Med hjälp av ny finländsk teknologi får man information om växlarnas skick i realtid – lovande resultat i pilotprojekt

22.10.2020 13:26 Pressmeddelanden

Växlarna spelar en nyckelroll för att tågtrafiken ska fungera smidigt. De fel som förekommer i växlarna orsakar störningar i trafiken och underhåll av växlar utgör en betydande del av bannätets underhållskostnader. Ett nytt IoT-system där skicket på växlarnas ställdon följs och analyseras i realtid har med framgång testats i Finland. Resultaten man fick i det gemensamma pilotprojektet som utfördes av Trafikledsverket som äger det finländska bannätet, och VR FleetCare som producerar tjänster för spårinfrastruktur, var mycket lovande. 

Sju mätstationer mätte funktionen på 80 växlar vid de viktigaste trafikplatserna på olika håll av bannätet i Finland under piloten för övervakning av växlarnas skick. Målsättningen var att hitta signaler om underhållsbehoven hos växlarna innan man upptäcker avvikelser i växelns funktion eller den orsakar trafikstörningar. Under piloten mättes över 300 000 omläggningar hos växeln, så det fanns en enorm mängd data att analysera.

”Växelns funktion har inte förr övervakats så här systematiskt i Finland så vi är i begynnelsen av den utvecklingen här. Under piloten analyserades mätresultaten och flera upptäckter gjordes, men piloteringstiden var i sin helhet ganska kort för denna verksamhet och arbetet fortsätter ännu”, berättar Marko Lehtosaari som är expert inom banunderhåll. I stort sett var piloten mycket lyckad. Under pilotprojektet fortskred samarbetet mellan Trafikledsverket och FleetCare smidigt. Under arbetets gång stötte vi på många nya saker som vi löste flexibelt i samarbete, fortsätter Lehtosaari.

 

”Vi på VR FleetCare är stolta över pilotprojektets resultat och övervakningssystemet för växlarnas skick som därmed skapades. Systemet har upplevts vara till nytta och den erbjuder transparens mot växlarnas funktion på ett nytt sätt. Utvecklingsarbetet har gjorts tätt tillsammans med kunden och därför är systemet och dess gränssnitt passande både för materielansvariga och fältpersonalen. Införandet av systemet är smidigt och de första resultaten kan fås mycket snabbt”, beskriver Sami Salonheimo som ansvarat för utvecklingen av tjänsten och är specialsakkunnig inom digitala tjänster vid VR FleetCare.

 

Mot ett proaktivt underhåll 

I nuläget baserar sig underhåll av växlar på tidplanerade underhåll och reaktion. Med det system som nu utvecklats kan underhåll optimeras och störningar förutses. Då funktionen hos växeln mäts i realtid, påskyndas också diagnosticeringen och åtgärdandet av störningar. Systemet är utvecklat för en spårmiljö där stora mängder av spårinfrastrukturens ställdon styrs centralt från en plats, exempelvis genom ett ställverk.

”Genom övervakningen av växlarnas skick förbättrar vi användbarheten av kritiska apparater. Detta uppnås då vi får mer information om orsakerna bakom felen och blir bättre på att med hjälp av information rikta åtgärder för underhåll. I bästa fall kan en försämring av funktionsskicket upptäckas i ett så tidigt skede att felet och trafikstörningen som orsakas av felet kan förhindras. Då man får information om växelns funktion i realtid effektiveras också åtgärdandet av felet, tror Lehtosaari.  

Nytta för alla aktörer inom spårbranschen

Att övervaka växlarnas skick och förutse fel gynnar bannätets ägare, bannätets underhållare och operatörer som trafikerar på bannätet. När underhållet av växlar styrs på basis av deras verkliga skick, förbättras växlarnas funktionssäkerhet, åtgärdandet av störningar påskyndas och punktligheten inom tågtrafiken ökar. En insyn i växelns själsvärld gynnar också operativ styrning av aktörer som underhåller växlarna samt implementeringen av materielägarens investeringsbeslut. Allt detta leder naturligtvis också till en förbättrad säkerhet inom trafikeringen.  

”Ursprungligen började vi utveckla apparaturen för uppföljning av växeldrivens funktion på uppmaning av våra experter, eftersom de iakttagit saken i sina egna undersökningar och konstaterat att metoden kan förbättra växlarnas pålitlighet. Pilotens resultat har varit så positiva att vi tror på att lösningen gynnar bannätets ägare också utanför Finlands gränser. Vi inför systemet som en del av vår serviceutbud och vi vill erbjuda lösningar på den globala spårtrafikens marknader. Systemet är enkelt att skala och mycket kostnadseffektivt och kräver inte installationer som utförs i banan eller trafikstopp.  Vi tror på att vår tjänst är konkurrenskraftig på denna nya marknad,” säger chef för VR FleetCares SmartCare-tjänster Mikko Alanko.

 

Related to: Underhåll

Nyhetsarkiv