtalsperioden är 10 år och den konkurrensutsatta trafiken enligt avtalet inleds i juni 2021.  I avtalet ingår drift av HRT-trafiken och tågunderhåll. I avtalet ingår också en option på tre år.

"Vi är mycket glada över resultatet av anbudsförfarandet och över att vi får fortsätta att driva och underhålla HRT-närtågstrafiken. Segern har en mycket stor betydelse för vår affärsverksamhet. Vi har förbundit oss att vidareutveckla tjänsten tillsammans med HRT och att garantera en mer kundorienterad, punktlig och smidig närtågstrafik samtidigt som kollektivtrafiken blir populärare. Segern innebär också att vi har bevisat vår plats som konkurrenskraftig europeisk järnvägsoperatör och vi kommer säkert att fortsätta att växa genom konkurrensutsättningar. Jag vill tacka alla VR-anställda för att ha möjliggjort detta”, säger VR Groups verkställande direktör Rolf Jansson. 

Avtalet om närtågstrafik omfattar HRT:s hela tågstrafik på ringbanan, kustbanan från Helsingfors till Sjundeå och stambanan ända till Kervo. Detta innebär över sju miljoner tågkilometer och över 70 miljoner resor per år. 

Tillförlitlig, trygg och högkvalitativ närtågstrafik

Anbud utvärderades genom både pris och kvalitet. Både priset och kvaliteten var i anbud. I kvaliteten betonades trafikens tillförlitlighet, säkerhet och kundnöjdhet. Under avtalsperioden mäts kvaliteten bland annat genom punktlighet,  renhållning av vagnar och kundförfrågningar.   

VR:s fördelar är lång erfarenhet och kompetens inom stadstrafik i nordliga förhållanden, en kundorienterad utveckling av servicen samt utnyttjande av data och digitala verktyg. Tack vare dessa kunde VR bygga upp ett konkurrenskraftigt och kostnadseffektivt, innovativt anbud som tillgodoser både HRT:s och närtågspassagerarnas behov.   

Vi känner kunderna inom närtrafiken och vet vad som är viktigt för dem: en smidig och punktlig tågtrafik samt tryggt resande i en städad vagn. Vi satsar särskilt på dessa samt på att möta och hjälpa kunderna. Vi byggde upp vårt anbud en bit åt gången, gallrade allt onödigt och fokuserade från början på hur vi under den nya avtalsperioden kan förbättra kvaliteten på vår service ytterligare och garantera en utmärkt kundupplevelse. I och med det nya avtalet förnyas bland annat vår modell för kundservice på tåg och stationer, vår verksamhet blir allt mer dataorienterad, vi tar i bruk en ny lägesbild i realtid och förnyar städningen av tågen”, fortsätter Jansson.  

Den konkurrensutsatta trafiken inleds i juni 2021.

HRT:s meddelande om ärendet finns här (på finska).

VR etusivu VR Transpoint etusivu VR Fleetcare etusivu VR Group